Effekter på hälsan genom Transcendental Meditation

Gynnsamma effekter av TM vid stressrelaterade sjukdomar

 • Sänkning av förhöjt blodtryck, systoliskt och diastoliskt
 • Sänkt serum-kolesterol vid kranskärlsjukdom
 • Minskade mentala och fysiska effekter av stress: t.ex. minskad arbetsbelastning på hjärtat, andningsfrekvens, laktathalt i blodet, stresshormon, galvaniskt hudmotstånd och minskad sjukdomsbenägenhet samt ökad fysisk avspänning.
 • Mindre huvudvärk
 • Lindring för patienter med astma
 • Minskad sömnlöshet
 • Minskad konsumtion av alkohol, nikotin och droger
 • Minskad ångest, depression och neuroser
 • Minskade sjukvårdskostnader: t ex 50 % färre sjukhusintagningar, med bl.a 87 % färre intagningar p.g.a. hjärt-kärlbesvär.

Nedan redovisas kortfattat bl.a. ovan uppräknade rön om TM:s hälsoeffekter. Redovisningen bygger på rapporter av mer än 550 oberoende forskningsstudier, utförda vid 215 institutioner i 33 länder.

Högt blodtryck, kranskärlsjukdom och förhöjda blodfetter

Omfattande forskning har påvisat sänkning av både systoliskt och diastoliskt blodtryck ofta inom dagar eller veckor efter instruktionen i Transcendental Meditation. Effekten vid måttligt förhöjt blodtryck (essentiell hypertoni) har rapporterades vara likvärdig med effekten av blodtrycksmediciner.

Effekten av Transcendental Meditation på högt blodtryck ökar enligt klinisk erfarenhet gradvis med regelbundet utövande. Personer som mediterat en längre tid (mer än 5 år) visade ett signifikant lägre blodtryck än de som mediterat kortare tid.

Patienter som lider av angina pectoris (kärlkramp i hjärtat) visade signifikant bättre resultat vid stressreaktionstester efter 6-8 månader med TM, och även på EKG. TM-gruppen rapporterade även minskad användning av nitroglycerin.

I linje med ovan nämnda forskningsresultat, har patienter meddelat en klar minskning av angina pectoris-symptom i det dagliga livet. Riskfaktorer som leder till åderförkalkning har minskat hos utövare av Transcendental Meditation: Sänkning av serumkolesterol samt minskning av övervikt och rökning.

Sammanfattningsvis finns det goda belägg för att TM leder till markant minskning av risken för hjärt-kärlsjukdom samt till en förbättring av manifesta hjärt-kärlbesvär

Referenser

 • Castillo-Richmond, A., Schneider, R.H., Alexander, C.N., Cook, R., Myers, H., Nidich, S., Haney, C., Rainforth, M., Salerno, J.W. Effects of Stress Reduction on Carotid Atherosclerosis in Hypertensive African Americans. Stroke, March 2000.
 • Herron, R., Schneider, R.H., Mandarino, J.V., Alexander, C.N., and Walton, K.G. Cost-effective hypertension management: Comparison of drug therapies with an alternative program. The American Journal of Managed Care 2(4), pp. 427-437, 1996
 • Schneider, R., Staggers, F., Alexander, C., Sheppard, W., Rainforth, M., Kondwani, K., Smith, S., King, C.: A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans: Hypertension, 26: pp. 820-827, 1995
 • Alexander, C., Schneider, R., Staggers, F., Sheppard, W., Clayborne, B., Rainforth, M., Salerno, J., Kondwani, K., Smith, S., Walton, K., Egon, B.: Trial of stress reduction for hypertension in older African AmericansII – Sex and risk subgroup analysis. Hypertension, 28: pp. 228-237, 1996
 • Benson, H., Wallace, R.K.: Decreased blood pressure in hypertensive subjects who practised meditation. Circulation, Supplement II to vols. 45 and 46, p.516,1972
 • Blackwell, B., Hanenson, I.B., Bloomfield, S.S., Magenheim, H.G., Nidich, S.I., Gartside, P.: Effects of Transcendental Meditation on blood pressure: A controlled pilot experiment. Psychosomatic Medicine 37 (1): 86 (Abstract), 1975
 • Jevning, R.,Smith, R., Wilson, A.F., Morton, M.E.: Alterations in blood flow during Transcendental Meditation. Psychophysiology 13, 168, (Abstract), 1976
 • Wallace, R.K.; Silver, J.; Mills, P.J.; Dillbeck, M.C.; Wagoner, D.E.:Systolic blood pressure and long-term practice of the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program: Effects of TM on systolic blood pressure. Psychosomatic Medicine 45(1): 41-46, 1983
 • Cooper, M., Aygen, M., : Effect of Transcendental Meditation on Serum Cholesterol and Blood Pressure, Harefuah, the Journal of the Israel Medical Association, vol. 95, no.1, 1978, pp. 1-2
 • Cooper, M., Aygen, M.: Transcendental Meditation in the Management of Hypercholesterolemia, Journal of Human Stress, vol.. 5, no. 4, Dec. 1979, pp. 24-2
 • Weldon, J.T.; Aron, A.: The Transcendental Meditation Program and normalization of weight. Department of Psychology, Maharishi University of Management, Fairfield, Iowa, 1974

