Bättre hälsa

Lägre sjukvårdskostnader

Sammanfattning

Man fann en 70-procentig minskning av sjukvårdskostnaderna hos kanadensiska pensionärer efter fem års TM-utövning (rosa kurva) jämfört med kontrollgrupp. För att kontrollera om grupperna verkligen var likvärdiga gick man nio år bakåt i tiden (till år 1 nedan) och undersökte kostnaderna år för år. Det visade sig att TM-gruppen hade lite sämre hälsa under dessa nio år. Studien bygger på sjukkassestatistik (ref 1).

Kommentar

Detta resultat bekräftar en annan studie som fann över 50% lägre sjukvårdsutnyttjande bland 2500 TM-utövare i USA jämfört med kontroller (ref 2).

En viktig orsak till ohälsa hos äldre är komplikationer till kronisk stress. Dessa resultat står i samklang med rönen om sänkt stressnivå samt minskning av olika stressrelaterade besvär hos TM-utövare.

 

Referenser:

1. Robert Herron, Medical Expenses.

2. Orme-Johnson, D. Psychosomatic Medicine, 49, 493-507,1987

 

Transcendental Meditation – ett nytt sätt att utvecklas

Jaan Suurküla, leg läk.

Detta är en populariserad och förkortad version av artikeln:
 “Transcendental meditation – en ny utvecklingsdimension?”, 
som även innehåller vetenskapliga referenser.

Sammanfattning

Omfattande forskning visar att TM medför utvecklingsmöjligheter som hittills inte varit kända inom naturvetenskapen.

  • TM ger erfarenhet av medvetandets stillsammaste naturliga tillstånd, transcendentalt medvetande. Det kännetecknas av djup stillhet och vila samtidigt med klarvakenhet under vilken det föreligger en unik, höggradig samordning av hjärnfunktionen som särskiljer detta tillstånd från de andra tre naturliga medvetandetillstånden, vakenhet, dröm och sömn.
  • Transcendentalt medvetande inträffar inte genom manipulation av medvetandet (till skillnad från t.ex. hypnos o andra förändrade medvetandetillstånd), utan är ett helt naturligt medvetandetillstånd som i undantagsfall kan uppträda spontant hos en del människor. TM är en teknik som effektivt befrämjar regelbunden erfarandet av detta tillstånd.
  • Effektivare hjärnfunktion. Genom att man regelbundet erfar höggradig samordning i hjärnan ”tränas” den att fungera mer och mer ordnat och effektivt inte bara under meditationen utan även i aktivitet.
  • Genomgripande utveckling. Denna förbättring av hjärnfunktionen antas förklara varför TM medför en normalisering av djupa och på annat sätt svårpåverkbara personlighetsstörningar och inre spänningar inklusive sådana som har betydelse för stresskänslighet.
  • Lägre stressnivå och ökad stresstolerans. De positiva effekterna av TM på stress har dokumenterats i flera studier. Metaanalyser, där man jämfört olika mentala tekniker har visat att TM intar en särställning när det gäller stressreduktion.
  • Väsentligt förbättrad hälsa. Flera studier har påvisat en markant minskning av sjukligheten genom TM (50-70% jämfört med kontrollgrupper). Eftersom hjärnan reglerar kroppens alla funktioner är det inte förvånande att en ökad balans i hjärnan förbättrar hälsan. Den markanta stressreducerande effekten är också en viktig bidragande faktor, eftersom stress väsentligt ökar risken för sjukdom.
  • Självförverkligande. Utvecklingen stannar inte vid en normalisering av inre störningar utan fortsätter i tilltagande självförverkligande såsom det definierats av den moderna utvecklingspsykologin och vidare till högre medvetandetillstånd.

SLUTSATS

En allmän tillämpning av TM kan på goda grunder hävdas minska lidande, sjuklighet och stress och medföra väsentligt högre livskvalitet. Därmed skulle samhället besparas mångmiljardkostnader.

