Transcendental meditation – en ny utvecklingsdimension

Jaan Suurküla, leg läk.

Summary [Översättning kommer inom kort] – se kommentarer på svenska nedanförThis article reviews findings regarding Transcendental Meditation (TM) that indicate that it gives rise to a unique, natural state of consciousness, Transcendental Consciousness (TC), described as the least excited state of consciousness, formerly unknown in modern science and that the regular experience of this state, likewise has effects, not formerly known to be possible. We focus on findings of an anomalous character, this means results, which indicate that present paradigms about psychology and brain physiology have to be revised to accommodate this state of consciousness and its developmental effects as suggested by Dr Keith Wallace as a conclusion from his seminal research already in 1970.TC is characterized by very low oxygen consumption along with a pattern of brain functioning clearly different from what is found in waking, dreaming and sleep. The brain activity is integrated to an extent considerably beyond what has been known to be possible.The regular experience of TC has been found to have unprecedented positive effects on conditions believed to be incurable or very difficult to cure, including chronic essential hypertension, posttraumatic stress disorder (PTSD) and criminal behavior. A Swedish study found considerable improvements in one year in state-anxiety-related disturbances corresponding to the effect of 20-30 years of psychotherapy.The results indicate that regular experience of TC dissociates the connections between perceptual and painful emotional components of traumatic memories, thereby eliminating the associated fear and anxiety and so reducing trait anxiety (the tendency to respond with anxiety).Regular experience of TC develops growing brain coherence and prefrontal brain dominance. This pattern gets increasingly stabilized in activity. This is associated with improved creativity, intelligence and clarity of mind as well as stable, emotional balance, empathy, lovingness and a high level of ethics. This indicates the development of higher states of human development, so called self-actualization, which has been confirmed by psychological research.

Experience shows that this development leads ultimately to the highest levels of self-actualization, also called the higher states of consciousness or enlightenment. Recent research confirms the ancient Vedic descriptions of this condition as a state where the profound peace of transcendental consciousness exists along with ordinary states of consciousness. Recent studies also have found that this unique way of functioning of the brain creates stable inner calmness in the midst of dynamic activity as described in ancient Vedic scriptures.

The presented results represent several different anomalies that concurrently demonstrate that the effects of TM do require a change of present paradigms of psychology and neurophysiology to incorporate Transcendental Consciousness as a formerly unknown natural state, whose regular experience is a powerful means for developing brain integration and optimizing and harmonizing the psychology of the individual.

These effects of TM distinguish it from relaxation techniques, autosuggestion, self-hypnosis, hypnosis, biofeedback and various kinds of stress management techniques. All these act on a superficial, symptomatic level, intentionally calling forth a certain state, or manipulating/altering consciousness, while Transcendental Consciousness spontaneously appears when consciousness settles down to its most peaceful state.

Also, the TM technique differs fundamentally from meditation techniques. Also its physiological effects are different Therefore there is no scientific basis for assuming that other meditations yield the same results.

Finally, it needs to be pointed out that Transcendental Meditation is not a new invention. It is based on ancient Vedic knowledge and extensive experience of developing deep harmony and higher states of consciousness. The facts presented here confirm the advanced level of this knowledge.

Inledning

När Maharishi Mahesh Yogi introducerade Transcendental Meditation (TM) för över 40 år sedan, var det en vanlig föreställning bland psykologer att det var en form av avslappningsteknik. Emellertid motsäger olika rön en sådan tolkning. Detta skall redovisas nedan.

Det är ett vanligt fenomen inom vetenskapen att det kan ta flera årtionden efter det att det framkommit tillfredsställande bevis för att man upptäckt något nytt, innan vetenskapssamhället till fullo accepterar det. Forskningsrön som inte överensstämmer med rådande uppfattningar kallas “anomalier”. De är indikatorer på att man upptäckt något tidigare okänt inom vetenskapen och ger anledning att ompröva rådande föreställningar.

Syftet med denna artikel är att presentera en del av de anomalier som forskningen på TM uppdagat. Denna forskning omfattar över 500 vetenskapliga studier vid mer än 200 universitet och forskningsinstitut i ett trettiotal länder. Forskningen om fattar ett studier inom bl.a. hjärnfysiologi, fysiologi, biokemi, psykologi och sociologi.

