To the English version "Swedish Physicians for TM"

Läkare för Transcendental Meditation

Forskning på
Transcendental Meditation (TM)


Sammanfattning

Hjärnfysiologiskt kan TM beskrivas som en metod att utveckla en ökad samordning i hjärnans funktion, något som normalt inte sker i vuxen ålder. Denna utveckling, som synes vara unik för TM av den vetenskapliga rapporteringen att döma, har visat sig ha värdefulla effekter i flera avseenden.

Stresstoleransen ökar i sådan omfattning att kroniska stresssjukdomar, inklusive högt blodtryck, förbättras markant och dess långsiktiga komplikationer minskar väsentligt. En markant minskning av sjukvårdskostnader har rapporterats.

Därtill medför den förbättrade hjärnfunktionen ökad kreativitet, bättre intellektuell prestationsförmåga, bättre minne och klarare tänkande. Framhjärnan börjar dominera hjärnfunktionen vilket är förknippat med fördjupad emotionell mognad och harmoni, ökad omtanke och medkänsla, ansvarskänsla mm, egenskaper som kännetecknar högre stadier av självförverkligande.

Över 600 vetenskapliga studier har utförts på TM, varav flera påvisat unika effekter såväl under TM som långsiktigt.

En stor fördel med TM är att den är förenlig med alla livsstilar, livsåskådningar och trosuppfattningar och kan därför tillämpas av alla i samhället.

LTM finner att man kan på goda vetenskapliga grunder kan hävda att TM har ett stort samhälleligt värde. Forskningen tyder på att dess generella tillämpning skulle bespara samhället betydande belopp i minskade kostnader inom sjukvård, socialvård, kriminalvård mm.

Tekniken skiljer sig i grunden från andra mentala tekniker och meditationsformer.


Guide

Det finns många artiklar på denna vebbplats. Därför vill vi ge dig några tips hur du snabbt kan få en föreställning om TM och dess effekter.

OBS! Du hittar tillbaks till denna guide genom att klicka på "Startsidan/Guide" i menyn längst ner på varje sida.  Några nyckelrön


 • Minskad stressbenägenhet
 • Forskningen har visat att TM minskar stressbenägenheten i väsentlig grad.

  Mer

 • Hjärnfysiologisk utveckling

  Hjärnforskningen visar att TM har djupgående positiva effekter på hjärnans sätt att fungera.

  Mer

 • Minskat sjukvårdsutnyttjande

  Sjukvårdsutnyttjandet har befunnits minska ju längre man utövat TM. En huvudorsak är sannolikt en lägre stressnivå.


  Mer


  OBSERVERA: TM skiljer sig i grunden från meditationstekniker som tex Mindfulness, olika former av "yoga-meditation", tibetanska, buddhistiska och andra tekniker, såväl beträffande metod som hjärnfysiolgiska effekter.

  Därför finns det ingen vetenskaplig grund för att anta att rönen om TM gäller för "meditation i allmänhet". Vi vill understryka detta, eftersom det är en vanlig missuppfattning att olika meditationstekniker har i stort sett samma effekt.

  För ytterligare detaljer, se nyinsatt artikel "TM skiljer sig fundamentalt från andra tekniker".
Nya artiklar

 • Lugn och ordning i tidigare kaotiska skolor där TM införts. Detta dokumenterar i praktiken de effekter som TM-forskningen påvisat.

  Mer

 • Rastlöshet och uppmärksamhetsstörningar (ADHD) minskade markant med TM. Efter 4 månader med TM uppvisade hjärnvågorna en markant ökad samordning, samtidigt som ADHD-symptomen förbättrades påtagligt.

  Mer

 • The beneficial effects of Transcendental Meditation (TM) on the psychology have been underestimated. Denna artikel sammanfattar belägg för att huvuddelen den forskning som grundats på psykologiska tester, kraftigt underskattat TM-s positiva effekter. Belägg redovisas för att TM normaliserar djupa och mycket vanliga störningar, som hittills betraktas som oåtkomliga eller svårtillgängliga för terapi. Detta är av stort samhällsekonomiskt värde.

  Mer

 • "TM skiljer sig fundamentalt från andra tekniker". Jonathan Shear, ledande oberoende auktoritet, har i samarbete med en hjärnforskare analyserat olika tekniker. Slutsaten är att TM är en helt annan teknikkategori. Det är en helt annan metod med helt andra effekter på hjärnan. Trots att de flesta positiva effekter av TM, inklusive bestående stressreduktion, inte rapporaterats för andra tekniker, har forskare hittills felaktigt trott all "meditation" i stort har samma verkan pga de inte insett skillnaden.

  Mer

 • TM den enda mentala tekniken med bevisad blodtryckssänkande effekt. En ingående genomgående av alla kvalitativa vetenskapliga studier på mentala teknikers effekt på blodtrycket fann att TM var den enda tekniken som hade en bevisad effekt.

  Mer

 • TM sänkte blodtrycket hos tonåringar. En amerikansk studie rapporterar att TM normaliserade blodtrycket hos tonåringar med förhjöda blodtrycksvärden.

  Mer

 • Hjärnforskare bekräftar att TM utvecklar ökad stresstolerans. En ledande hjärnforskare fann att TM inom loppet av 5 månader medförde en 50-procentig minskning av stressreaktionen vid kraftig smärta. Detta påvisades genom att mäta aktiviteten i de hjärncentra som är verksamma vid stress.

  Mer


Viktiga artiklar

 • Research on Transcendental Meditation (TM) at the Swedish Airforce. Denna artikel informerar om forskning som påvisat djupgående positiva effekter på den mentala hälsan hos piloter och flygaspiranter.
 • Artikel i Världsläkarorganisationen WMA:s skrift "Global hälsovård 2002" rekommenderar TM. Stress kommer att dominera sjukdomspanoramat i världen enligt FN:s världshälsoorganisation, WHO. Enligt denna artikel kan man på goda vetenskapliga grunder förutsäga att TM effektivt kan bidraga till att åtgärda detta globala problem och möjliggöra för den globala vården att att förskjuta sin tyngdpunkt från "sjukdomsvård" till hälsovård.
 • The safety of the Transcendental Meditation Technique. Psykiatriska undersökningar tyder på att TM är en säker teknik och synes förebygga mental sjukdom. (På engelska)
 • "Pioneering Study Quantifies Brain Wave Patterns During Higher Human Functioning". Avancerade TM-utövare med permanent transcendentalt medvetande har effektivare hjärnfunktion med hög och stabil EEG-koherens.

  Innehåll


  Ny läkarwebsite

  Vi är glada att meddela att våra amerikanska kollegor har skapat en ny website, "Ask the Doctors". Se http://www.doctorsontm.org/  Läkare för Transcendental Meditation

  Senast uppdaterad 2 maj 2010