Ökad stresstolerans genom TM

Grunden för större välbefinnande

SAMMANFATTNING

Vi presenterar forskningsrön som från sex olika utgångspunkter visar att TM effektivt utvecklar väsentligt ökad stresstolerans. Detta medför en bestående sänkning av stressnivån – grunden för större välbefinnande.

Effekten av TM har även påvisats vid kroniska stresstillstånd som hittills ansett omöjliga eller mycket svåra att förbättra, inklusive högt blodtryck, posttraumatiskt stressyndrom, kriminella störningar samt ADHD (koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet).

Dessa unika och djupgående effekter av TM hänger samman med en genomgripande utveckling av hjärnfunktionen mot växande samordning och integration, vilket även medför klarare tänkande, ökad kreativitet och större balans.

Denna utveckling är följden av en inpräglingsprocess där hjärnan, som visar ett höggradigt ordnat sätt att fungera under TM, lär sig att alltmer upprätthålla detta funktionsmönster i aktivitet.

Dessa resultat har inte påvisats för andra typer av meditation eller för avslappningstekniker, biofeedback, stresshantering mm. Forskning visar att TM-tekniken och dess fysiologiska effekter skiljer sig väsentligt från andra tekniker.

Referenser till redovisade studier finner du i en vetenskaplig artikel om TM:s effekter:Transcendental meditation – en ny utvecklingsdimension.

DE FLESTA MÄNNISKOR I DAGENS SAMHÄLLE LIDER AV STRESS

Nya rön tyder på att de flesta människor i dagens samhälle befinner sig i ett stresstillstånd. Forskning har funnit att man till och med kan ha en hög stressnivå och ändå tro att man är “ostressad”. Därför är de flesta omedvetna om det. Ett exempel på hur omfattande stressen är kommer från USA där man funnit att minst 70% av befolkningen vid 70 års ålder har den vanligaste kroniska stressjukdomen, högt blodtryck.

Stress medför att man oftare upplever olust, ångest och nedstämdhet. Detta leder till användning av medel som tillfälligt ökar välbefinnandet, som t.ex. koffein (kaffe, te), nikotin, alkohol eller narkotika. Den ökande användningen av dessa medel är en annan indikator på hur omfattande stressen är. Man har funnit att harmoniska, stressfria människor tenderar att sluta med dessa medel, eftersom de mår bra ändå och snarare mår sämre av dem.

Stress har visat sig medföra ökad risk för sjuklighet inklusive ökad infektionskänslighet, magkatarr och magsår, tarmkatarr, sömnproblem, hjärt-kärlsjukdomar inklusive kärlkramp och hjärtinfarkt, cancer, ledgångsreumatism mm. Vid långvarig stress uppkommer utbrändhet, ett kroniskt trötthetstillstånd med hög uttröttbarhet, låg mental prestationsförmåga, depression och ångest.


Bildkälla: Wikipedia Commons

GRUNDORSAKEN TILL STRESS

Hjärnan är så konstruerad att stressreaktionen automatiskt utlöses när man känner sig hotad eller när kroppens signaler indikerar att situationen är så belastande att kroppens reservkrafter behöver mobiliseras (detta är vad stressreaktionen är till för). Men trots att vi sällan är direkt hotade, är de flesta stressade.

Stressnivån skiljer sig betydligt mellan olika personer till och med i samma situation. Orsaken är att stress inte automatiskt framkallas av yttre faktorer. Det avgörande är hur man tolkar situationen.

Forskning har visat att om man är otrygg och osäker reagerar man mycket oftare med stress – det behövs mycket mindre för att man skall känna sig hotad eller känna att man inte behärskar situationen.

Graden av inre trygghet, så kallad “emotionell grundtrygghet (EGT)” har visat sig vara den viktigaste faktorn som avgör stresstolerans. EGT är som en känslomässig “bakgrundsfärg” som präglar hur man tolkar sin situation. Ju mer denna bakgrundsfärg präglas av osäkerhet och otrygghet, desto mer är man benägen att tolka sin situation som hotande eller övermäktig och därmed stressande.

Grundtryggheten grundläggs under barndomen och är beroende av hur trygg och harmonisk uppväxten varit. Men den kan skadas även senare av svåra traumatiska upplevelser. Det har visat sig att väldigt få människor i det moderna samhället har en stark EGT, vilket förklarar varför stresskänslighet och kronisk stress är så vanlig.