Anomali 1: Unika drag hos EEG-mönstret

Under själva tekniken föreligger djup, avslappnad vila som bl.a. innebär lika låg eller lägre syreförbrukning än under sömn. Denna djupa vila är parad med hjärnfysiologiska tecken på full vakenhet enligt EEG (se bl.a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Man har tidigare utfört ett mycket stort antal studier som visar att djup avslappnad vila alltid är parad med EEG-tecken på dåsighet eller ytlig sömn (stadium 1). EEG-mönstret under TM tyder däremot på klarvakenhet trots den djupa vilan, alltså inga tecken på dåsighet eller sömn. TM-EEG skiljer sig likaså tydligt från vad som uppträder under avslappning, självhypnos och hypnos (8, 9, 10, 11, 12, 47). Särskilt markant är detta i samband med de så kallade transcenderingarna, perioder av så kallat rent medvetande (djup stillhet utan tankar) under TM-utövningen (13, 14, 15). Dessa kännetecknas också av

Kommentar: Slutsatsen av gjorda studier på effekterna under själva TM-utövningen är att det s.k. transcendentala medvetandetillståndet är ett unikt och tidigare ej inom naturvetenskapen känt tillstånd av djup vila parad med klarvakenhet, som fysiologiskt skiljer sig från mönstret vid avslappning, hypnos m.fl. tidigare kända tekniker.

Anomali 2: Hjärnfysiologiska rön indikerar unik utveckling av hjärnfunktionen

a) Koherensutveckling: Det har gjorts flera studier på hjärnfunktionen genom registrering av hjärnvågornas koherens (koherens innebär att vågorna i olika hjärndelar går i takt). Under TM-utövning uppträder en höggradig koherens hos EEG-vågorna, som tilltar ju längre man utövat tekniken. Hos mer avancerade utövare kvarstår denna koherens i allt större omfattning utanför meditationen (16, 17, 18, 19, 20, 48). Denna koherens har visat sig ha samband med olika mått på kvaliteten hos hjärnfunktionen, bl.a. intelligens och kreativitet. Det har även påvisats ett samband mellan koherens och psykisk balans (21, 22).

b) Förändrade Sensory Evoked Potentials: Hjärnfysiologiska studier på s.k. “Sensory Evoked Potentials”(SEP) har påvisat ett helhetsmässigt sätt att bearbeta sinnesretningar som markant skiljer sig från det man finner hos dem som inte utövat TM-tekniken (23). Vid SEP-studier registrerar man hjärnans reaktioner på olika sinnesintryck, t.ex. smärtretningar. Enligt hittillsvarande forskning orsakar en sinnesretning först en aktivering i det område av hjärnan som lokaliserar retningen (primärt sensoriskt område). Sedan sprids hjärnaktiviteten till s.k. sekundära associationscentra som tolkar retningen. Hos TM-utövare fann man att denna tvåstegsbearbetning av intrycken ersatts av ett enda steg där både det primära området och sekundära centra aktiveras samtidigt.

c) Förändrat sömn-EEG. Hos avancerade utövare har man funnit att EEG under sömn entydigt skiljer sig från det sedvanliga. Parallellt med de vanliga EEG-tecknen på djup sömn (deltavågor), finner man samma EEG mönster som under transcenderingar (51). Detta står i överensstämmelse med den subjektiva upplevelsen av transcendentalt medvetande under sömn som rapporterats av avancerade utövare. Detta beskrevs i de forntida vediska skrifterna som ett kännetecken på högre medvetandetillstånd.

Kommentar: Trots många års EEG-forskning har man veterligen tidigare ej iakttagit en utveckling mot mer integrerat EEG-mönster efter 20-årsåldern. Ur hjärnfysiologisk synpunkt kan koherensutvecklingen tolkas så att det sker en nervfysiologisk “inpräglingsprocess” vari det “kopplingsschema” som föreligger under hög koherens, alltmer inpräglas genom att det regelmässigt uppträder under TM (inprägling sker genom att impulser upprepat går samma väg i hjärnan). Sambandet mellan intelligens respektive kreativitet och EEG-koherens tyder på att det mer ordnade hjärnvågsmönstret återspeglar en högre kvalitet hos hjärnans funktion. Det helhetsmässiga sättet att bearbeta sinnesintryck, som SEP-forskning indikerar, har inte tidigare iakttagits trots att SEP-studier har utförts på ett stort antal personer sedan många år. EEG-koherens- och SEP-forskningen, likaväl som förändringen av sömn-EEG synes tyda på att regelmässig TM-utövning medför utveckling av en ny, och tidigare inte inom naturvetenskapen känt koherent (samordnat) och helhetsmässigt funktionsmönster hos hjärnan på nervfysiologisk nivå.

