Frågor & svar

Läkare för TM svarar på vanliga frågor

Länkar:


FRÅGA: VAD ÄR TM?

LTM: Transcendental Meditation (TM) är en enkel och naturlig mental teknik som är lätt att lära och behaglig att utöva, samt tar endast 15-20 minuter morgon och kväll. Den kan utövas varhelst man kan sitta bekvämt utan att bli avbruten.

TM har inga förhållningsregler och kräver ingen förändring av din livssyn. Tekniken är förenlig med alla livsstilar och levnadsförhållanden. När du lärt dig tekniken utövar du den på egen hand utan att behöva ha någon kontakt med organisationen.

TM kan hjärnfysiologiskt beskrivas som en teknik som utvecklar ökad samordning och integration av hjärnfunktionen genom regelbunden erfarenhet av sinnets helt naturliga mest stilla tillstånd, som kallas rent medvetande eller transcendentalt medvetande (mer om detta nedan, se nästa fråga).

Effekterna inträder påfallande snabbt o tilltar successivt. Flera studier har rapporterat signifikanta effekter, t.ex. på blodtryck och stressnivå, inom loppet av 3-4 månader.

Till skillnad från sedvanliga meditationstekniker är TM helt fritt från ansträngning eller koncentration.

TM skiljer sig så fundamentalt från andra tekniker att expertisen har klassat den i en separat kategori, mer om detta nedan.

FRÅGA: VAD ÄR TRANSCENDENTALT MEDVETANDE?

LTM: Detta är ett fjärde naturligt medvetandetillstånd som skiljer sig klart från sömn, dröm och vakenhet. Det är ett tillstånd av djupaste stillhet och harmoni.

Detta är den verksamma faktorn i TM som svarar för dess unika och kraftfulla effekter.

Trots att det är ett helt naturligt medvetandetillstånd är det få som upplever det spontant utan att använda någon teknik, och i så fall i allmänhet bara någon enstaka gång i livet. För regelbunden erfarenhet fordras en teknik som möjliggör för sinnet att nå full stillhet. Kunskapen om hur man skall förfara för att regelmässigt erfara transcendentalt medvetande gick förlorad för mycket länge sedan och återställdes av TM-s grundare Maharishi Mahesh Yogi på 1950-talet.

Tekniken är genialt enkel och helt automatisk. D.v.s. vid korrekt utövning erfars transcendentalt medvetande spontant utan ansträngning.

Detta tillstånd är TM:s unika kännemärke och kännetecknas fysiologiskt av djup vila och samtidigt är hjärnvågorna höggradigt samordnade (hög EEG-koherens).

Regelmässig erfarenhet av detta medvetandetillstånd medför att hjärnan alltmer lär sig att fungera i daglig aktivitet på samma höggradigt samordnade sätt som under TM-utövningen, se “Hjärnfysiologisk utveckling“.

FRÅGA: VEM VAR MAHARISHI MAHESH YOGI?

LTM: Maharishis livsuppgift var att återställa kunskap som härstammar från den vediska kulturen, en avancerad högkultur som hade djupgående och värdefulla kunskaper inom många områden inklusive meditation och medicin (ayurveda). Hans första insats var att återställa kunskapen om hur man kan erfara  transcendentalt medvetande (i form av TM) – en kunskap som gått förlorad för mycket länge sedan.

Maharishis mål var att med hjälp av denna kunskap befrämja en positiv utveckling i världen – “att eliminera lidande, fattigdom och krig” och att befrämja fred och välstånd i världen. Han arbetade i 50 år för att förverkliga detta syfte. Forskningen har bekräftat att hans program har sådana effekter att en allmän tillämpning skulle medföra de resultat som Maharishi avsåg att förverkliga.

Maharishi har visats stor respekt från många forskare för sina djupgående vediska kunskaper. Nobelpristagaren Brian Josephson fann, efter ingående diskussioner, att Maharishis kunskaper om naturens mest fundamentala nivåer var mer avancerade än den moderna fysikens och skrev i New Scientist (23 juni 1977):
“Jag tror att Maharishi, såsom han förklarar den vediska kunskapen, kommer att påverka fysikens framtida utveckling.”
Deepak Chopra, som arbetade nära Maharishi i flera, har skrivit [utdrag]:
”It´s shameful to say, but gurus are a dime a dozen in India and are often treated like retainers by the rich and powerful. Nothing could be farther from the truth in Maharishi´s case. He was venerated by the venerable and considered holy by the holy… Maharishi was authentic, dignified, respectful and accepting. My deepest gratitude goes to Maharishi Mahesh Yogi for showing me that this state of unity exists outside folk tales, temples, organized religion, and scripture itself.”
När Maharishi avled i februari 2008, anordnades statsbegravning med militär hedersvakt (av respekt för Maharishis resoluta avståndstagande från krig sköt man inte den traditionella saluten). Han är den hittills ende yogin som hedrats på detta sätt i Indien.