Effekterna är unika för TM

Såväl TM:s effekter, som tekniken i sig, skiljer sig på ett avgörande sätt från meditationstekniker, yoga och avslappningstekniker av olika slag.

TM är i själva verket inte meditation i ordets vanliga bemärkelse (att man mediterar över något) utan en teknik för att erfara total stillhet – transcendentalt medvetande. Till skillnad från sedvanliga former av ”meditation” föreligger det vid TM ingen avsiktlig kontroll av sinne eller kropp och inget avsiktligt tankeinnehåll, därför att sådana aktiviteter effektivt hindrar denna djupa stillhet att inträffa.

Det finns således ingen vetenskaplig grund för att anta att effekterna som påvisats vid TM gäller för andra mentala tekniker.

En mycket stor del av bevisen att ”meditation” har positiva effekter grundar sig på TM-forskning. Vi vill betona detta, eftersom tyvärr de flesta läkare inte är medvetna om skillnaden, och rekommenderar därför ”meditation” utan närmare specifikation, t.ex. för högt blodtryck, trots att endast TM visat sig vara verksamt. Samma felaktiga föreställning har en del företrädare för andra meditationstekniker, varför de hävdar att deras egen teknik har samma positiva effekter.

Inledning

När Maharishi Mahesh Yogi introducerade Transcendental Meditation (TM) för över 40 år sedan, var det en vanlig föreställning bland psykologer att det var en form av avslappningsteknik. Emellertid motsäger olika rön en sådan tolkning och tyder på att TM har andra och mycket mer genomgripande effekter än avslappning. Syftet med denna artikel är att redovisa sådana rön. Forskningen om TM omfattar över 500 vetenskapliga studier vid mer än 200 universitet och forskningsinstitut i ett trettiotal länder.

Unika drag hos hjärnvågorna

Under själva tekniken föreligger djup, avslappnad vila. Vanligtvis är djup, avslappnad vila parad med dåsighet eller ytlig sömn enligt EEG (=hjärnvågsanalys). EEG under TM visar däremot klarvakenhet trots den djupa vilan, utan några tecken på dåsighet eller sömn. TM-EEG skiljer sig likaså tydligt från vad som uppträder under avslappning, självhypnos och hypnos. Särskilt markant är detta i samband med transcenderingarna, perioderna av så kallat rent medvetande (djup stillhet utan tankar) under TM-utövningen.

Kommentar: Slutsatsen av dessa studier är att det s.k. transcendentala medvetandetillståndet är ett unikt tillstånd av djup vila som tidigare inte varit känt inom naturvetenskapen, parad med klarvakenhet, som skiljer sig från avslappning, hypnos m.fl. tidigare kända tekniker.

Unik utveckling av hjärnfunktionen

a) Koherensutveckling: TM-utövning medför att hjärnvågorna i olika hjärndelar ”går i takt” i betydligt högre omfattning än vanligtvis, så kallad EEG-koherens. Under själva tekniken har man funnit uttalad koherens hos EEG-vågorna, som tilltar ju längre man utövat tekniken. Hos mer avancerade utövare kvarstår denna koherens i allt större omfattning utanför meditationen. För ytterligare detaljer, se artikel om hjärnforskning. Koherensen har visat sig ha samband med olika mått på kvaliteten hos hjärnfunktionen, bl.a. intelligens och kreativitet. Det har även påvisats ett samband mellan koherens och psykisk balans.

b) Förändrade Sensory Evoked Potentials (SEP): TM utvecklar, enligt SEP forskning, ett helhetsmässigt sätt att bearbeta sinnesretningar som markant skiljer sig från det man finner hos dem som inte utövat TM-tekniken . Vid SEP-studier registrerar man hjärnans reaktioner på olika sinnesintryck, t.ex. smärtretningar. Vanligtvis orsakar en sinnesretning först en aktivering i det område av hjärnan som lokaliserar retningen (primärt sensoriskt område). Sedan sprids hjärnaktiviteten till s.k. sekundära associationscentra som tolkar retningen. Hos TM-utövare fann man att denna tvåstegsbearbetning av intrycken ersatts av ett enda steg där både det primära området och sekundära centra aktiveras samtidigt.

