TM sänker blodtrycket hos tonåringar

TM sänkte blodtrycket hos amerikanska tonåringar

Syftet med studien var att undersöka effekten av stressreduktion genom TM på blodtrycket hos tonåringar med förhöjt systoliskt blodtryck, som är ett förstadium till permanent blodtryckssjukdom.

Tonåringarnas ålder var i snitt 16 år och de fördelades slumpmässigt i två grupper varav den ena lärde sig TM och den andra fick hälsoundervisning.

Man mätte blodtrycket kontinuerligt i 24 timmar medan tonåringen levde som vanligt. Blodtrycket mättes före och efter 2 och 4 mån efter det man lärt sig TM. Såväl det systoliska som diastoliska blodtrycket sänktes signifkant i TM gruppen medan kontrollgruppen var väsentligen oförändrad.

Författarna konstaterade att TM har en gynnsam verkan på ungdomar som löper risk för högt blodtryck. Han påpekade även TM sänkte blodtrycket, hjärtfrekvensen och slagvolymen under framkallad stress i ett laboratorietest. Man konstaterade även att de TM-utövande elevernas skolfrånvaro minskade, de bröt mer sällan mot reglerna och de suspenderades mer sällan.

Referens

Vernon A Barnes, Frank A Treiber, Maribeth H Johnson.”Impact of transcendental meditation on ambulatory blood pressure in African-American adolescents” Am J Hypertens (2004) 17, 366–369

Kommentar av LTM:
Denna permanenta sänkning av blodtrycket återspeglar en bestående sänkning av den genomsnittliga stressnivån. Detta resultat bekräftar andra studier som påvisat en permanent blodtryckssänkning genom TM. Denna effekt är i grunden annorlunda än de tillfälliga effekter man ser vid till exempel avslappningstekniker. Den orsakas av en genomgripande psykisk utveckling i riktning mot ökad grundtrygghet och inre harmoni, vilket bland annat återspeglas i en ökad koherens hos hjärnvågorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>