FRÅGA: ÄR INTE ALL MEDITATION UNGEFÄR SAMMA SAK?

LTM: Ordet “meditation” är ett lika ospecifikt begrepp som ordet “medicin”. Precis som olika mediciner har vitt skilda effekter har olika meditationstekniker vitt skilda effekter på kropp och sinne.

Att t.ex. såsom många läkare idag gör, rekommendera “meditation” (vilken som helst) vid högt blodtryck är lika befängt som att rekommendera en “medicin” (vilken som helst) mot blodtrycket. Alla former av avspänning sänker blodtrycket i anslutning till utövningen, men TM är den enda mentala tekniken som har en väldokumenterad varaktigt blodtryckssänkande effekt enligt den auktoritativa amerikanska läkarorganisationen “American Heart Association”, se inlägg om deras uttalande april 2013.

Samma gäller bestående stressreduktion m.fl. effekter som är unika för TM. Andra metoder, som t.ex. Yoga, Mindfulness, olika meditationer och avslappning,  medför avstressning  i anslutning till utövningen, men denna effekt har inte visat sig vara bestående. För detta fordras att man utvecklar sänkt stresstolerans,  se nedan.

Olyckligtvis har de flesta journalister varit omedvetna om den stora skillnaden mellan olika tekniker. Därför har det ofta förekommit att man skrivit t.ex. “Meditation hjälper mot stress” utan att nämna att det endast handlar om transcendental meditation.

Nyligen har den ledande meditationsforskaren Jonathan Shear bekräftat att TM tillhör en i grunden helt annan kategori än andra tekniker. Den är en helt annan slags teknik. Han betonar att det finns ingen som helst vetenskaplig grund för att tro att andra tekniker har samma effekter som TM-tekniken.

Huvudskillnaden mellan TM och sedvanliga meditationstekniker är att de senare utövas i vanligt vaket medvetande, medan TM går ut på att erfara ett fjärde naturligt medvetandetillstånd, transcendentalt medvetande, med dess djupgående utvecklande effekt på hjärnans sätt att fungera (se ovan).

FRÅGA: FINNS DET BEVIS FÖR ATT TM ÄR EFFEKTIVT MOT STRESS?

LTM: Forskningen har funnit att TM sänker halten av stresshormon. Det finns också belägg för att TM höjer stresstoleransen. Följden är en sänkt genomsnittlig stressnivå.

Resultaten vid högt blodtryck som vållas av kronisk stress bekräftar detta (stress är orsaken till högt blodtryck i över 90% av fallen). Mätningar dygnet runt (24 timmars blodtryck) har funnit att TM sänker blodtrycket lika effektivt som blodtryckssänkande läkemedel med en väsentlig skillnad, nämligen att TM eliminerar orsaken till det förhöjda blodtrycket. Särskilt intressant är att man även funnit att TM motverkar de långsiktiga kärlkomplikationerna av högt blodtryck (bland annat hjärtinfarkt och slaganfall) se blogginlägg om studie som fann 48% minskning av risken för hjärtinfarkt, slaganfall och död av annan orsak under en 5-årsperiod efter det man lärt sig TM.

En sådan effekt kan bara uppstå om stressnivån blivit permanent sänkt.

Detta är anmärkningsvärt. En ständigt förhöjd stressnivå har visat sig vålla förändringar i hjärnans “stresstermostat” så att hjärnan blir inställd på att upprätthålla en högre stresshormonnivå. Man har inte trott att det är möjligt att “skruva ner” denna “termostat”. Men forskningen tyder på att TM kan åstadkomma just detta.

Detta innebär att TM har en djupgående stresspreventiv och stressläkande effekt. Det statliga “National Institutes of Health” i USA har funnit dessa resultat så intressanta att man gett upprepade anslag till denna forskning, hittills över 25 miljoner dollar.