För att minska stressbenägenheten behövs metoder som kan öka den emotionella grundtryggheten. Inom psykologin har man många års erfarenhet av detta och vet att det ofta tar tiotals år för att väsentligt förbättra grundtryggheten eftersom de störningar som ligger till grund för svag EGT är djupt inpräglade.

Nedan redovisas belägg för att TM varaktigt kan öka stresstoleransen i väsentlig grad vilket innebär att TM effektivt kan förbättra grundtryggheten.

Över 70 års erfarenhet visar att det räcker inte med den avspänning som avslappningstekniker, som t.ex. biofeedback  åstadkommer. Dessa ger bara en tillfällig effekt men påverkar inte stresstoleransen.

TM:s inverkan på stresstolerans

Flera forskningsrön tyder på att TM har en unik förmåga att snabbt utveckla ökad stresstolerans. Några av de viktigaste beläggen för detta presenteras nedan.

ÖKAD STRESSTOLERANS GENOM TM. 1: DMT-STUDIE

En svensk TM-studie har tillämpat en testmetod, ’Defence Mechanism Test (DMT)’, som flygvapnet använder för att spåra förekomsten av djupa och ofta tidigt förvärvade psykiska störningar som skapar osäkerhet och ångestbenägenhet. För att undertrycka ångestskapande intryck uppstår försvarsmekanismer som kan medföra felbedömningar i stressade flygsituationer. DMT används av flera flygvapen, inklusive det svenska för att välja ut personer som är lämpliga som stridsflygare.

Erfarenheterna från DMT-forskningen tyder på att dessa störningar är mycket vanliga. Endast en liten minoritet av befolkningen tycks vara så på djupet harmonisk och trygg att man inte har någon form av onormala försvarsmekanismer. Denna otrygghet är den djupaste orsaken till stresskänslighet. Störningarna sitter djupt “i själen” och har enligt mångårig erfarenhet från psykoterapi visat sig mycket svåra att påverka.

Man testade TM:s effekt på stresstoleransen med hjälp av DMT. Man fann markanta förbättringar hos samtliga försökspersoner sedan de utövat TM i 1 år, se diagrammet nedan.

Förbättringarna motsvarade vad man uppnår efter 20-30 år av psykoterapi enligt den psykolog som utvecklat metoden. Sådana resultat har inte påvisats genom avslappning, autosuggestion och diverse avstressningstekniker, som i bästa fall kan ge en tillfällig ångestreduktion men inte påverkar de underliggande djupt rotade störningarna.

DMT-resultaten tyder således på att TM-utövning positivt påverkar de mekanismer som är själva grunden för stress. Mer om denna undersökning.

ÖKAD STRESSTOLERANS GENOM TM. 2: VIETNAMVETERANER

Amerikanska veteraner från Vietnamkriget som p.g.a. svåra psykiska skador av krigsupplevelserna var i ett kroniskt utbrändhetstillstånd (s.k. Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) deltog i en studie som likaså indikerar djupgående effekter på störningar som varit mycket svåra att påverka med andra metoder.

Man undersökte effekten på åtta faktorer: alkoholmissbruk, känslomässig avskärmning (numbness), insomningssvårigheter, ångest, stressymptom framkallade av chockupplevelser i kriget, familjeproblem, depression och arbetslöshet. Efter 4 månader med TM fann man en markant förbättring i samtliga faktorer bland TM-utövarna. I psykoterapigruppen skedde däremot ingen signifikant förbättring.

Kommentar: Det är välkänt inom psykoterapin att det är mycket svårt att påverka de djupa skador som svåra krigsupplevelser medför. Vietnamveteraner har varit praktiskt taget omöjliga att behandla framgångsrikt med andra metoder.

Denna studie tyder på att TM tillför helt nya möjligheter att åstadkomma en positiv utveckling hos personer som erfarit kraftiga psykiska trauman. Detta står i överensstämmelse med resultaten av DMT-studien.

Tillägg 2013

Under detta år har ytterligare två studier publicerats som bekräftar TM-s läkande effekt vid PTSD (vi kommer att posta info om dem i vår blogg). Som en följd av dessa erfarenheter har Pentagon nyligen (våren 2013) beslutat sponsra 2,5 miljoner dollar till en stor studie för att ytterligare utreda denna terapeutiska effekt av TM.