Bronkial astma

Lungfunktionstester på friska individer har påvisat signifikant lägre luftvägsmotstånd, och reducerad syrekonsumtion samt andningsvolym under TM-utövning. Däremot fann man inga av dessa förändringar hos en kontrollgrupp som endast satt och vilade.

Motsvarande effekter har noterats hos patienter med bronkial-astma: Efter tre månaders regelbundet TM-utövning visade astmatiska patienter signifikanta förbättringar i luftvägsmotståndet, både enligt läkarens utsago och patienterna själva.

Kliniska studier har funnit att majoriteten av patienter med bronkial-astma fått markant färre astmaattacker efter några månaders regelbunden TM-utövning och att dessa attacker haft lägre intensitet. Efter en period av sex månader till ett år rapporterades fullständig symptomfrihet i en del fall.

Referenser

 • Ronald W. Honsberger, Archie F. Wilson: The Effect of Transcendental Meditation upon Bronchial Asthma, Clinical Research, vol. 21, 1973, p. 278
 • Archie Wilson, Richard Honsberger, John Chiu, Harold Novey: Transcendental Meditation and Asthma, Respiration, vol. 32, 1975, pp. 74-80
 • Ronald Honsberger, Archie Wilson: Transcendental Meditation in treating Asthma, Respiratory Therapy; The Journal of Inhalation Technology, vol. 3, 1973, pp. 79-80
 • Wolkove, N.; Kreisman, H.; Darragh. D.; Cohen, C.; Frank, H.: Effect of Transcendental Meditation on breathing and respiratory control. Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology 56(3): 607-612, 1984

Sömnproblem

I en studie visade försökspersoner, som praktiserat Transcendental Meditation i bara 30 dagar, en minskning av den genomsnittliga insomningstiden från 75 minuter till 15 minuter. Vid månatliga uppföljningar i upp till ett år efter instruktionen visade sig denna effekt vara bestående.

Läkare har noterat denna effekt inte bara hos patienter som har insomningssvårigheter, utan även när det gäller alla slags sömnproblem. Även patienter, som i åratal använt läkemedel för olika typer av sömnproblem, har visat sig kunna återfå normal sömn med god sömnkvalitet som ett resultat av regelbundet utövande av TM.

Referenser

 • Miskiman, D.E.: The Treatment of Insomnia by the Transcendental Meditation Program. Graduate Department of Psychology, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, 1972
 • Miskiman, D.E.: Long-term effects of the Transcendental Meditation in the treatment of insomnia. Graduate Department of Psychology, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, 1975
 • Mindre oro, depression och neuroser; ökning av positiva personlighetsegenskaper

Bättre psykisk balans

Den vetenskapliga forskningen på Transcendental Meditation omfattar ett stort antal psykologiska studier, utförda av olika forskarlag de senaste tre årtiondena. Man har använt de vanligaste personlighetstesterna i respektive land. Sammantaget dokumenterar dessa studier en ökning av psykologisk stabilitet inom ett stort antal personlighetsvariabler, samt även växande stresstolerans.