Ett talande exempel på TM:s effektivitet är dess verkan på den svåraste formen av “utbrändhet”, nämligen det posttraumatiska stress-syndromet. Vietnamveteraner med detta kroniska stresstillstånd har varit hart när omöjliga att bota med någon form av terapi. En studie fann att de förbättrades markant inom 3-4 månader med TM. Ytterligare två studier har gjorts 2012-2013 med samma resultat. Därför har Pentagon beslutat satsa 2,5 miljoner dollar på att utreda TM-s effekter ingående.

Ett annat slående belägg för TM-s stresspreventiva effekt är dess effekt på hjärnans reaktion vid kraftig smärta. Före TM var stressreaktionen mycket markant. Efter 5 månader hade hjärnans stressreaktion minskat med 40-50%. Detta är ett påtagligt bevis på TM:s förmåga att höja stresstoleransen, se “Ökad stresstolerans enligt hjärnscanning“.

Se även “Minskad stressbenägenhet genom TM“.

OM KURSPRISET

Vi vill sätta kurspriset (7.900 kr) i perspektiv. Priset är t.ex. cirka hälften av vad en bra stressless-fåtölj i läder kostar. En bra motionscykel kan kosta allt mellan 8.000 och 18.000. En bra cykel kan kosta ungefär samma eller betydligt mer. En familjeresa till söderhavsland kan gå på betydligt mer

Skillnaden mellan TM och exemplen ovan är att de senare inte ger någon som helst utvecklande effekt. Du kan visserligen må bättre fysiskt eller psykiskt av dem men du förblir densamma som du var från början och effekten är mer eller mindre kortvarig.

TM ger däremot bevisligen en allomfattande positiv utvecklingsprocess som fortgår hela livet. TM medför väsentligt förbättrad hälsa bl.a. genom. förbättrad motståndskraft mot stress. Redan genom minskad sjukfrånvaro kan en del vinna tillbaka kurspriset på mindre än ett år och de flesta på några år (se fotnot). Dessutom medför TM effektivare hjärnfunktion, bättre kreativitet, djupare harmoni, och därmed allt bättre livskvalitet.

Sammantaget är TM mycket billigt i förhållande till nyttan och vi kan på goda vetenskapliga grunder hävda att det är vida överlägset ovan nämnda exempel .

Slutligen kan du naturligtvis undra varför inte satsa på en billigare meditationsform. Men det är nu fastställt bortom varje tvivel med hjälp av hjärnforskning, att TM skiljer sig i grunden från andra tekniker. TM är inte en av flera likartade meditationsformer såsom en del felaktigt påstått. TM är något helt annat, se ” Är inte all meditation ungefär samma sak” (ovan). De positiva effekter på ökad stresstolerans, utveckling av effektivare och mer harmonisk hjärnfunktion etc. som vi redovisat på denna webbplats är unika för TM.

Ingen mental teknik eller meditationsform har blivit utredd tillnärmelsevis lika noggrant. Över 600 vetenskapliga studier har utförts som samstämmigt bekräftar TM-s värde ur många olika perspektiv. Teknikens stressreducerande och utvecklande effekter har dessutom bekräftats i synnerhet i skollivet i form av utmärkelser för anmärkningsvärda resultat och extraordinära framgångar i nationella och internationella tävlingar. Dessutom har tre nationer, på grundval av omfattande positiva erfarenheter, beslutat införa TM i skolsystemet. Detta garanterar att du verkligen får valuta för pengarna.

FRÅGA: ÄR TM “BUSINESS”?

LTM: Definitivt inte. TM-organisationens syfte är att göra denna värdefulla teknik tillgänglig i hela världen och detta kan inte åstadkommas utan intäkter.

Den internationella TM-organisationen är en ideell stiftelse och den svenska är en ideell förening. Intäkter från den rika delen av världen används till att göra TM tillgängligt i fattiga länder där tekniken lärs ut gratis eller till mkt lågt pris.

Organisationen som ständigt expanderar, finansieras av kursintäkter och donationer, varav de senare har spelat en betydande roll.

Organisationens ledning, inklusive dess ledare Maharishi Mahesh Yogi, har arbetat ideellt och TM-lärarna har ett inkomsttak som är lika med en genomsnittlig skollärarlön i respektive land.

FRÅGA: FÖRÄNDRAS PERSONLIGHETEN GENOM TM-UTÖVNING?