Anomali 3: Intelligensutveckling hos vuxna

Studier med psykologiska intelligenstest har påvisat tillväxt av intelligens i en ålder då intelligensen normalt inte ökar (24, 25, 26, 50).

Kommentar: Intelligensens utveckling har kartlagts i ett stort antal studier under många år. Enligt denna forskning ökar intelligensen fram till början på tonåren för att sedan under flera decennier ligga kvar på samma nivå. I högre ålder ser man en tendens för intelligensen att sjunka måttligt. Intelligenstillväxt i vuxen ålder är anmärkningsvärd.

Anomali 4: Markant förbättring av psykisk hälsa 1: DMT-studie.

En svensk studie har tillämpat en testmetod som visat sig vara överlägsen andra vid urval av elever till stridsflygarutbildning. Metoden heter “Defense Mechanism Test” (DMT) och utvecklades av psykologen Thomas Neumann på 1970-talet i samarbete med svenska flygvapnet. Testet används numera i flera länder som urvalsinstrument till flygförarutbildning men även bland annat vid urval till toppbefattningar i näringslivet. Enligt Neumann mäter testet förhandenvaron av djupa och ofta tidigt förvärvade störningar som skapar osäkerhet och ångestbenägenhet hos individen. För att undertrycka ångestskapande intryck uppstår försvarsmekanismer. Störningarna sitter djupt förankrade och har enligt mångårig erfarenhet från psykoterapi visat sig mycket svåra att påverka. Vid läkning avaktiveras försvarsmekanismerna.

Flygvapnet utvärderade TM i samarbete med Militärpsykologiska Institutet med hjälp av DMT. I en preliminär studie på 5 piloter fann man att TM på ett år åstadkom sådana förbättringar som man i bästa fall såg efter 10-20 år av systematisk och regelmässig psykoterapi. Man utförde sedan en kontrollerad studie som bekräftade samma resultat (28). Man fann i dessa två studier markanta förbättringar hos samtliga 13 personer sedan de utövat TM i 1 år.

Kommentar: Sannolikheten för spontan och uttalad förbättring (1 år) av djupgående ångestskapande störningar är synnerligen låg enligt en omfattande erfarenhet från psykoterapin (det är så ovanligt att man inte i siffror fastställt sannolikheten för spontan och förbättring). Sannolikheten för att den markanta förbättringen i samband med TM är en slumpmässig ansamling av 13 sällsynt snabba spontanläkningsfall torde vara försumbar.

Denna effekt av en rent mental teknik skiljer sig från effekter av avslappning, autosuggestion etc., som i bästa fall kan ge en tillfällig ångestreduktion men inte påverkar de underliggande djupt rotade störningarna. DMT-resultaten tyder på att TM-utövning påverkar djupliggande ångestframkallande störningar som är svåråtkomliga med psykoterapi.

Anomali 5: Markant förbättring av psykisk hälsa 2: Vietnamveteraner

Amerikanska veteraner från Vietnamkriget som hade svåra psykiska skador av krigsupplevelserna (s.k. Post-Traumatic Stress Disorder) deltog i en studie som likaså indikerar djupgående effekter på störningar som varit mycket svåra att påverka med andra metoder (29). Deltagarna tilldelades slumpmässigt antingen TM eller psykoterapi. Man undersökte effekten på åtta faktorer: alkoholmissbruk, känslomässig avskärmning (numbness), insomningssvårigheter, ångest, stressymptom framkallade av chockupplevelser i kriget, familjeproblem, depression och arbetslöshet. Man fann en signifikant och markant förbättring i samtliga faktorer bland TM-utövarna. I psykoterapigruppen skedde däremot ingen förbättring.