Slutsatsen av dessa resultat samt av omfattande klinisk erfarenhet är att Transcendental Meditation kan rekommenderas för människor med alla slags problem som uppstår genom olika stressfaktorer i det dagliga livet inklusive utbrändhet, psykologiska störningar och återkommande infektioner (stressrelaterade).

Referenser

 • McIntyre, M., Silverman, F., Trotter, W.: Transcendental Meditation and stuttering: A preliminary report, Perceptual and Motor Skills, vol. 39, 1974, p. 294
 • Ferguson, P.C.., Gowan, J.C.: Psychological findings on Transcendental Meditation, Journal of Humanistic Psychology, vol. 16, no.3, pp.51-60, 1976 – Dillbeck, M.: The effect of The Transcendental Meditation technique on anxiety level, Journal of Clinical Psychology, vol. 33, no. 4, pp. 1076 – 1078, 1977
 • Seeman, W., Nidich, S., Banta, T.: Influence of Transcendental Meditation on a measure of self-actualisation. Journal of Counseling Psychology 19,: pp.184-187, 1972.
 • Berg, W.P. van den, Mulder, B.: Psychological research on the effects of the Transcendental Meditation technique on a number of personality variables. Tijdschrift voor Psychologie (Behaviour: Journal for Psychology) 4, pp. 206-218, 1976
 • Brooks, J.S.; Scarano, T.: Transcendental Meditation in the treatment of post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development 64: pp 212-215, 1986.

Minskad fysiologisk stress och bättre förmåga att fungera i vardagen

De subjektiva förbättringarna av livskvaliteten, som är psykologiskt mätbara, har motsvarande fysiologiska parametrar som visar att ett tillstånd av djup avspänning uppnås under utövandet av Transcendental Meditation. En rad fysiologiska indikatorer som förknippas med stress tyder på ett endokrinologiskt mätbart tillstånd av avspänning ( t.ex blodlaktat, serum-kortisol, serotonin, noradrenalin, dopamin, plasma-phenylanalin, plasma-prolactinhormon och tillväxthormon, hudmotstånd).

Signifikant för Transcendental Meditation är att dessa parametrar för fysisk avspänning kan noteras inte bara under själva utövandet, utan också – hos patienter som har utövat tekniken regelbundet under en tid – mer och mer även i det dagliga livet. Man kan emellertid inte se någon minskning av vakenhet eller intellektuell kapacitet – tvärtom har man funnit att dessa faktiskt ökar jämfört med icke-meditatörer.

Referenser

 • Overbeck, K.-D.: Auswirkungen der Technik der Transzendentalen Meditation ™ auf die psychische und psychosomatische Befindlichkeit. Psychotherapie. Psychosomatik Medizinische Psychologie. 32(6): 188-192, 1982
 • Bevan, A.J.W.; Young, P.M.; Wellby, M.L.; Nenadovic, P.; Dickins, J.A.: Endocrine changes in relaxation procedures. Proceedings of the Endocrine Society of Australia, 19: 59 (Abstract), 1976
 • Bujatti, M,; Riederer, P.: Serotonin, noradrenaline, dopamine metabolites in Transcendental Meditation technique. Journal of Neural Transmission 39,: pp. 257-267, 1967
 • Jevning, R,; Wilson, A.F.: Altered red cell metabolism in TM. Psychophysiology 14: 94 (Abstract), 1977
 • Jevning, R,; Pirkle, H.C.; Wilson, A.F.: Behavioural alteration of plasma phenylanaline concentration. Physiology and behaviour 19, pp. 622-614, 1977
 • Kanellakos, D.P.: Transcendental consciousness: Expanded awareness as a means of preventing and eliminating the effects of stress. Stress and Anxiety, ed. Spielberger and Sarason, vol. 5, pp. 261-315, 1978

Generell förbättring av hälsan

En studie jämförde sjukförsäkringsutnyttjande i USA för omkring 2.000 personer som regelbundet praktiserade Transcendental meditation med i genomsnitt 600.000 personer försäkrade vid samma bolag. Sjukhusintagningarna var i genomsnitt 56 % lägre bland meditatörer och också markant lägre i de 20 mest vanliga sjukdomskategorierna – en minskning med 87 % för hjärt- och blodkärlsjukdomar, 55 % för tumörer, 87 % för nervsjukdomar och 73 % för näsa, hals- och lungsjukdomar. En 5-årig studie i Kanada fann en i snitt 7-10 % årlig minskning av sjukligheten jämfört med en kontrollgrupp (d.v,s, efter 5 år hade skillnaden växt till över 35 %). TM-gruppen hade samma statistiska sjuklighetsnivå innan den lärde sig TM som den icke-mediterande gruppen.