Dessa resultat bekräftar ur ett annat perspektiv, att TM effektivt läker den typ av störningar som ligger till grund för låg stresstolerans.

ÖKAD STRESSTOLERANS GENOM TM. 3: MINSKAT KRIMINELLT BETEENDE

Ett tredje forskningsområde där markant förbättring iakttagits hos fall med djupa störningar, som varit svåra eller omöjliga att komma åt med konventionella metoder, är vid rehabilitering av grova brottslingar. Flera studier har gett samstämmiga positiva resultat.

Studier i fängelser har funnit en markant förbättring av beteendet, med minskad aggressivitet redan efter 3-4 månader. I en studie följde man, i 5 år efter frigivningen, 241 manliga brottslingar som lärt sig TM på fängelset. Efter 5 år hade 43% av dem som ej lärt sig TM återfallit, men bara 25% av dem som lärt sig TM (se vänstra diagrammet). I en annan studie, där man följde svåra brottslingar efter frigivningen från ett högsäkerhetsfängelse, fann man en närmare 50% lägre återfallsfrekvens jämfört med fyra andra program (psykologiskt rådgivningsprogram, drogmissbruksprogram, och två olika personlighetsutvecklingsprogram). Se diagrammet till höger.

Kommentar: Det är inom kriminologin välkänt att kriminellt beteende ofta är förknippat med djupa och grava personlighetsstörningar inklusive svårt skadad grundtrygghet. Detta har hittills varit mycket svårt att påverka med terapi.

Effekterna av TM på kriminalitet står i god överensstämmelse med resultaten av DMT-studien och veteranstudien och bekräftar, från ett tredje perspektiv, att TM har en effektiv normaliserande verkan på den typ av djupt rotade personlighetsstörningar som resulterar i låg stresstolerans.

ÖKAD STRESSTOLERANS GENOM TM. 4: FÖRBÄTTRING AV HÖGT BLODTRYCK

Effekten av TM vid högt blodtryck är väldokumenterad med flera högkvalitativa studier, varav flera har finansierats av amerikanska hälsovårdsministeriets National Institute of Health, sammanlagt med över 25 miljoner dollar. Orsaken till att man funnit det värt att upprepade gånger sponsra TM-forskningen är de anmärkningsvärda effekterna av TM. Minskningen av blodtrycket är i samma storleksordning som av blodtrycksmediciner. I nedanstående studie minskade det systoliska blodtrycket efter 4 månader i snitt med 11mm.

 

 

Amerikansk hjärtläkarorganisation: TM intar en särställning beträffande blodtryckssänkning

En genomgång av alla publicerade studier på mentala teknikers inverkan på stress-relaterad blodtryckssjukdom fann att TM stod i en särställning. Medan avslappning, andra meditationstekniker och stresshantering endast hade en tillfällig effekt, medförde TM en signifikant bestående sänkning av blodtrycket. Genomgången utfördes av American Heart Association, som konstaterade att TM är den enda av sagda metoder som bevisligen kan sänka blodtrycket. Man rekommenderar därför att amerikanska läkare rekommenderar TM vid högt blodtryck. Mer om detta.

Kommentar: Naturligtvis kan alla metoder som medför avspänning, t.ex. avslappningstekniker, yoga och diverse meditationer tillfälligt sänka stressnivån i anslutning till utövningen, men för att ha en medicinskt betydelsefull verkan måste stressreduktionen vara varaktig, vilket kräver ökad motståndskraft mot stress. För detta räcker inte den tillfälliga avspänning som sådana tekniker medför.

Omfattande erfarenhet från psykologisk forskning och psykoterapi visar att det behövs en djupgående harmonisering av nervsystemet för att åstadkomma den förbättring av emotionell grundtrygghet som fordras för att åstadkomma ökad stresstolerans. De två följande studierna bekräftar rent hjärnfysiologiskt att TM åstadkommer en djupgående positiv förändring i hjärnans sätt att fungera.

ÖKAD STRESSTOLERANS GENOM TM. 5: FÖRBÄTTRING AV ADHD

Dr Sarina Grosswald undersökte effekten av TM på ADHD hos skolbarn. Efter fyra månaders utövning, 10 minuter 2 ggr dagligen, hade integrationen av hjärnfunktionen förbättrats markant och stressnivån hade minskat med 50% jämfört med kontrollgrupp.