Kommentar: Det är välkänt inom psykoterapin att det är mycket svårt att påverka de djupa skador som svåra krigsupplevelser medför. Denna studie tyder på att TM tillför helt nya möjligheter att åstadkomma en positiv utveckling hos personer som erfarit kraftiga psykiska traumata. Detta står i överensstämmelse med resultaten av DMT-studien. Som en följd av dessa erfarenheter bekostar amerikanska staten numera psykiskt krigsskadades TM-utbildning, se Veterans Administration pays for Transcendental Meditation Technique).

Anomali 6: Markant förbättring av psykisk hälsa 3: Rehabilitering av kriminella

Ett tredje forskningsområde där markant förbättring iakttagits hos fall med djupa störningar, som varit svåra eller omöjligt att komma åt med konventionella metoder, är vid rehabilitering av grova brottslingar. Flera studier har givit samstämmiga positiva resultat. I en studie följde man, i 5 år efter frigivningen, 241 manliga brottslingar som lärt sig TM på fängelset (30). Man jämförde återfallsfrekvensen med en likvärdig (matchad) kontrollgrupp av frigivna brottslingar som ej lärt sig TM. Man fann konsekvent en signifikant lägre återfallsfrekvens år för år under de fem åren. Efter 5 år hade 43 % av dem som ej lärt sig TM återfallit, men bara 25 % av dem som lärt sig TM. I en annan studie, där man följde brottslingarna i 3,5 år efter frigivningen fann man en trettioprocentig återfallsfrekvens jämfört med i genomsnitt 50 % återfallsfrekvens i fyra andra program (psykologiskt rådgivningsprogram, drogmissbruksprogram, och två olika personlighetsutvecklingsprogram) (31). Bland TM-utövarna påvisades med psykologiska test en signifikant lägre aggressivitet, avsevärt minskade mentala störningar och en högre personlighetsutvecklingsgrad. Deltagarna i de andra programmen hade inte genomgått signifikanta förändringar på dessa parametrar och återfallsfrekvensen i dessa program var i samma storleksordning som hos dem som inte gick i något rehabiliteringsprogram alls.

Kommentar: Det är inom kriminologin välkänt att grov brottslighet ofta är förknippat med djupa och grava personlighetsstörningar som hittills varit mycket svåra att påverka med terapi. Effekterna av TM på kriminalitet står i god överensstämmelse med resultaten av DMT-studien och veteranstudien och bekräftar från ett tredje perspektiv, att TM har en effektiv normaliserande verkan på djupt rotade personlighetsstörningar.

Orsaken till de anmärkningsvärda effekterna torde vara att TM, till skillnad från psykoterapi, verkar på en nervfysiologisk nivå. I stället för att som i psykoterapi, fokusera på och medvetandegöra de traumatiska minnen som ligger till grund för ångest och djupa personlighetsstörningar, synes TM:s normaliserande effekt ha samband med en optimering av hjärnfunktionen. Samtidigt som “kopplingsschemat” i nervsystemet omorganiseras i riktning mot växande integration och koherens, utvecklas personligheten mot ökande integration och frihet från spänningar och ångest. Det förefaller som denna normalisering leder till en upplösning av traumaorsakade ångestskapande associationsmönster. TM verkar inte genom konstlad manipulation av psyket utan genom regelmässig erfarenhet av ett naturligt, medvetandetillstånd innebärande djup fysiologisk vila och ett högkoherent EEG-mönster.

Detta torde förklara varför TM, trots sina kraftfulla effekter, saknar skadliga bieffekter. Enligt en utvärdering gjord av socialstyrelsen bedömdes förekomsten av akut psykiatriskt vårdbehov vara 150-200 ggr lägre än bland den övriga befolkningen, se “The safety of the Transcendental Meditation Technique (TM)”

Resultatet av dessa tre studier på psykisk hälsa står i överensstämmelse med metaanalyser som utförts på TM:s effekt på ångestbenägenhet. Eppley fann t.ex. att jämfört med andra metoder minskade TM ångestbenägenheten dubbelt så mycket. Om man endast inkluderade studier av hög vetenskaplig kvalitet, var skillnaden fyrfaldig till TM:s fördel (32).