LTM: Personligheten förblir i grunden den samma. TM medför utläkning av störningar vållade av påfrestande eller psykiskt skadliga upplevelser. Sådana störningar är en viktig orsak till förhöjd stressnivå. Genom att stressnivån minskar, avtar efterhand olika negativa uttryck för stress som oro, spänningar, irritabilitet, otålighet, aggressionstendenser etc. Dessa beteenden tillhör inte personligheten utan är negativa följder av stress.

När de stressframkallande inre störningarna och spänningarna minskar känner man sig mer och mer trygg, harmonisk och tillfreds, men man upplever inte att man förändras som person. I stället är det en vanlig upplevelse att det känns som om man “hittat sig själv” .

Att vara i harmoni med sig själv i djupaste bemärkelse kallar psykologerna “självförverkligande”. Flera psykologiska testningar har påvisat tilltagande självförverkligande genom TM, vilket bekräftats av hjärnforskningen som har funnit att TM utvecklar motsvarande hjärnfysiologiska kännetecken, så kallad “framhjärnedominans” (sefotnott).

FRÅGA: BLIR MAN BEROENDE AV TM?

LTM: TM är inte det minsta “beroendeframkallande”. Man kan hålla upp när som helst utan problem eller obehag. Men det är vanligt att man blir motiverad att utöva TM regelbundet eftersom man märker att man mår bättre och bättre av det.

FRÅGA: ÄR TM EN SEKT ELLER RELIGION?

LTM: TM är varken sekt eller religion. TM är en icke-religiös praktisk teknik som inte kräver någon särskild livsåskådning eller trosuppfattning. Därför utövas tekniken av icke-religiösa såväl som religiösa människor från vitt skilda kulturer och religioner. Det kanske mest slående belägget för att TM inte är en religion är att det finns TM-utövare bland präster, munkar och nunnor från skilda religioner som till exempel kristendomen, judendomen, hinduismen och buddhismen, se “TM and religions“.

Det som kännetecknar en sekt enligt vedertagen definition är att det är en rörelse där alla medlemmar skall bekänna sig till en speciell trosuppfattning. Detta är alltså inte fallet när det gäller TM.

När man lärt sig TM, utövar man tekniken på egen hand utan att behöva ha någon annan kontakt med TM-rörelsen än att vid behov få handledning i korrekt utövning. Detta är raka motsatsen till förhållandet i en sekt där man binds hårt vid densamma.

TM-rörelsen är en utbildningsorganisation som har till syfte att lära ut TM och annan kunskap av värde för att befrämja individens och samhällets utveckling mot större harmoni och självförverkligande.

FRÅGA: HUR VAR BEATLES FÖRHÅLLANDE TILL MAHARISIHI?

Beatles blev intresserad av TM och vistades hos Maharishi i Indien i slutet på 60-talet. Vi vet att Paul McCartney, Ringo Starr och George Harrison utövat TM sedan dess (uppgift saknas om John Lennon). De har offentligt uttryckt stor uppskattning för TM och tacksamhet till Maharishi för de positiva effekter utövningen medfört.

Paul McCartney uttalade stor sorg när Maharishi gick bort. Den 4 april 2009 var han värd för en stor galakonsert i New York tillsammans med Ringo Starr och ett antal andra kända TM-utövande artister för att samla pengar till en TM-fond för att finansiera TM i skolorna, se t.ex. “David Lynch interviews Paul McCartney“. McCartney har berättade då att TM hjälpte dem på ett värdefullt sätt att komma i balans under de hektiska åren då de blev populära.

FRÅGA: OM TEKNIKEN ÄR SÅ BRA, VARFÖR HAR SAMHÄLLET INTE TAGIT UPP DEN?

LTM: Först vill vi påpeka att Brasilien startat införandet av TM i alla över 30.000 statliga skolor, med sammanlagt över 40 miljoner elever. Man har tillämpat TM i enstaka brasilianska skolor sedan omkring 30 år och erfarenheterna har varit mycket positiva. Därtill har man beaktat den omfattande forskningen som bekräftar att de goda effekterna kan förklaras av en positiv utveckling av kropp och nervsystem.

Ytterligare tre länder har i princip beslutat att införa TM i skolsystemet, se “Tre länder..“.

Ett viktigt erkännande är också att American Heart Association rekommenderar läkare att ordinera TM vid högt blodtryck, se “Amerikansk hjärtläkarorganisation rekommenderar TM“.

