Effekten av Transcendental Meditation vid drogmissbruk

Jaan Suurküla, leg läk

Inledning. De olika påfrestningar som det moderna samhällslivet medför, leder ofta till att människor drabbas av stressrelaterad mental obalans. Detta ger upphov till spänningar och obehagliga känslor som kan bli mycket besvärande. Strävan efter att lindra dessa tillstånd är en vanlig orsak till missbruk av droger, nikotin och alkohol.

Transcendental Meditation, TM, är en naturlig och effektiv metod att återställa den fysiologiska och psykologiska balansen enligt omfattande vetenskaplig forskning som redovisas i korthet nedan.

TEORETISK BAKGRUND

Serotoninbrist en nyckelfaktor vid missbruk

Serotonin är en viktig signalsubstans i nervsystemet som är förknippad med ett avspänt och mycket behagligt tillstånd. Man har funnit sänkta halter av serotonin vid kronisk stress, vilket i djurförsök visat sig ha samband med kronisk ökning av stresshormonet kortisol i blodet 2, 3. Flera vetenskapliga studier tyder på att samma sak gäller människan. Bland annat har man funnit att tillförsel av förstadier till serotonin sänker halterna av stresshormonet kortisol hos människa 4.

Höjd kortisol har även påvisats vid depression, psykoser, panikångestsyndrom, alkoholism och anorexia nervosa. I alla dessa tillstånd har man även funnit belägg för att serotoninhalterna är sänkta.

Serotonin dämpar aktiviteten i den del av hjärnan som kallas Locus Coeruleus (LC) 5. Vid stress är aktiviteten i LC följdriktigt ökad 6. Ökad aktivitet i LC har visat sig vara förknippad med känslor av ångest, ilska, rädsla och frustration. Det ligger därför nära till hands att anta att den minskade serotoninhalten är orsaken till de plågsamma känslorna vid kronisk stress.

Alla vanebildande ämnen inklusive benzodiazepiner (tex Valium o Sobril), nikotin, alkohol, marijuana, morfin och därmed besläktade droger som heroin, amfetamin och kokain, har visat sig medföra en övergående sänkning av aktiviteten i Locus Coeruleus och därmed minska de plågsamma känslorna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  Drogerna kan således medföra en temporär lättnad från dessa obehagliga känslor men risken för beroende är stor och de allra flesta är dessutom mycket skadliga 14. Därför medför missbruk i långa loppet en ytterligare utarmning av serotoninhalten i kroppen 15, 16.

Experiment med alkoholberoende råttor har visat att ökning av serotonin minskar alkoholbruket. Råttor som tillfogats en hjärnskada med minskad serotoninbildning som följd, ökade däremot användningen av kokain 18.

Dessa resultat stöds av olika humanstudier. Personer med onormalt låga halter av serotonin på grund av en ärftlig störning (Tourettes syndrom) har visat en avsevärt högre risk för missbruk av alkohol och narkotika 19. Missbruket   minskade när man tillförde tryptofan i kosten 20,21. Tryptofan är ett förstadium till sertonin.

Man kan sammanfatta detta i följande diagram:

Under TM sker en markant ökning av serotonin 22. och regelbunden utövning höjer på sikt den genomsnittliga serotoninhalten. Denna höjning kan förklaras av att TM sänker kortisolnivån. Dels har man funnit en markant sänkning under TM-utövning och dels en lägre halt hos regelbundna utövare. Båda dessa effekter tycks bli mer uttalade ju längre man utövar TM 23, 24. En långsiktig sänkning av kortisolnivån är en naturlig konsekvens av ökad serotoninhalt.

En studie har visat att kortisolets utsöndringsmönster förändrades i samband med ett stressprovokationstest som gjordes före TM samt efter 4 månaders utövning. Hos TM-utövarna fann man en markant sänkning av kortisolnivån före testet jämfört med innan man lärt sig TM. Kortisolet ökade under testet och återgick snabbt efter testet till den låga nivån som förelåg före testet. En kontrollgrupp som fått lära sig ett stresshanteringsprogram hade oförändrade kortisolnivåer före och under testet efter 4 månader 25. Detta tyder på att TM utvecklar ett mer optimalt sätt att reagera. Man har en låg halt av stresshormoner och kan mobilisera högre halter när de behövs. Personer i ett kroniskt stresstillstånd har genomsnittligt högre halter av stresshormoner och en “trubbigare” respons, vilket innebär en sämre förmåga att mobilisera reservresurserna när de verkligen behövs.