Anomali 7: Markant förbättring av högt blodtryck

Effekten av TM vid högt blodtryck är väldokumenterad med flera högkvalitativa studier, varav flera har finansierats av amerikanska statliga hälsovårdsinstitutet (National Institutes of Health), sammanlagt med 24 miljoner dollar. Orsaken till att man fann det värt att sponsra TM-forskningen var de anmärkningsvärda effekterna av TM. Det har inte bara skett en sänkning av blodtrycket utan även en signifikant minskning av blodtryckets följdsjukdomar inklusive hjärtinfarkt och slaganfall. (52, 53, 54, )

En noggrann genomgång av alla högkvalitativa studier på mentala teknikers inverkan på blodtrycket fann att TM stod i en särställning. Medan avslappning, andra meditationer, biofeedback och stresshantering inte hade en bestående effekt, medförde TM en signifikant bestående sänkning av blodtrycket. Genomgången gjordes av en oberoende forskare, James W. Anderson, professor i medicin vid Kentucky University (55).

Anomali 8: Markant minskning av sjukvårdsutnyttjandet

Två olika studier på utnyttjande av sjukförsäkring visar båda väsentligt minskat utnyttjande av öppenvård och sjukhusvård. I den ena, som var transversell, fann man att TM-utövare, jämfört med en stor kontrollpopulation, hade i genomsnitt omkring 50% lägre utnyttjande av både öppen och sluten vård bland personer i åldersgruppen 19-39 år. Bland personer över 40 var sjukvårdsutnyttjandet omkring 70% lägre, vilket förklarades med att man i denna kategori utövat tekniken längre och därmed fått en större effekt av den (33). I den andra studien jämförde man sjukvårdsutnyttjandet i 3 år innan man lärde sig TM med samma variabel under 5-7 år av TM-utövning. Sjukvårdskostnaderna minskade ackumulerat med 5-7% årligen vilket innebar att de efter 7 år var omkring 30-45% lägre än innan man lärt sig TM (33).

Anmärkningsvärt goda effekter har även iakttagits hos personer som varit beroende av narkotika, alkohol eller nikotin. Till skillnad från konventionella program var effekten måttlig i början, men tilltog successivt ju längre man utövat tekniken. Slutresultatet har varit markant bättre än resultaten av konventionella behandlingsmetoder (46), se Effekten av Transcendental Meditation (TM) vid drogmissbruk.

Kommentar: Studierna indikerar ett samband mellan den tid man utövat TM och effekt. Detta står i god överensstämmelse med andra studier på olika områden som indikerar att den fysiologiskt och psykologiskt integrerande och balanserande effekten tilltar ju längre man utövar tekniken. Effekten synes skilja sig i sådan grad från vad man kan förvänta sig av avslappning och liknande metoder att den är att beteckna som en anomali.

Anomali 8: Utveckling av ökad psykofysiologisk integration och stresstolerans

Olika studier har visat att TM inte bara medför elimination av störningar utan även hos psykiskt normala personer medför en markant positiv utveckling i riktning mot högre psykologiska utvecklingsnivåer.

En aspekt av detta är utveckling mot högre integration av psyket, som b.la. påvisats i ökat s.k. fältoberoende (35, 36), vilket normalt inte sker efter tonåren (detta är i sig en åttonde anomali).

En andra aspekt är utveckling mot ökat självförverkligande, som innebär bl.a. mycket stabil psykisk balans, altruistisk hållning med globalt ansvarstagande, hög etisk utvecklingsnivå, stor tolerans, öppenhet och vidsynthet, samt konstruktiv och dynamisk kreativitet. Sådan utveckling sker sällan spontant men har påvisats i samband med TM-utövning (37, 38, 39, 40).

En tredje aspekt av ökad psykofysiologisk integration är ökad stresstolerans som påvisats i olika TM-studier (41, 42, 43, 44, 45, 46). För en översikt, se “Effekten av Transcendental Meditation på kronisk stress” av undertecknad (47). Detta är en särskilt anmärkningsvärd anomali, enär man vid kroniska stresstillstånd, t.ex. högt blodtryck inklusive metaboliskt syndrom påvisat anatomiska hjärnförändringar. Detta har lett till föreställningen att dessa är irreversibla tillstånd.

Den sänkta stressnivån kan också kanske till en väsentlig del förklara de anmärkningsvärt goda effekterna av TM missbruk (48).

