TM vs. andra tekniker

JAAN SUURKÜLA, LEG LÄK

En vanlig föreställning har varit att alla meditationstekniker är olika varianter av samma sak och har i princip liknande effekt.

Men Jonathan Shear, en internationellt ansedd oberoende auktoritet på området, har i sin bok om meditation påpekat att teknikerna är olika och bör rimligtvis ha skilda effekter.

Nu har Shear, tillsammans med hjärnforskaren Fred Travis systematiskt studerat olika teknikers effekter på hjärnvågorna (EEG) och ställt det i relation till meditationsmetoden[2].

Shear o Travis konstaterar att det finns tre kategorier av meditation med väsentliga inbördes skillnader såväl beträffande teknik som effekter.

Tidigare har Lutz [3], efter en omfattande genomgång, hänfört meditationstekniker till två kategorier.

1. ”Focused attention” (FA) innebär avsiktlig och ihållande inriktning av uppmärksamheten på ett visst objekt. Man håller fast sinnet viljemässigt vid ett objekt och för det tillbaka om sinnet vandrat bort. Man lär sig att kontrollera uppmärksamhetsflödet.

Här användes stor medveten kontroll.

* Exempel på ”Focused Attention-tekniker” (enl Lutz): Budhistisk ”Loving-kindness-compassion”, Qigong, Zen-tredje ventrikeln-tekniken, Buddhismens diamant-väg.

2. ”Open Monitoring” (OM), eller mindfulness-tekniker innebär ett passivt iakttagande av det som sker från ögonblick till ögonblick. Det syftar till att skapa en medvetenhet om naturen av emotionella och tankemässiga mönster. Det kännetecknas av att man är öppet närvarande och är förutsättningslös medveten om sinnesintryck, tankar och känslor i nuet.

Här föreligger måttlig medveten kontroll.

* Exempel på Open Monitoringtekniker (enligt Lutz): Mindfulness, Vipassana Meditation, ZaZen meditation, Sahaja Yoga (Sahaj samadhi) och koncentrationsinriktad Qigong.

En tredje meditationsform

Shear och Travis visar att denna kategorisering inte täcker en tredje form av meditation som de kallar:

3. Automatic Transcending (AT). Här finns varken fokusering eller passivt iakttagande. Det är en teknik som möjliggör automatisk erfarenhet av medvetandets mest stilla tillstånd, transcendentalt medvetande eller samadhi som distinkt skiljer sig från vanligt vaket medvetande. Tekniken fungerar bara så länge man varken fokuserar som i FA eller på något sätt iakttar eller kontrollerar vad som försiggår som i OM. Den skiljer således fundamentalt från dessa två.

Här sker meditationen helt spontant utan medveten styrning.

Den enda tekniken som är struktuerad så att den medger ”Automatic Transcending” befanns vara TM (se dock fotnot).

SKILDA HJÄRNVÅGMÖNSTER

Shear och Travis finner att dessa tre kategorier motsvaras av i grunden skilda hjärnvågmönster inklusive EEG-frekvenser.

Focused Attention medför en typ av hjärnvågor (Gammavågor) som brukar uppträda vid mental anspänning. Alltså en form av vanligt vaket medvetande.

Vid Open Monitoring dominerar Theta-frekvens i EEG som förekommer när man övervakar och observerar inre mentala processer. Alltså en form av vanligt vaket medvetande..

Vid Automatic Transcending kännetecknas av alfa-2 vågor som uppvisar markant koherens (samklang melllan vågorna i olika delar av hjärnan) vilket återspeglar en höggradig integration av hjärnans funktion.

Medan FA och OM såväl hjärnfysiologiskt som beträffande andra kroppsliga funktioner präglas av kännetecken på ordinärt vakenhets tillstånd, skiljer sig det transcendentala medvetande tillståndet som uppträder vid AT väsentligt från ordinär vakenhet och har kallats för det fjärde naturliga medvetande tillståndet – medvetandets mest stilla tillstånd. Dessutom är den subjektiva upplevelsen under detta tillstånd radikalt skilt från det som föreligger under vanligt vaket tillstånd.

“Meditations differ in both their ingredients and their effects, just as medicines do. Lumping them all together as ‘essentially the same’ is simply a mistake”

Jonathan Shear, Ph.D., medförfattare, professor i filosofi vid Virginia Commonwealth University i Richmond, författare till flera böcker och publikationer om meditation.