Kommentar: Enligt många års EEG-forskning avstannar utvecklingen mot mer samordnat EEG-mönster efter 20-årsåldern. Koherensutvecklingen genom TM kan tolkas så att det sker en nervfysiologisk “inpräglingsprocess”. Det “kopplingsschema” i hjärnan som ligger till grund för hög koherens, tycks inpräglas genom att det regelmässigt uppträder under TM (alla slags inprägling sker genom att impulser upprepat går samma väg i hjärnan).

Det påvisade sambandet mellan intelligens respektive kreativitet och EEG-koherens tyder på att det mer ordnade hjärnvågsmönstret har att göra med högre kvalitet hos hjärnans funktion. Det helhetsmässiga sättet att bearbeta sinnesintryck, som SEP-forskning påvisat, har aldrig tidigare iakttagits trots att SEP-studier har utförts på ett stort antal personer sedan många år.

Intelligensutveckling hos vuxna

Studier med psykologiska intelligenstest har påvisat tillväxt av intelligens hos vuxna.

Kommentar: Detta resultat är synnerligen anmärkningsvärt eftersom intelligensen normalt inte utvecklas hos vuxna. Detta har intelligensforskningen konstaterat i ett stort antal studier under många år.

Slutsats

Dessa rön tyder på att regelmässig TM-utövning medför en ny, och tidigare inom naturvetenskapen okänd möjlighet till utveckling av ett mer samordnat, effektivt och helhetsmässigt funktionsmönster hos hjärnan. Denna uttrycker sig bland annat i tillväxt av intelligensen i en ålder då normalt dess utveckling avstannat.

__________________________________________

Minskad stressbenägenhet

En av de mest noggrant utforskade effekterna av TM är dess inverkan på stressnivån och stresskänsligheten. På grund av TM:s anmärkningsvärda effekter har en väsentlig del av denna forskning finansierats av amerikanska hälsovårdsministeriets National Institutes of Health med sammanlagt med 24 miljoner dollar. Vi skall nedan presentera flera olika kategorier av studier som alla påvisat en markant och unik inverkan av TM på stressbenägenheten.

Minskad stressbenägenhet 1: DMT-studie

En svensk TM studie har tillämpat en testmetod som visat sig vara överlägsen andra vid urval av elever till stridsflygarutbildning. Testet utvecklades på 1970-talet av Thomas Neumann vid Försvarets Forskningsanstalt samarbete med svenska flygvapnet och var en modifikation av professor Ulf Kraghs Defence Mechanism Test. Testet har visat sig vara överlägset andra metoder att välja ut lämpliga flygförare.

Enligt Neumann mäter testet förhandenvaron av djupa och ofta tidigt förvärvade psykiska störningar, som skapar osäkerhet och ångestbenägenhet hos individen (s.k. trait anxiety). För att undertrycka ångestskapande intryck uppstår försvarsmekanismer som kan medföra felbedömningar i stressade situationer. Störningarna sitter djupt “i själen” och har enligt mångårig erfarenhet från psykoterapi visat sig mycket svåra att påverka. Vid läkning försvinner dessa “mentala skygglappar”.

Erfarenheterna från DMT forskningen tyder på att dessa störningar är mycket vanliga. Endast en liten minoritet av befolkningen tycks vars så på djupet harmoniska och trygga att de inte har någon form av försvarsmekanismer. Denna otrygghet är den djupaste orsaken till stresskänslighet.

Flygvapnet utvärderade TM i samarbete med Militärpsykologiska Institutet med hjälp av DMT. I en preliminär studie på 5 piloter fann man att TM, enligt Thomas Neuman, på ett år åstadkom sådana förbättringar som man i bästa fall ser efter 20-30 år av psykoterapi. Man utförde sedan en kontrollerad studie som bekräftade samma resultat (se diagrammet nedan). Man fann i dessa två studier markanta förbättringar hos samtliga 13 personer sedan de utövat TM i 1 år.