Kommentar: Dessa resultat bekräftar helhetsbilden att TM medför en genomgripande utveckling av nervsystemet som inte stannar vid att inre störningar och spänningar normaliseras, utan kontinuerligt fortsätter mot högre mänskliga utvecklingsstadier. Både det transcendentala medvetandetillståndet och dess utvecklande verkan beskrevs utförligt i Veda-litteraturen som är över 3000 år gammal. De högre utvecklingsstadierna kallades för högre medvetandetillstånd och överensstämmer med den moderna utvecklingspsykologins beskrivning av människans högre utvecklingsstadier. Emellertid beskrevs även högre nivåer av mänsklig utveckling än vad som är känt inom den moderna utvecklingspsykologin. TM-forskningen har påvisat sådana s k högre medvetandetillstånd hos TM-utövare.

SLUTSATS

Ovan redovisade åtta anomalikategorier visar otvetydigt att TM medför ett unikt medvetandetillstånd, som leder till unika, tidigare inom naturvetenskapen okända utvecklingsmöjligheter av betydande dignitet.

Detta ger anledning att revidera nuvarande föreställningar inom psykologin och hjärnfysiologin vad beträffar människans utvecklingsmöjligheter. Redovisade rön visar nämligen att TM medför en fysiologiskt och psykologisk utveckling i en utsträckning som väsentligt överstiger vad som befunnits vara möjligt med hittills kända metoder.

TM-programmet tillför därmed en ny dimension inte bara till hälso- och sjukvården utan även när det gäller att utvecklas mot högre stadier av självförverkligande.

Då det föreligger väsentliga skillnader mellan TM och meditationstekniker är dessa slutsatser inte tillämpliga annat än på denna teknik.

Sammanfattning

TM synes medföra utvecklingsmöjligheter som hittills inte varit kända inom naturvetenskapen. Alla ovan redovisade effekter har samband med regelmässig erfarenhet av ett tidigare inom naturvetenskapen okänt, specifikt och naturligt fjärde medvetandetillstånd, transcendentalt medvetande, som beskrivs som medvetandets minst exciterade tillstånd. Man har påvisat ett samband mellan regelmässig erfarenhet av detta tillstånd och den fysiologiska och psykologiska utvecklingen hos TM-utövare.

Den nervfysiologiska utvecklingen av ett mer och mer integrerat och koherent sätt att fungera är uppenbarligen den centrala faktorn bakom den utveckling som inträffar vid regelbunden utövning av Transcendental Meditation. Denna utveckling synes resultera i en normalisering av personlighetsstörningar och inre spänningar samt successivt tilltagande självförverkligande. Den genomgripande hjärnfysiologiska och psykologiska utvecklingen har visat sig också leda till en bättre reglering av kroppsfunktionerna med väsentligt större motståndskraft mot stress och sjukdomar.

Resultaten visar att TM-programmet skiljer sig avsevärt från avslappningstekniker, autosuggestion, självhypnos och andra mentala tekniker. Det finns heller ingen grund för att antaga att effekterna som påvisats vid TM är överförbara till olika meditationstekniker. Dessa skiljer sig i väsentliga avseenden från varandra och från TM-tekniken. TM-tekniken är i själva verket inte en meditationsteknik i ordets vedertagna betydelse. Till skillnad från ”meditation” föreligger det i TM ingen avsiktlig kontroll av sinne eller kropp och inget avsiktligt tankeinnehåll därför att sådana aktiviteter effektivt hindrar medvetandets minst exciterade tillstånd (transcendentalt medvetande) att inträffa.

TM är alltså en teknik enbart för att erfara transcendentalt medvetande och har flertusenåriga anor. Teknikens korrekta tillämpning har länge inte varit känd. Den återskapades av Maharishi Mahesh Yogi.

Senast uppdaterad 12 nov. 2008

 

Referenser:

1. WALLACE RK. Physiological effects of Transcendental Meditation. Science 167: 1751-1754, 1970.

2. WALLACE R K, et al. A wakeful hypometabolic physiologic state. American Journal of Physiology 221: 795-799, 1971.

3. FARROW, J. T., and, Hebert J. R. Breath suspension during the Transcendental Meditation technique. Psychosomatic Medicine 44:133-153, 1982

4. GARNIER, D.; CAZABAT, A.; THÉBAULT, P.; and GAUGE, P. An experimental study: pulmonary ventilation during the Transcendental Meditation technique-applications in preventive medicine. Est-Médicine 4:867-870, 1984.