Bilden nedan visar hur integrationen av hjärnans funktion ökat efter 4 mån med TM jämfört med kontrollgruppen. Cirklarna representerar huvudet uppifrån sett och strecken representerar graden av samordning (EEG-koherens) mellan olika hjärndelar. Ju fler och ju tjockare linjer, desto mer samordning. Theta, Alpha, etc. representerar olika hjärnvågfrekvenser, vilka motsvarar olika aspekter av hjärnfunktionen.

Diagrammet visar att koherensen ökade markant jämfört med kontrollgruppen. Särskilt anmärkningsvärt är att detta gällde alla EEG-frekvenser, vilket tyder på en generell integration av hjärnfunktionen.

Kommentar: Symptomen vid ADHD stämmer mycket nära överens med hjärnstress-symptom: koncentrationssvårigheter, oro, rastlöshet, irritabilitet, emotionell instabilitet, aggressivitet. Vid hjärnstress föreligger låg EEG koherens.

Ökad EEG-koherens har samband med intelligens, kreativitet, inlärningsförmåga, minskad oro, ökad emotionell stabilitet, inre lugn mm. Den markanta ökningen av EEG-koherensen i aktivitet bekräftar rent hjärnfysiologiskt att TM-gruppens påtagliga minskning av ADHD-symptomen var en följd minskad hjärnstress.

Denna studie visar ur ännu ett perspektiv att TM snabbt och effektivt ökar stresstoleransen.

För ytterligare information, se ADHD and TM

SLUTSATS BETRÄFFANDE REDOVISADE EFFEKTER

Samtliga fem kategorier ovan, svag grundtrygghet, post-traumatiskt stressyndrom, kriminell personlighetsstörning, högt blodtryck och ADHD, representerar tillstånd som man hittills trott vara omöjliga eller mycket svåra att rätta till och är alla förknippade med kronisk stress. I samtliga nämnda studier inträdde påfallande effekter inom loppet av anmärkningsvärt kort tid, ofta endast 3-4 månader.

Denna forskning bekräftar, från vitt skilda perspektiv, att TM har en djupgående normaliserande effekt på de djupa störningar som ligger till grund för stressbenägenhet. Detta kan bara förklaras genom en normalisering av hjärnans funktion, vilket påvisats i ADHD-studien och annan hjärnforskning rörande TM, se Hjärnfysiologiska effekter av TM. Nästa studie visar konkret hur hjärnans reagerar mindre på stress hos TM-utövare.

ÖKAD STRESSTOLERANS GENOM TM. 6: HJÄRNFORSKNING BEKRÄFTAR

De ovan redovisade resultaten, som visar att TM medför ökad stresstolerans, har påtagligt kunnat bekräftas av nyligen utförd hjärnforskning på stress vållad av smärta.

Man har studerat hjärnans stressreaktion vid kraftig smärta (hand i hett vatten). Mätningar av hjärnans ämnesomsättning på 12 personer med hjälp av magnetresonanstomografi (’magnetröntgen’), visade att hjärnans stressreaktion vid kraftig smärta minskade med 40-50% efter fem månaders TM-utövning. Den subjektiva upplevelsen av smärta var vid båda tillfällena lika intensiv. Men trots att man kände smärtan lika starkt, reagerade man med mycket mindre stress. Se figuren nedan.

Figuren visar ’snitt’ av hjärnan sedd från sidan. Områden med hög hjärnretning har markerats med orange färg. Jämför snitten parvis. Se t.ex. snitten högst upp till vänster. I den vänstra figuren visar den hög retning medan samma snitt visar avsevärt lägre retning i högra figuren. Efter 5 månader (till höger) har retningen minskat mycket kraftigt.

Kommentar: Bilden till höger visar att TM snabbt medför påtaglig minskning av benägenheten att reagera med stress vid smärta och bekräftar därmed konkret de andra ovan redovisade forskningsrönen som visar att TM förvånansvärt snabbt ökar stresstoleransen.

