Vilotillstånd – TM ger unik vila

Resultat: Ett mått på ämnesomsättningen erhölls genom mätning av syreförbrukningen hos 20 försökspersoner som utövade TM-tekniken. Undersökningen visar att syreförbrukningen minskade påtagligt. Den genomsnittliga minskningen var 17 % redan under de första tio minuterna av meditationsperioden. Vidare fann man att förhållandet mellan syre- och koldioxidhalterna i blodet i stort förblev konstant (1:a och 3:e ref). Minskningen av ämnesomsättningen under TM-tekniken var större och skedde framförallt snabbare än vad man funnit under djup sömn i andra undersökningar (2:a ref).Tolkning: Den snabba minskningen av ämnesomsättningen under TM-tekniken tyder på ett tillstånd av unikt djup vila. Minskningen åstadkoms inte genom manipulation av andningen eller med tvång återhållet syreintag, utan är en naturlig fysiologisk förändring till följd av ett minskat syrebehov hos cellerna.

Första referens: Wallace, Benson och Wilson, “A Wakeful Hypometabolic State”, American Journal of Physiology 221, sid 795-799.
Andra referens: Grollman, “Physiological Variations in the Cardiac Output of Man”, Am. J. of Physiology 95, sid 274-284.
Tredje referens: Wallace och Benson, “The Physiology of Meditation”, Scientific American 226, sid 84-90.

 

Comments are closed.