En viktig bidragande faktor är en minskning av de inre mentala spänningar som medför ökad ångest och oro. Flera olika studier visar att TM effektivt läker ut de djupa personlighetsstörningar som medför en känsla av inre otrygghet och osäkerhet,  vilket medför att man tolkar omvärlden som hotande och krävande och därför stressande. Läkningsprocessen är den troliga förklaringen till att TM visat sig medföra en väsentligt kraftigare minskning av ångest än andra metoder 26, 27.

Resultaten visar att TM medför en “god cirkel” som kan sammanfattas i följande diagram:

RESULTAT AV TM VID DROGAVVÄNJNING

Charles Alexander et al har gjort en analys av 19 studier – s k metaanalys – på TM och drogavvänjning.  Metaanalys är en metodik som möjliggör statistisk bedömning av flera olika studier. Sammanlagt omfattade dessa studier 4524 personer varav 3249 utövade TM och 1275 var kontroller 28. Studierna rangordnades med avseende på hur rigoröst upplagda de var.

De första tre studierna var av retrospektiv natur (man frågade i efterhand om missbruket hade förändrats i samband med TM). Den omfattade 2500 personer. Man rapporterade en markant minskning av alla former av missbruk inklusive 75-90% minskning i användningen av illegala droger. Men författarna påpekar att den retrospektiva karaktären gör att minnesfel kan ha förelegat.

Studie 4 och 5 jämförde missbruk av alkohol och nikotin av personer som utövat TM i minst två år med personer som inte utövat TM eller just börjat. Man fann en signifikant minskning av alkohol- och nikotinmissbruket hos avancerade TM-utövare. I denna grupp fann man även ett tydligt samband mellan den tid man utövat TM och minskningen av alkohol och nikotinmissbruket. Det var ingen väsentlig skillnad mellan alkohol- och nikotinmissbruk hos icke-meditatörer och nybörjare, vilket tyder på att den långsiktiga effekten berodde på TM och inte på att TM-utövare från början var mindre missbruksbenägna personer.

Studie 6-13 var av longitudinell karaktär, d.v.s. man följde missbruksutvecklingen från det man lärde sig TM och i upp till 20 månader. Alla utom studie 6 och 7 hade en kontrollgrupp som inte lärt sig TM. Studierna visade signifikant minskning av missbruket av illegala droger och/eller alkohol/nikotin bland TM-utövarna.

De mest rigorösa studierna (14-19) var randomiserade. Detta innebar att försökspersonerna inte själva fick välja om de skulle tillhöra gruppen som fick lära sig TM eller kontrollgruppen. Urvalet skedde i stället slumpmässigt. Samtliga dessa experiment bekräftade resultaten av de tidigare studierna.

I alla 19 studier förelåg ett signifikant samband mellan minskningen av missbruk och hur länge man utövat TM samt hur regelbunden TM-utövningen varit.

Man använder ett mått, sk “effektstorlek” som möjliggör jämförelse av resultatet i olika studier. Effektstorleken 0,2 innebär svag effekt. 0,5 innebär medelmåttig effekt medan 0,8 eller högre tyder på en kraftig effekt.

De mest rigorösa studierna uppvisade en genomsnittlig effektstorlek på 0,55 för måttligt alkoholbruk, 0,97 för cigaretter och 0,91 för illegala droger. Effektstorleken i de mindre rigorösa studierna var något lägre för cigaretter och illegala droger.

För alkoholmissbruk och tungt narkotikamissbruk var effektstorleken mycket hög, 1,35 respektive 1,16 men antalet studier var litet.

Jämfört med andra behandlingsformer, inklusive olika former av avslappningsprogram, var effekten av TM signifikant bättre vid alkoholmissbruk, nikotinmissbruk och narkotikamissbruk.

Den genomsnittliga effektstorleken för alkohol var med TM 0,55, med avslappningsprogram 0,11, för preventiva program med träning i att motstå grupptryck 0,33.

Den genomsnittliga effektstorleken för nikotinmissbruk var för TM 0,97, med farmakologisk behandling (nikotintuggumi) 0,29 och för rökavänjningskurser 0,18.

Den genomsnittliga effektstorleken för narkotikamissbruk var med TM 0,91, med preventiva program med kamratstöd och träning att motstå grupptryck, 0,47 och andra preventiva program 0,13.

Långsiktiga effekter

a. Andra metoder än TM

En uppföljning av starkt motiverade personer som framgångsrikt kunnat genomföra avvänjningsprogram (utan TM) för heroin, alkohol och nikotin visade att redan efter 2 månader hade omkring 60 % återfallit i alla tre grupperna. Efter 12 månader hade cirka 80 procent av heroin- och nikotinmissbrukarna återfallit och 70% av alkoholmissbrukarna 29. Senare studier har påvisat liknande mönster.

b. TM

Ovan redovisade effekter av andra metoders resultat kontrasterar mot TM där man funnit en minskning av alkohol och nikotinmissbruk ju längre man utövat tekniken. För narkotikamissbruk har man funnit en konstant hög effektstorlek (omkring 0,9) jämfört med andra metoder som ligger på tredjedelen eller lägre. Hos de missbrukare som fick lära sig TM fann man en återfallsfrekvens av omkring 10% på sikt. Den ökade något de första veckorna, men minskade gradvis när effekten av TM successivt tilltagit.  Detta trots att uppföljningstiden i TM-studierna var längre än för andra avvänjningsprogram, vilket borde ha verkat till TM:s nackdel eftersom återfallstendensen annars tenderar att öka med tiden.