“Explicit differences between meditation techniques need to be respected when researching physiological patterns or clinical outcomes of meditation practices. If they are averaged together, then the resulting phenomenological, physiological, and clinical profiles cannot be meaningfully interpreted.”

Dr. Fred Travis. Professor i hjärnfysiologi vid Maharishi University of Management, Fairfield, IOWA

Sammanfattande diagram

VIDEO DÄR HJÄRNFORSKAREN FRED TRAVIS FÖRKLARAR SKILLNADERNA

TM GER SNABBT MÄTBARA EFFEKTER

En betydande skillnad i förhållande till andra tekniker är även att TM är lätt att lära sig att behärska och mätbara effekter inträder snabbt med väsentlig utveckling av samordningen i hjärnan, som utrycker sig EEG-koherens (hjärnvågorna går i takt) såväl under som i växande grad utanför praktiken redan inom 3-4 månader.

Först uppträder detta i framhjärnan som svarar för högre mänskliga funktioner som omtanke, ansvarskänsla, moral, långsiktigt tänkande, omdöme, intelligens, kreativitet.

Detta medför tilltagande framhjärnedominans som förknippats med självförverkligande och högre medvetandetillstånd – ”upplysning”, som visat sig vara ett fysiologiskt specifikt tillstånd.

Medan de två övriga kategorierna är inriktade på medvetandets innehåll, är TM inriktat på att befrämja det automatiska uppträdandet av ett tillstånd som är utvecklande för hjärnan/medvetandet.

AUTOMATISK INLÄRNING AV ÖKAD HJÄRNINTEGRATION

TM:s metod är att låta hjärnan upprepat erfara det funktionsmönster som uppträder under transcendering (detta sker i varje meditation).

Genom att hjärnan ”repeterar” detta tillstånd, banas det omfattande nätverk av kopplingar (synapser) som ligger till grund för den höggradiga hjärnintegrationen under transcendering som avspeglar sig i hög EEG-koherens (en slags synkronisering). Hjärnan lär sig därmed automatiskt alltmer att fungera på detta sätt.

Forskningen har bekräftat att denna inpräglingsprocess medför en effektiv och genomgripande positiv utveckling av hjärnfunktionen som kan påvisas i ökning av samma EEG-koherens under aktivitet som till en början bara uppträdde under meditation.

Denna utveckling har visat sig medföra förbättringar av vitt skilda störningar som tidigare ansetts vara mycket svåra att påverka eftersom man vet att de är djupt inpräglade i hjärnan. De börjar vanligen visa sig redan inom loppet av 3-4 månader, t.ex. vid svag emotionell grundtrygghet, neurotiska störningar, posttraumatisk stresstillstånd, ADHD m.m.

Låg stresstolerans, grunden för högt blodtryck, har likaså förbättrats redan inom 3-4 månader med TM enligt flera studier. En meta-analys av professor James W. Anderson fann att TM var den enda mentala teknikens som verkligen sänkte blodtrycket[4]. Hans bedömning har bekräftats av American Heart Association som likaså konstaterade att TM är den enda teknik som för närvarande kan rekommenderas för att sänka blodtrycket, eftersom andra tekniker saknar tillräcklig vetenskaplig dokumentation.

Hos friska har TM dokumenterats medföra förbättringar, bl.a. intelligens, kreativitet och olika mentala prestationsparametrar.

SLUTSATS

TM är en helt annan slags teknik. och inte bara en ”variant” av ”meditation”. Skillnaden är av sådan fundamental art att det finns ingen som helst grund att anta att andra tekniker leder till liknande resultat som TM.


FOTNOT

Märkligt nog fann man samma vågmönster hos ett fall som praktiserat Qi-Gong i fyrtio år. Eftersom denna teknik är förknippad med FC eller OM som framkallar helt andra hjärnvågsmönster, har Fred Travis antagit att utövaren ändrat på sin teknik till att bli ”Automatic Transcending” (AT) genom att han utövat den så länge att den fungerade helt automatiskt utan minsta ansträngning. Detta innebär att han i själva verket inte utövade QiGong längre, utan spontant kommit på ett sätt att automtiskt transcendera. Travis betonar att QiGong inte kan klassas som en AT teknik p.g.a. detta enda fall.