5. GALLOIS, P. Modifications neurophysiologiques et respiratoires lors de la pratique des techniques de relaxation. L’Encéphale 10: 139-144, 1984.

6. WOLKOVE, N.; KREISMAN, H.; DARRAGH, D.; COHEN, C.; and FRANK, H. Effect of Transcendental Meditation on breathing and respiratory control. Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology 56: 607-612, 1984.

7. DILLBECK MC, ORME-JOHNSON DW. Physiological differences between Transcendental Meditation and rest. American Psychologist 42: 879-881, 1987.

8. BANQUET, JP. EEG and meditation. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 33:454 (Abstract), 1972.

9. BANQUET, JP. Electroencephalograpy and Clinical Neurophysiology 35:143-151, 1973.

10. BANQUET, JP., and SAILHAN, M. EEG analysis of spontaneous and induced states of consciousness. Revue d’Electroencéphalographie et de Neurophysiologie Clinique 4: 445-453, 1974.

12. DILLBECK MC, Orme-Johnson DW, American Psychologist 42:879-88, 1987;

13. FARROW J. Scientific Research on the Transcendental Meditation Program, Collected Papers vol 1:108-133, 1977.

14. BADAWI K et al Psychosomatic Medicine 46:267-76, 1984.

15. ORME-JOHNSON, D. W. EEG coherence during transcendental consciousness. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 43: 581-582, E 487 (Abstract), 1977.

16. LEVINE, P. Proceedings of the San Diego Biomedical Symposium sid 15 ff, 1976.

17. DILLBECK MC, BRONSON EC, International Journal of Neuroscience 14:147-151, 1981.

18. ORME-JOHNSON DW et al Scientific Research on the Transcendental Meditation Program, Collected Papers vol 3:215, Vlodrop, Holland, MVU Press, 1989.

19. NIDICH R et al, Scientific Research on the Transcendental Meditation Program, Collected Papers vol 4, Vlodrop, Holland, MVU Press, 1989, 2273-2277.

20.. TRAVIS, F. T. Eyes open and TM EEG patterns after one and eight years of TM practice. Psychophysiology 28(3a): S58, (Abstract), 1991.

21. DILLBECK MD, ORME-JOHNSON DW, WALLACE RK. International Journal of Neuroscience 13:211-217, 1981.

22. HAYNES CT, HERBERT JR, REBER W, ORME-JOHNSON DW. Scientific Research on th.e Transcendental Meditation Program, Collected Papers vol 1, Livingston Manor NY, MERU Press, 1977, 639-648.

23. LYUBIMOV, N. N. Mobilization of the hidden reserves of the brain. Program Abstracts of the 2nd Russian-Swedish Symposium “New Research in Neurobiology,” Brain Research Institute, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow, May 19-21, 1992.

24. SHECTER, HE, Dissertation abstracts International 38, 7-B:3372-3373, 1978.

25. TJOA, A. Some evidence that the Transcendental Meditation program increases intelligence and reduces neuroticism as measured by psychological tests. G.I.T.P., Amsterdam, The Netherlands, 1972 i Scientific Research on the Transcendental Meditation Program, Collected Papers vol 1, paper 54. Livingston Manor NY, MERU Press, 1977.

26. TJOA A, Gedrag: Tijdshrijft voor Psychologie 3:167-182, 1975.

27. CRANSON, R. W. et al Transcendental Meditation and improved performance on intelligencerelated measures: A longitudinal study. Personality and Individual Differences 12(10): 1105-1116, 1991

28. SANDAHL, FP; Inverkan av TM på neurotiseringsgrad, Läkartidningen 77:2808-2810, 1980. 29. BROOKS JS, SCARANO T; Transcendental Meditation in the treatment of Post-Vietnam Adjustment. Journal of Counselling and Development 65:212-215. 1985.

30. BLEICK CR, ABRAMS AI; The Transcendental Meditation Program and Criminal Recidivism in California, Journal of Criminal Justice 15:211-230, 1987.