SLUTSATS

Forskning visar att Transcendental Meditation är effektivt vid missbruk av narkotika, alkohol och nikotin. Orsaken synes vara att TM läker vad som anses vara den viktigaste orsaken till missbruk, nämligen den ångest och obehag som är förknippad med en hög stressnivå. Därför medför också TM, i motsats till andra program, mindre risk för återfall ju längre tiden gått sedan man upphört med missbruket.

KOMMENTAR

Transcendental meditation medför en genomgripande neurofysiologisk utveckling mot ökad helhet, koherens och integration i nervsystemet. Det uppstår en inre stabilitet som med tiden gör att individen blir alltmer motståndskraftig mot yttre påfrestningar och stress 1. Denna balans är förknippad med en avsevärt minskad ångesttendens och därigenom en mer harmonisk grundtrygghet. Därmed åtgärdas det obehag som synes vara själva grunden till missbruk.

REFERENSER

 1. SUURKÜLA J. “Transcendental Meditation – En ny utvecklingsdimension?”.1998.
 2. SAPOLSKY RM. Stress, the ageing brain and neuron death. Cambridge Massachusetts, the MIT Press 1992
 3. SAPOLSKY RM et al Endocrinology 114: 287-292
 4. MAES M et al. Acta Psychiatrica Scandinavica 81:19-23, 1990
 5. ASTON-JONES G et al. Journal of Neuroscience, 11:887-900, 1991
 6. NISENBAUM LK et al. Journal of Neuroscience 11:1478-1484, 1991
 7. HOLDEFER RN, JENSEN RA. Brain Research 417:108-117, 1987
 8. PITTS DK, MARVAH J. Life Sciences 42:949-968 1988
 9. SANNA E et al. J Neurochemistry, 54:696-698, 1990
 10. SCHWARTZ RD et al. Molecular Pharmacology, 30:419-426, 1987
 11. SEITIN V et al. Life Sciences, 46:1879-1885, 1990
 12. SHIRAE DT et al. Society of Neuroscience Abstracts, 17,1521, 1991
 13. TALLMAN JF et al. Science, 207:274-281, 1980
 14. ANTELMAN SM et al. Psychopharmacology 107:331-336, 1992
 15. KURIYAMA K et al. i Stress and alcohol use. (sid 404-420) Editors LA Pohorecky & J Brick. Elsevier, New York 1983
 16. WALTON K et al. inl för publ i Journal of Hypertension.
 17. McBRIDE et al. Pharmacology, Biochemistry and Behavior. 30:1045-1050, 1988
 18. LOH EA, ROBERTS DCS. Psychopharmacology 101:262-266, 1990
 19. COMINGS DE, COMINGS BG. Journal of Clinical Psychiatry, 51:281-287, 1990
 20. BLUM K et al. Journal of Psychoactive Drugs, 20:297-313, 1988
 21. BROWN RJ, BLUM K, TRACHTENBERG MC. Journal of Psychoactive Drugs, 22:173-187, 1990
 22. BUJATTI M, RIEDERER P. Journal of Neural Transmission, 39:257-267,1976
 23. JEVNING R et al. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 16:415-424, 1992
 24. JEVNING R, WILSON AF, DAVIDSON JM. Hormones and Behavior, 10:54-60,1978
 25. MACLEAN CRK et al. Society of Neuroscience Abstracts, 18,1541 1992
 26. EPPLEY K et al, Scientific Research on the Transcendental Meditation Program, Collected Papers vol 4, Vlodrop Holland, MVU Press, 1989, sid 2418-2422.
 27. ALEXANDER CN et al. Journal of Social Behavior and Personality, 6:189-247 1991
 28. CHARLES ALEXANDER CN, ROBINSON P, RAINFORTH M. Treating and preventing alcohol, nicotine and drug abuse through Transcendental Meditation: A review and statistical meta-analysis. I Selfrecovery- Treating addictions using Transcendental Meditation and Maharishi Ayur-Veda. Editors: David F O´Connell and Charles N Alexander. Harrington Park Press New York, London, 1994
 29. HUNT J et al. Journal of Clinical Psychology, 27:455-456, 1971