Stressforskning har fastställt att smärta är en kraftig ’stressor’. Hjärnforskningen har funnit att smärta medför en allmän stressaktivering av hjärnan, såsom visas i den vänstra bilden. Smärta har hittills ansetts vara en effektiv stressor och man har inte vetat att det varit möjligt att minska stressreaktionen så kraftigt. En minskad stressreaktion vid smärta är liktydigt med högre stresstolerans.

OMSTÄLLNING AV HJÄRNANS FUNKTIONSMÖNSTER

Hjärnforskning har visar att när man är harmonisk och ostressad, är det hjärnbarkens främre del, frontalloben, som styr hjärnfunktionen. Den svarar för intelligens, kreativitet, vidsynthet och tolerans och medför ansvarskännande, medkännande, positivt och osjälviskt beteende ’gott humör’.

Stress har visat sig effektivt hämma framloben, och leder till att hjärnans primitiva delar, även kallad ’reptilhjärnan’, dominerar och framkallar ’dåligt humör’ – negativt, egoistiskt och aggressionsbenäget beteende med avsevärt försämrad förmåga att tänka intelligent och kreativt (namnet kommer av att reptilerna saknar hjärnbark). När stressnivån är mycket hög, kan man inte tänka klart utan handlar i blind panik. Detta var den huvudsakliga orsaken till flyghaverier innan man hade utvecklat ovannämnda DMT-test till att sålla ut de stressbenägna.

Slutsatsen av ovannämnda studier är att TM, genom den sänkta stressbenägenheten, leder till en omställning från ’reptilhjärnedominerad’ hjärnfunktion till alltmer framhjärnedominerad ’mänsklig’ och harmonisk funktion.

Det kaotiska “kopplingsschemat” i nervsystemet som har samband med kronisk stress, ersätts gradvis genom TM av det ordnade kopplingsschema som ligger till grund för framhjärnepräglad integration och koherens. Detta sker genom en inpräglingsprocess. Genom att regelbundet erfara den höga grad av integration och framhjärnedominans som uppträder under TM, lär sig hjärnan alltmer att fungera på detta ordnade och stressfria sätt.

Denna optimering av hjärnfunktionen synes medföra en eliminering av de traumaorsakade ångestskapande associationsmönster som ligger till grund för stressbenägenhet.

SÄKERHET

En undersökning av socialstyrelsen av förekomsten av akut psykiatriskt vårdbehov bland TM-utövare fann anmärkningsvärd låga siffror. Se diagrammet nedan, som visar att antalet sjukdomsfall bland de 34.000 TM utövarna var 10, mot förväntade 1700 fall (= 5%, vilket är den normala sjukdomsfrekvensen i akut psykiatrisk sjukdom). Detta tyder på att TM inte bara är säker, utan har en väsentlig skyddande effekt mot mental instabilitet.

“Förekomsten av akut mental sjukdom synes vara 150-200 gånger lägre bland TM-utövare.” Jan-Otto Ottoson, professor i psykiatri, medicinalråd vid Socialstyrelsen.

Andra studier har funnit att till och med mycket instabila personer som befinner sig i prepsykos eller psykos förbättras och blir allt stabilare och mentalt friskare genom TM-utövning.

Kommentar: TM verkar inte genom konstlad manipulation av psyket utan genom att möjliggöra regelmässig erfarenhet av ett naturligt, medvetandetillstånd innebärande djup fysiologisk vila och högkoherent hjärnfunktion upplevd som djup stillhet och harmoni.

Detta torde förklara varför TM, trots sina kraftfulla effekter, saknar skadliga bieffekter.

SAMHÄLLSEKONOMISKA ASPEKTER

Eftersom stress är den viktigaste enskilda orsaken till nedsatt arbetsförmåga, sjuklighet inklusive kronisk vårdkrävande sjukdom, och för tidig död skulle en reduktion av stressnivån av den dignitet som redovisade rön indikerar, medföra väsentliga samhällsekonomiska vinster.

En rigoröst upplagd prospektiv, randomiserad studie fann att, hos personer med kransartärsjukdom, minskade frekvensen av hjärtinfarkt, stroke och dödsfall med 48% under en femårsperiod (se “Starkaste studien hittills visar att meditation kan sänka risken för hjärtinfarkt och stroke”). Detta indikerar möjligheten av en betydande samhällsvinst.