31. ABRAMS AJ, SIEGEL LM, The Transcendental Meditation Program and rehabilitation at Folsom state prison: A cross validation study; Criminal Justice and Behavior 5:3-20, 1978; ALEXANDER CN, Doktorsavh vid Harvard University: “Ego development, personality and behavioral change in inmates practicing the Transcendental Meditation Technique or participating in other programs: A crossectional and longitudinal study. Dissertation Abstracts International 43:539B, 1982

32. Eppley, K.R., Abrams, A.I., and Shear, J. Differential effects of relaxation techniques on trait anxiety: A meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 45(6), 957-974, 1989.

33. ORME-JOHNSON DW, Psychosomatic Medicine 49:493-507, 1987.

34. HERRON, R. American Journal of Health Promotion jan 1996.

35. PELLETIER KR; Perceptual and Motor Skills 39:1031-1034, 1974.

36. ALEXANDER C N et al. Proceedings of the Association of Management, Human Resource Management 2:133-137, Orlando, Florida, August 1990

37. NIDICH S et al, Journal of Counselling Psychology 20:565-566 1973.

38. SEEMAN W et al, Journal of Counselling Psychology 19:184-187, 1972.

39. HJELLE LA; Perceptual and Motor Skills 39:623-628, 1974.

40. ALEXANDER, C. N.; RAINFORTH, M. V.; and GELDERLOOS, P. Transcendental Meditation, self-actualization, and psychological health: A conceptual overview and statistical meta-analysis. Journal of Social Behavior and Personality 6:189-247, 1991.

41. ORME-JOHNSON, D. W. Autonomic stability and Transcendental Meditation. Psychosomatic Medicine 35: 341-349, 1973.

42. HILL, D. A. Beta-adrenergic receptor sensitivity, autonomic balance and serotonergic activity in practitioners of Transcendental Meditation. Dissertation Abstracts International 50:3330-B, 1989.

43. GAYLORD, C.; ORME-JOHNSON, D. W.; and TRAVIS, F. The effects of the Transcendental Meditation technique and progressive muscle relaxation on EEG coherence, stress reactivity, and mental health in black adults. International Journal of Neuroscience 46: 77-86, 1989.

44. MACLEAN, C. R. K.; WALTON, K. G.; WENNEBERG, S. R.; LEVITSKY, D. K.; WAZIRI, R.; and SCHNEIDER, R. H. Alterations in Plasma Serotonin Reactivity to Laboratory Stress after Four Months Practice of the Transcendental Meditation (TM) program. Presented at the Second International Symposium on Serotonin from All Biology and Pharmacology Therapeutics. Houston, TX, September, 1992.

45. MACLEAN, C. R. K.; WALTON, K. G.; WENNEBERG, S. R.; LEVITSKY, D. K; MANDARINO, J. V.; WAZIRI, R.; and SCHNEIDER, R. H. Altered cortisol response to stress after four months practice of the Transcendental Meditation program. Society for Neuroscience Abstracts18:1541, 1992.

47. TRAVIS, F.; WALLACE, RK. Autonomic EEG patterns during eye closed rest and Transcendental Meditation practice: The basis for a neural model of TM practice. Consciousness and Cognition 8, 302-318, 1999.

47. Suurküla, J. Effekten av Transcendental Meditation vid drogmissbruk – En forskningsöversikt.

48. Suurküla, J. Effekten av Transcendental Meditation på kronisk stress.

49. Travis F, Tecce J, Arenander A, Wallace RK, “Frontal Cortical Measures that Characterize the Integration of Transcendental and Waking States”. Inlämnad för publicering nov 2001.

50. Kam Tim S, Orme-Johnson D, Intelligence September/October 2001, Vol. 29/5, pp. 419-440

51. Mason, Lynne I.; Alexander, C. N.; Travis, F. T.; “Electro-physiological correlates of higher states of consciousness during sleep in long-term practitioners of the transcendental meditation program.” Sleep 20(2) 102-110, 1997.

52. Schneider, R.H. et al. Hypertension 26: 820–827, 1995.

53. Barnes, V.A. et al. American Journal of Hypertension 17: 366–369, 2004.

54. Schneider, R.H. et al. American Journal of Hypertension, 18(1): 88–98, 2005.

55. Anderson James, W. “Blood Pressure Response to Transcendental Meditation: A Meta-analysis”. Am J Hypertens, March 2008; 21:310-316