Orsaken till att det dröjt innan TM börjat införas är just att TM-tekniken är så “bra”, så effektiv, att den ställt tidigare föreställningar om vad som är möjligt på ända. TM tillför en helt ny dimension, ett medvetandetillstånd, transcendentalt medvetande, som inte tidigare varit känt inom naturvetenskapen. (Det har däremot varit känt och har tillämpats i tusentals år i den vediska kunskapstraditionen som TM kommer ifrån). Detta medvetandetillstånd har visat sig ge djupgående effekter som inte kunnat åstadkommas med de tekniker som hittills varit kända av naturvetenskapen.

Det har alltid tagit lång tid för nya rön att slå igenom om de ställer rådande föreställningar på ända. Detta har till och med gällt fysikens mest betydelsefulla upptäckter, som till exempel kvantteorin. Faktum är att det fanns många fysiker som motsatte sig kvantteorin tiotals år efter det att den bevisats bortom varje tvivel (se fotnot). Därför är det inte förvånande att det tagit tid för forskarna att smälta det faktum att TM tillför helt nya och revolutionerande utvecklingsmöjligheter av betydande samhälleligt värde.

Nu finns emellertid en omfattande och gedigen dokumentation om teknikens värde för människan och samhället och den har använts i 50 år med goda praktiska resultat såväl enskilt som i företag, skolor, fängelser mm.

Därför är det helt säkert bara en tidsfråga innan fler länder kommer att befrämja teknikens användning i stor skala. Redan nu är det hög tid inte minst i Sverige. med tanke på den kostsamma sjukvårdskrisen och de omfattande problemen med våld, mobbning och oro i skolorna.

Fotnoter

OM SJUKSKRIVNINGSKOSTNADER

Ett exempel: Om du har 40.000 i månadslön, får du, vid sjukskrivning 4 veckor 80% av lönen= 32.000, d.v.s. 8000 kr förlust (en del arbetsgivare bidrar dock med 10%), vid 2 v. 4000 o.s.v.
Naturligtvis kan man inte garantera i det enskilda fallet att man helt kan undvika sjukskrivning om man utövar Transcendental Meditation, men alla studier visar att sjukligheten minskar kraftigt. Se “Bättre hälsa“.

FRAMHJÄRNEDOMINANS

Många psykologer trodde länge att självförverkligande var ett människoideal och inte en realitet, trots psykologerna Abraham Maslows, Carl Rogers, och andras forskning. Men hjärnforskningen har gett de senare rätt. Det personlighetsmönster som motsvarar självförverkligande överensstämmer med det tillstånd där framhjärnan dominerar och styr hjärnans funktion. Framhjärnan svarar för bland annat intelligens, kreativitet, framsynthet, gott omdöme, ansvarskänsla, hederlighet, medkänsla och empatiförmåga och osjälviskhet. Motsatsen är mellanhjärnedominans som tyvärr är ett mycket vanligare tillstånd.

Hjärnfysiologisk forskning har påvisat en tilltagande framhjärnedominans genom TM och detta bekräftar de psykologiska rön som visat att TM medför en tilltagande utveckling av självförverkligande.

OM VETENSKAPSMÄNS MOTSTÅND MOT NYA RÖN

Majoriteten av ledande fysiker vägrade att godta kvantmekaniken fortfarande över 20 år efter det att laboratorietester bekräftat att den kunde förutsäga vissa mätresultat med en extrem (sjusiffrig) noggrannhet som saknade motstycke i fysikens historia. Forskarna visste ändå mycket väl att förmågan att exakt förutsäga mätresultat är ett viktigt bevis på att teorin är i princip korrekt.

Nobelpristagaren Max Planck, kvantfysikens grundare, sade inför detta irrationella motstånd trots överväldigande bevis, att det verkar som den nuvarande generationen av fysiker måste dö ut innan kvantfysiken kan bli accepterad.

Vetenskapen är en mycket värdefull metod att skilja mellan vad som är sant och vad som är ogrundade idéer. Men problemet är att vetenskapens tillämpare, forskarna, inte brukar klara att leva upp till vetenskapens krav på objektivitet och förutsättningslöshet när de ställs inför nya revolutionerande rön. I stället har de tyvärr visat minst lika stort motstånd mot att ge upp sina rådande föreställningar som lekmän när de ställs inför omstörtande rön.

Det är glädjande att under de senaste åren har ett växande antal forskare börjat erkänna att TM har unika och värdefulla positiva effekter.