Kommentar: I samtliga 13 fall skedde en läkning av djupa störningar som normal kräver mångårig psykoterapi. Sådana resultat har aldrig påvisats som en följd av avslappning, autosuggestion och diverse avstressningstekniker, vilka i bästa fall kan ge en tillfällig ångestreduktion men inte påverkar de underliggande djupt rotade störningarna. DMT-resultaten tyder på att TM-utövning påverkar de störningar som är själva grunden för stressbenägenhet. För ytterligare detaljer, se artikel om DMT-forskning

Minskad stressbenägenhet 2: Vietnamveteraner

Amerikanska veteraner från Vietnamkriget som pga. svåra psykiska skador av krigsupplevelserna var i ett kroniskt stressutbrändhetstillstånd (s.k. Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) deltog i en studie som likaså indikerar djupgående effekter på störningar som varit mycket svåra att påverka med andra metoder.

Man undersökte effekten på åtta faktorer: alkoholmissbruk, känslomässig avskärmning (numbness), insomningssvårigheter, ångest, stressymptom framkallade av chockupplevelser i kriget, familjeproblem, depression och arbetslöshet. Man fann en markant förbättring i samtliga faktorer bland TM-utövarna. I psykoterapigruppen skedde däremot ingen förbättring.

Kommentar: Det är välkänt inom psykoterapin att det är mycket svårt att påverka de djupa skador som svåra krigsupplevelser medför. Vietnamveteraner har varit praktiskt taget omöjliga att behandla framgångsrikt med andra metoder. Denna studie tyder på att TM tillför helt nya möjligheter att åstadkomma en positiv utveckling hos personer som erfarit kraftiga psykiska traumata. Detta står i överensstämmelse med resultaten av DMT-studien.

Som en följd av dessa erfarenheter bekostar amerikanska staten (Veterans Administration) numera psykiskt krigsskadades TM-utbildning, se “Veterans Administration pays for Transcendental Meditation® Technique”.

Minskad stressbenägenhet 3: Rehabilitering av kriminella

Ett tredje forskningsområde där markant förbättring iakttagits hos fall med djupa störningar, som varit svåra eller omöjliga att komma åt med konventionella metoder, är vid rehabilitering av grova brottslingar. Flera studier har gett samstämmiga positiva resultat. Ett par exempel:

1. I en studie följde man, i 5 år efter frigivningen, 241 manliga brottslingar som lärt sig TM på fängelset. Man jämförde återfallsfrekvensen med en likvärdig (matchad) kontrollgrupp av frigivna brottslingar som inte lärt sig TM. Man fann konsekvent en signifikant lägre återfallsfrekvens år för år under de fem åren. Efter 5 år hade 43 % av dem som inte lärt sig TM återfallit, men bara 25 % av dem som lärt sig TM.

2. I en annan studie, där man följde brottslingarna i 3,5 år efter frigivningen fann man en trettioprocentigt lägre återfallsfrekvens jämfört med fyra andra program (psykologiskt rådgivningsprogram, drogmissbruksprogram, och två olika personlighetsutvecklingsprogram).

3. I en tredje studie, utfördes på brottslingar som frigivits ur ett högsäkerhetsfängelse. Jämfört med en kontrollgrupp av frigivna från samma fängelse, var fortfarande efter 3 år, recidivfrekvensen omkring 50 % lägre bland dem som lärt sig TM.

Det bör påpekas att man i samtliga studier gav en helt vanlig TM kurs som endast är en praktisk utbildning i tekniken utan några ”pekpinnar” om hur man skall bete sig.