En kanadensisk studie ger ett konkret exempel på detta. 326 personer, alla över 65 år, delades slumpmässigt in två grupper, varav den ena fick lära sig TM. Man följde användningen av sjukkassemedel under fem år och fann att TM-gruppens sjukvårdbehov minskade år för år, medan kontrollgruppen ökade på det som är normalt i den åldern. För att säkerställa att grupperna verkligen var likvärdiga, gick man sedan 9 år bakåt i statistiken och kunde konstatera att före TM var det ingen väsentlig skillnad mellan grupperna. Se diagrammet nedan:

Enbart i denna lilla grupp var den ekonomiska vinsten aktningsvärd: cirka 200 dollar per person enbart under det femte året. 200×163 = 326.000 kanadadollar = 2,2 milj kronor.

Prognos för den svenska populationen baserad på Kanadastudien:

Eftersom effekten är kumulativ, kan man inte räkna med en genomsnittssumma per år utan får addera vinsten per år under tex en femårsperiod. Den totala summan, om man utgår i stora drag från diagrammet ovan synes, lågt räknat, vara drygt 200 ytterligare under femårsperiod, dvs cirka 400 kanadollar.

I Sveriges är antalet personer mellan 65 och 90 år: 1.629.916 enligt Statistiska Centralbyrån 31 dec 2009. Om samtliga dessa skulle utöva TM i 5 år (vilket är enkelt även för personer i hög ålder), skulle den kumulativa samhällsekonomiska vinsten under 5 år, om vi antar att den stannar vid 400 kanadollar (= 2700 SEK) per år, bli: cirka 1,6 miljoner invånare x  2700 kr = drygt 4 miljarder kronor enbart i sagda ålderskategori. Under det femte året enbart skulle vinsten bli drygt 2 miljarder.

Under 2010 hade landstingen i Sverige ett underskott av 2,8 miljarder, enligt Dagens Samhälle. Införande av TM i stor skala i befolkningen skulle, om  den kanadensiska studien ger en rättvisande bild av effekten, eliminera huvuddelen av landstingens underskott efter mindre än 5 år. Naturligtvis kan man inte räkna med att alla lär sig, men även om en tiondel gjorde det skulle summan kunna vara av samhällsekonomisk betydelse.

Naturligtvis behövs det fler studier för att tillförlitligt kunna beräkna samhällsvinsten. Men den forskning som redan utförts indikerar samstämmigt ur olika utgångspunkter att TM väsentligt kan minska sjukligheten i samhället.

Kommentar: Att lära ut TM till en stor population är ur praktisk synpunkt fullt genomförbart. Tekniken är lätt att lära på mindre än en vecka och få personer behöver ytterligare instruktion. Det finns redan goda erfarenheter av TM-instruktion i stor skala från olika håll i världen och antalet TM-lärare kan snabbt ökas till erforderlig storlek (utbildningen tar 4,5 månader).

Om man inkluderar alla ålderskategorier och även om endast 10% utövar TM, blir den samhällsekonomiska vinsten sannolikt i miljardklassen enbart pga minskade sjukvårdskostnader. Därtill kommer vinster av troligen betydande dignitet från minskning av andra problem som visat sig avta påtagligt med TM, inklusive cigarettrökning, alkoholmissbruk, drogmissbruk (med ty åtföljande kriminalitet) mm.


SLUTSATS

Forskning har från olika utgångspunkter visat att TM medför en genomgripande positiv utveckling mot växande grundtrygghet, ökande stresstolerans och därmed växande välbefinnande och inre harmoni. Genom att stressnivån sänks kan till och med svåra stressutbrändhetstillstånd som posttraumatiskt syndrom förbättras.

Effekten är unik för TM och har samband med en djupgående, nervfysiologiskt påvisad utveckling mot mer integrerad hjärnfunktion. I samtliga nämnda studier inträdde påfallande effekter inom loppet av anmärkningsvärt kort tid, ofta endast 3-4 månader.

TM tillför således helt nya möjligheter att i betydande utsträckning komma till rätta med det omfattande samhällsproblem som stressbenägenhet utgör.

_________________

Såväl TM:s fysiologiska och psykologiska effekter som själva tekniken skiljer sig väsentligt från meditationstekniker, se “TM skiljer sig fundamental från andra tekniker“. Därför finns det ingen vetenskaplig grund för att anta att rönen om TM gäller för “meditation i allmänhet”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>