Betydligt minskat sjukvårdsbehov hos pensionärer

70% lägre sjukvårdsbehov än hos kontroller efter 5 års TM-utövning

I Quebec, Kanada jämfördes 163 TM-utövares sjukvårdsbehov med en kontrollgrupp på 163 personer som inte lärt sig TM. Deltagarna i kontrollgruppena var "matchad" (likställd) med TM gruppen med avseende på ålder, kön och sjukvårdskostnader.

Gruppernas sjukvårdskostnader jämfördes under 9 år innan TM påbörjades. Under hela denna tidsperiod var det ingen statistiskt säker (signifikant) skillnad mellan dessa två grupper (se diagrammet nedan). Men skillnaden uppenbarade sig redan det första året i form av en minskning i TM-gruppen. Efter 5 år var skillnaden sjuttio procent. Sannolikheten för att skillnaden skulle bero på en slump var mindre än en på tusen (p < 0,001).

Diagram: 70% minskning av v†rdbehov

Diagram: Sjukvårdbehovet för TM respektive icke-TM gruppen under 14 år. Kurvorna är inflationskorrigerade. Efter 5 år med TM var skillnaden mellan grupperna 70%.


Källa

Herron RE, Cavanaugh K. (2005); “Can the Transcendental Meditation Program Reduce Medical Expenditures of Older People?” Journal of Social Behavior and Personality, 17(1), 415–442.

Herron, R.E., Hillis, S.L. "Impact of the Transcendental Meditation Program on Medical Expenses." Abstracts of the American Public Health Association 128th Annual Meeting and Exposition 2000; Nov. 12-16, p. 178.


LTM:s kommentar

Detta resultat bekräftar iakttagelserna i en tidigare studie av Orme-Johnson (1). Han fann att 2500 TM-utövare hade i snitt 50% lägre sjukvårdskostnader än icke-TM-utövare. Bland äldre utövare (40+) var skillnaden cirka 70%.

En viktig orsak till sjuklighet, inte minst hos äldre, är stress, eller komplikationer till mångårig stress. De stora folksjukdomarna, åderförkalkning (ledande till hjärtinfarkt och blodpropp i hjärnan), högt blodtryck (hjärnblödning, hjärt- och njursvikt) och cancer har alla visat sig ha ett samband med stress. Likaså ökar stress känsligheten för infektioner.

Den lägre sjukligheten hos äldre TM-utövare kan sannolikt till en del förklaras av att TM sänker stressnivån markant. Särskilt när det gäller stressrelaterat högt blodtryck och dess komplikationer har detta bekräftats av den amerikanske vetenskapsmannen Robert Schneiders forskning (2, 3). Flera andra studier har likaså påvisat positiva hälsoeffekter av TM på stressrelaterade sjukdomar.

Resultaten av denna forskning är mycket anmärkningsvärd. Det finns inga andra metoder som lett till så kraftiga sänkningar av sjukligheten.

Det allra största problemet inom sjukvården idag är sjukligheten bland den snabbt växande skaran äldre. Vårdkrisen kommer att förvärras kraftigt nu när de stora 40-talskullarna kommer över 60-årsåldern. Krisen försvåras av att kullarna av personer i arbetsför ålder numera är mycket mindre. Det blir därför i tilltagande grad svårt att rekrytera tillräckligt med personal till sjukvården (något som redan nu vållar stora problem). Man förutsåg detta för över 30 år sedan, men hittillsvarande åtgärdsförsök har givit obetydliga resultat, varför krisen succsessivt håller på att förvärras.

TM-forskningen tyder på att tekniken skulle kunna bidra avsevärt till att lösa vårdkrisen.


Referenser

1. Orme-Johnson DW, Psychosomatic Medicine 49:493-507, 1987.

2. Schneider, R., Staggers, F., Alexander, C., Sheppard, W., Rainforth, M., Kondwani, K., Smith, S., King, C.: A randomised controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans: Hypertension, 26: pp. 820-827, 1995

3. Alexander, C., Schneider, R., Staggers, F., Sheppard, W., Clayborne, B., Rainforth, M., Salerno, J., Kondwani, K., Smith, S., Walton, K., Egon, B.: Trial of stress reduction for hypertension in older African AmericansII - Sex and risk subgroup analysis. Hypertension, 28: pp. 228-237, 1996

För ytterligare referenser, se artikeln "TM:s hälsoeffekter" samt "Effects of TM on Cardiovascular Disease".


Information från Läkare för Transcendental Meditation (LTM)

Startsidan/Guide    TM:s hälsoeffekter    Frågor & svar    Forskningsöversikt   

LTM's referensgrupp   Medlemsanmälan

Till MIKI, den svenska TM-organisationen