Effekten av Transcendental Meditation på kronisk stress

Jaan Suurküla, leg läk

Inledning

Bland gemene man finns det skilda och delvis motsägelsefulla föreställningar om vad stress egentligen är. Här skall vi tillämpa den vetenskapliga definitionen, enligt vilken stress är kroppens reaktion på omständigheter som uppfattas som hotande eller mer belastande än vad man kan klara med sina normala resurser. Stress är alltså en fysiologisk reaktion vars syfte är att mobilisera kroppens reservkrafter. Detta sker med hjälp av flera mekanismer och innefattar bland annat en utsöndring av stresshormoner.

Vid kronisk stress föreligger ständigt förhöjd utsöndring av stresshormoner. Orsaken kan vara ångestskapande psykologiska mekanismer eller en livs- eller arbetssituation som upplevs otrygg, påfrestande eller övermäktig. Egentligen är full stressfrihet först möjlig när man ständigt känner sig orubbligt trygg, vilket är mycket ovanligt hos människor som vuxit upp i det moderna samhället.

Långvarig stress kan leda till så kallad utbrändhet som karakteriseras av en kombination av skilda kroppsliga funktionsstörningar, uttalad trötthet, låg psykisk uthållighet och koncentrations-förmåga, minnesstörningar, spänningar, sömnstörningar, depression och ångest.

Det finns ett samband mellan kroniskt stresstillstånd med förhöjda halter av stresshormoner och så kallat “metabolt syndrom”, som yttrar sig i ökat bukfett, förhöjda blodfetter, tendens till diabetes och högt blodtryck, vilket medför en väsentligt ökad risk för åderförkalkningssjukdom i hjärta och kärl.

Kronisk stress kan också bidra till ökad risk för missbruk i olika former inklusive nikotin, alkohol, lugnande medel och illegala droger1.

 

Serotonin och kronisk stress:

Serotonin är en viktig signalsubstans i nervsystemet som är förknippad med ett avspänt och lustbetonat tillstånd. Man har funnit att det föreligger sänkta halter av serotonin vid kronisk stress vilket i djurförsök visat sig ha samband med kronisk ökning av stresshormonet kortisol i blodet 2, 3. Flera olika vetenskapliga iakttagelser tyder på att samma sak kan gälla människan. Bland annat har man funnit att tillförsel av förstadier till serotonin sänker halterna av stresshormonet kortisol hos människa 4.

Höjd kortisol har även påvisats vid depression, psykoser, panikångestsyndrom, alkoholism och anorexia nervosa. I alla dessa tillstånd har man även funnit belägg för att serotoninhalterna är sänkta.

Serotonin dämpar aktiviteten i en del av hjärnan som kallas Locus Coeruleus (LC) 5. Vid stress är aktiviteten i LC följdriktigt ökad 6. Ökad aktivitet i LC har visat sig vara förknippad med känslor av ångest, ilska, rädsla och frustration. Det ligger därför nära till hands att anta den minskade serotoninhalten är orsaken till att dessa olustbetonade känslor präglar upplevelserna vid kronisk stress. Man har i sin tur funnit ett samband mellan ångest och ökad stresshormonutsöndring. Ångest definieras psykologiskt som en diffus känsla av att vara hotad, vilket är stressframkallande. Därigenom uppstår en ond cirkel där stressen framkallar ångest och ångesten underhåller stresstillståndet.

Man kan sammanfatta detta i följande diagram (tryptofan som nämns i diagrammet är en aminosyra som är ett förstadium till serotonin):

TM MEDFÖR POSITIV SEROTONINBALANS

Det inträffar en höjning av serotonin i samband med TM-utövning 22. Regelbunden utövning höjer på sikt den genomsnittliga serotonintillgången. Denna höjning kan förklaras av att TM visats sänka kortisolnivån. Dels har man funnit en markant sänkning under TM-utövning och dels en lägre halt hos regelbundna utövare. Båda dessa effekter tycks bli mer uttalade ju längre man utövar TM 23, 24. En långsiktig sänkning av kortisolnivån är en naturlig konsekvens av ökad serotonintillgänglighet.

En studie har visat att kortisolets utsöndringsmönster förändrades i samband med ett stressprovokationstest som gjordes före och efter 4 månaders utövning av TM. Hos TM-utövarna fann man en markant sänkning av kortisolnivån före testet jämfört med innan man lärt sig TM. Kortisolet ökade mer under testet och återgick snabbt till den låga nivån före testet. En kontrollgrupp som fått lära sig ett stresshanteringsprogram hade oförändrade kortisolnivåer före och under testet efter 4 månader 25. Detta tyder på att TM utvecklar ett mer optimalt sätt att reagera. Man har en låg halt av stresshormoner och kan mobilisera högre halter när de behövs. Personer i ett kroniskt stresstillstånd har genomsnittligt högre halter av stresshormoner och en “trubbigare” respons vilket innebär en sämre förmåga att mobilisera reservresurserna när de verkligen behövs.