Referenser

 • Orme-Johnson DW. Medical care utilization and the Transcendental Meditation program. Psychosom Med 1987; 49:493-507.
 • Orme-Johnson DW, Herron RE. Reduced medical care utilization and expenditures through an innovative approach. Am J Manage Care 1997; 3(1): p. 135-144.
 • Herron R, Hillis S, Mandarino J, Orme-Johnson D, Walton K. The impact of the Transcendental Meditation program on government payments to physicians in Quebec. Am J Health Promot 1996; 10(3): 208-216.

Minskad konsumtion av alkohol, nikotin och droger

En bieffekt av TM-utövning är att patienter med tiden börjar bli mer medvetna om sin hälsa. Flera forskningsstudier har visat en spontan minskning av cigarett- och alkoholkonsumtion, samt även en signifikant minskning av användning av narkotika. Därför har TM med framgång använts vid behandling av missbrukare vid flera institutioner. Men även patienter som är storrökare kan finna att de gradvis – eller ibland plötsligt – minskar sin cigarettkonsumtion, och intressant nog brukar det vara få, och inte sällan utan abstinensbesvär.

Ovan nämnda effekter visar tydligt att Transcendental Meditation är en effektiv metod att reducera riskfaktorer för många sjukdomar, under förutsättning att patienten praktiserar tekniken hemma med en viss regelbundenhet.

Referenser

 • Gelderloos, P., Walton, K., Orme-Johnson, D., Alexander, C. Effectiveness of the Transcendental Meditation programme in preventing and treating substance misuse: a review. International Journal of the Addictions, 26(3): pp 293-325, 1991
 • Alexander, C., Robinson, P., Rainforth, M. Treating and preventing alcohol, nicotine, and drug abuse through Transcendental Meditation: a review and statistical meta-analysis. Alcohol Treatment Quarterly, 11: 1-2, pp 187-220, 1994.
 • Stutz, E.: Transzendentale Meditation in der Behandlung Drogenabhaengiger.Das oeffentliche Gesundheitswesen, 39,: 759-766, 1977
 • Kniffki, K.-D.: Transzendentale Meditation – TM u.a. eine nicht-chemische Methode gegen den Drogenmissbrauch. Niedersaechsisches Aerzteblatt 44(24):805-809, 1971
 • Geisler, M.: Therapeutische Wirkungen der Transzendentalen Meditation auf Drogenkonsumenten. Zeitschrift fur klinische Psychologie 7(4): 235-255, 1978
 • Wallace, R.K. et al.:Decreased drug abuse with Transcendental Meditation: A study of 1,862 subjects. Drug Abuse: Proceedings of the International Conference, ed. Chris J.D. Zarafonetis, pp. 369-376. Philadelphia: Lea and Febiger, 1972
 • Shafii, M. Lavely, R.A., Jaffe, R.: Meditation and the prevention of alcohol abuse. American Journal of Psychiatry 132: pp. 942-945, 1975
 • Shafii, M. Lavely, R.A., Jaffe, R.D.: Meditation and marijuana. American Journal of Psychiatry 131: pp. 60-63, 1974
 • Aron, E.N.; Aron, A.; The patterns of reduction of drug and alcohol use among Transcendental Meditation participants. Bulletin of the Society of Psychologists in Addictive Behaviours 2(1): 28-33, 1983
 • Suurküla, J. Effekterna av TM på missbruk i olika former

En forskningsöversikt

Den samlade bilden av forskningsdata tyder på att TM verkar på ett annat och mer djupgripande sätt än andra mentala tekniker och medför en djupgående utveckling av kropp och nervsystem mot ökad balans och integration vilket medför en allsidig och markant förbättring av mental och fysisk hälsa i riktning mot den djupgående harmoni som kännetecknar självförverkligande, se “Transcendental meditation – en ny utvecklingsdimension.