Kommentar: Det är inom kriminologin välkänt att grov brottslighet ofta är förknippat med djupa och grava personlighetsstörningar som hittills varit mycket svåra att påverka med terapi. Effekterna av TM på kriminalitet står i god överensstämmelse med resultaten av DMT-studien och veteranstudien och bekräftar, från ett tredje perspektiv, att TM har en effektiv normaliserande verkan på djupt rotade personlighetsstörningar som medför ökad stressbenägenhet.

Orsaken till de anmärkningsvärda effekterna torde vara att TM till skillnad från psykoterapi, verkar på en nervfysiologisk nivå.

I stället för att som i psykoterapi, inrikta sig på och medvetandegöra de traumatiska minnen som ligger till grund för ångest och djupa personlighetsstörningar, synes TM:s normaliserande effekt ha samband med en förbättring av hjärnfunktionen. Samtidigt som “kopplingsschemat” i nervsystemet omorganiseras i riktning mot växande integration och koherens, utvecklas personligheten mot ökande integration och frihet från spänningar och ångest.

Denna normalisering leder uppenbarligen till en upplösning av traumaorsakade ångestskapande associationsmönster. TM verkar inte genom konstlad manipulation av psyket utan genom regelmässig erfarenhet av ett naturligt, medvetandetillstånd innebärande djup fysiologisk vila och ett högkoherent EEG-mönster.

Detta torde förklara varför TM, trots sina kraftfulla effekter, saknar skadliga bieffekter. Enligt en utvärdering gjord av socialstyrelsen bedömdes förekomsten av akut psykiatriskt vårdbehov vara 150-200 ggr lägre än bland den övriga befolkningen, se “The safety of the Transcendental Meditation Technique (TM)”.

Minskad stressbenägenhet 4: Förbättring av ADHD

De senaste årens forskning tyder på att ADHD (koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet) är ett hjärnstresstillstånd. Symptomen på ADHD stämmer mycket nära överens med hjärnstress-symptom: koncentrationssvårigheter, rastlöshet, irritabilitet, emotionell instabilitet, ångest.

Dr Sarina Grosswald undersökte effekten av TM på ADHD hos skolbarn. Efter fyra månaders utövning, 10 minuter 2 ggr dagligen, hade integrationen av hjärnfunktionen förbättrats markant och stressnivån hade minskat med 50 % jämfört med kontrollgrupp.

Bilden nedan visar hur integrationen av hjärnans funktion ökat efter 4 mån med TM jämfört med kontrollgruppen. Cirklarna representerar huvudet uppifrån sett och strecken representerar graden av samordning (EEG-koherens) mellan olika hjärndelar. Ju fler och ju tjockare linjer, desto mer samordning. Theta, Alpha, etc. representerar olika hjärnvågfrekvenser, vilka motsvarar olika aspekter av hjärnfunktionen.

Diagrammet visar att koherensen ökade markant jämfört med kontrollgruppen.

Kommentar

EEG-koherens har samband med intelligens, kreativitet, inlärningsförmåga, sänkt ångest, mm. Diagrammet visar med andra ord att TM-gruppen redan efter 4 månader hade en avsevärt förbättrad hjärnfunktion.

Denna studie visar ur ännu ett perspektiv att TM snabbt och effektivt minskar stressbenägenheten. Ökad EEG-koherens är nämligen följd av sänkt hjärnstressnivå som medför ökad framhjärnedominans och därmed en förbättrad samordning av hjärnfunktionen.

Hjärnforskning bekräftar ökning av stresstoleransen

De ovan redovisade resultaten, som visar att TM medför minskad stressbenägenhet, har påtagligt kunnat bekräftas av nyligen utförd hjärnforskning på stress vållad av smärta.

Man har studerat hjärnans stressreaktion vid kraftig smärta (hand i hett vatten). Mätningar av hjärnans ämnesomsättning på 12 personer med hjälp av magnetresonanstomografi (”magnetröntgen”), visade att hjärnans stressreaktion vid kraftig smärta minskade med 40-50% efter fem månaders TM-utövning. Den subjektiva upplevelsen av smärta var vid båda tillfällena lika intensiv. Men trots att man kände smärtan lika starkt, reagerade man med mycket mindre stress. Se figuren nedan.