En viktig bidragande faktor är en minskning av de inre mentala spänningar som medför ökad ångestbenägenhet. Flera olika studier visar att TM effektivt läker ut de djupa personlighetsstörningar som medför en känsla av inre otrygghet, osäkerhet och därmed ökad benägenhet att tolka omvärldssituationen som hotande och krävande och därför stressande. Detta är den troliga förklaringen till att TM visat sig medföra en väsentligt kraftigare minskning av ångestbenägenhet än andra metoder26, 27.

Därigenom uppstår en “god cirkel” där TM medför minskad ångest och ökad trygghetskänsa som i sin tur bidrar till en låg stressnivå. Detta kan sammanfattas i följande diagram:

Slutsats

Forskningen tyder på att Transcendental Meditation verkar genom olika mekanismer som tillsammans bidrar till att både sänka stressnivån och att minska “stresskänsligheten”28, dvs benägenheten att reagera med stress i olika situationer.

TM påverkar djupliggande orsaker till stress och har därför befunnits ha långsiktigt bestående effekter som tilltar ju längre man utövar tekniken. I detta avseende skiljer sig TM från avslappningstekniker och avstressningsmetoder som är inriktade på att modifiera symtomen på stress snarare än att påverka dess djupaste orsaker29.

Med tanke på att stress idag är ett stort samhällsproblem och är förknippat med våra vanligaste och allvarligaste folksjukdomar samt ökar risken för missbruk i olika former, är en effektiv stressreduktionsmetod av stort samhälleligt värde.

Dessa slutsatser bygger på TM-forskning. Då det föreligger väsentliga skillnader mellan TM och andra meditationstekniker, är dessa slutsatser inte tillämpliga annat än på denna teknik.

Referenser

 1. SUURKÜLA J.Effekterna av Transcendental Meditation på missbruk.
 2. SAPOLSKY RM. Stress, the ageing brain and neuron death. Cambridge Massachusetts, the MIT Press 1992
 3. SAPOLSKY RM et al Endocrinology 114: 287-292
 4. MAES M et al. Acta Psychiatrica Scandinavica 81:19-23, 1990
 5. ASTON-JONES G et al. Journal of Neuroscience, 11:887-900, 1991
 6. NISENBAUM LK et al. Journal of Neuroscience 11:1478-1484, 1991
 7. HOLDEFER RN, JENSEN RA. Brain Research 417:108-117, 1987
 8. PITTS DK, MARVAH J. Life Sciences 42:949-968 1988
 9. SANNA E et al. J Neurochemistry, 54:696-698, 1990
 10. SCHWARTZ RD et al. Molecular Pharmacology, 30:419-426, 1987
 11. SEITIN V et al. Life Sciences, 46:1879-1885, 1990
 12. SHIRAE DT et al. Society of Neuroscience Abstracts, 17,1521, 1991
 13. TALLMAN JF et al. Science, 207:274-281, 1980
 14. ANTELMAN SM et al. Psychopharmacology 107:331-336, 1992
 15. KURIYAMA K et al. i Stress and alcohol use. (sid 404-420) Editors LA Pohorecky & J Brick. Elsevier, New York 1983
 16. WALTON K et al. inl för publ i Journal of Hypertension.
 17. McBRIDE et al. Pharmacology, Biochemistry and Behavior. 30:1045-1050, 1988
 18. LOH EA, ROBERTS DCS. Psychopharmacology 101:262-266, 1990
 19. COMINGS DE, COMINGS BG. Journal of Clinical Psychiatry, 51:281-287, 1990
 20. BLUM K et al. Journal of Psychoactive Drugs, 20:297-313, 1988
 21. BROWN RJ, BLUM K, TRACHTENBERG MC. Journal of Psychoactive Drugs, 22:173-187, 1990
 22. BUJATTI M, RIEDERER P. Journal of Neural Transmission, 39:257-267,1976
 23. JEVNING R et al. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 16:415-424, 1992
 24. JEVNING R, WILSON AF, DAVIDSON JM. Hormones and Behavior, 10:54-60,1978
 25. MACLEAN CRK et al. Society of Neuroscience Abstracts, 18,1541 1992
 26. EPPLEY K et al, Scientific Research on the Transcendental Meditation Program, Collected Papers vol 4, Vlodrop Holland, MVU Press, 1989, sid 2418-2422.
 27. ALEXANDER CN et al. Journal of Social Behavior and Personality, 6:189-247 1991
 28. Om begreppet “stresskänslighet“: Det kan vara förvirrande för lekmannen att man både talar om stress som en yttre (stressreaktionsframkallande) situation och som en kroppslig reaktion. Detta är olyckligt och beror på att den vetenskapliga definitionen inte tillämpats i dagligt tal. Vi avser med “stresskänslighet” hur benägen man är att reagera med stress under olika betingelser. En människa med låg stresskänslighet är obenägen att reagera med stress i situationer som de flesta skulle uppleva som “stressande”. Personens inre trygghet, den så kallade “emotionella grundtryggheten” (EGT), som grundläggs under barndomen, är en avgörande faktor. Den avgör hur hotande och därmed stressframkallande omvärlden upplevs. Ju högre EGT, desto lägre stresskänslighet. TM höjer EGT.
 29. SUURKULA: Transcendental Meditation – en ny utvecklingsdimension