Figuren visar ”snitt” av hjärnan sedd från sidan. Områden med hög hjärnretning har markerats med orange färg. Efter 5 månader (till höger) har retningen minskat mycket kraftigt.

Kommentar

Stressforskning har fastställt att smärta är en kraftig ”stressor”. Hjärnforskningen har visat att stress medför en allmän aktivering av hjärnan, såsom visas i den vänstra bilden. Hur starkt man stressas av smärta beror på hur lätt man reagerar med rädsla eller ångest. Detta beror i sin tur på grundtryggheten (EGT). Därför betyder en minskad stressreaktion vid smärta att grundtryggheten förbättrats.

Bilden till höger visar att TM redan efter 5 månader medförde påtaglig minskning av benägenheten att reagera med stress vid smärta och bekräftar därmed konkret de andra ovan redovisade forskningsrönen som visar att TM förvånansvärt snabbt minskar stressbenägenheten.

TM påverkar stressens grundorsak

De ovannämnda effekterna, minskade försvarsmekanismer, förbättring av posttraumatiskt stressyndrom, förbättring av kriminellt beteende, förbättring av ADHD och minskad stressreaktion vid smärta är alla ett uttryck för att individens grundtrygghet förbättras. Svag grundtrygghet är grundorsaken till stress, som i dagens samhälle är mycket vanlig. Därför kan man förvänta sig att högt blodtryck som är en kronisk stressjukdom, förbättras genom TM.

Markant förbättring av högt blodtryck

Effekten av TM vid högt blodtryck är väldokumenterad med flera högkvalitativa studier, varav flera har finansierats av amerikanska hälsovårdsministeriets National Institutes of Health, sammanlagt med 24 miljoner dollar. Orsaken till att man fann det värt att sponsra TM-forskningen var de anmärkningsvärda effekterna av TM. Minskningen av blodtrycket är i samma storleksordning som av blodtrycksmediciner. I nedanstående studie minskade det systoliska blodtrycket efter 4 månader i snitt med 11mm.

Det har inte bara skett en bestående sänkning av blodtrycket utan även en signifikant minskning av blodtryckets följdsjukdomar inklusive hjärtinfarkt och slaganfall. I en studie fann man 30 % minskning av hjärt-kärldödligheten hos TM-utövare vid15-års uppföljning av deltagarna i en blodtrycksstudie. Man jämförde med dödligheten hos den ursprungliga kontrollgruppen. Den totala dödligheten oavsett orsak var 23 % lägre. Se diagrammet nedan.

En noggrann genomgång av alla högkvalitativa studier på mentala teknikers inverkan på blodtrycket fann att TM stod i en särställning. Medan avslappning, andra meditationer, biofeedback och stresshantering endast hade en tillfällig effekt, medförde TM en signifikant bestående sänkning av blodtrycket. Genomgången gjordes av en oberoende forskare, James W. Anderson, professor i medicin vid Kentucky University. Med andra ord innebär detta att TM var den enda bland de undersökta mentala teknikerna som befunnits medföra en bestående stressreduktion.

Kommentar

Naturligtvis kan avslappningstekniker, biofeedback, yoga och diverse meditationer tillfälligt sänka blodtrycket i anslutning till utövningen, men för att ha en medicinskt betydelsefulla verkan måste blodtryckssänkningen vara varaktig, som fallet är med TM.

Orsaken till den vanliga formen av högt blodtryck (essentiell hypertoni) är en förhöjning av stresshormonnivån i blodet. Denna har kopplats till vissa anatomiskt synliga förändringar i vissa reglercentra i mellanhjärnan som man trott vara opåverkbara.

Denna forskning visar att TM medför en tidigare otänkbar djupgripande omställning i hjärnan som medför att stresshormonnivån permanent sjunker. Grundorsaken är den ökade grundtrygghet som TM utvecklar.

TILLÄGG APRIL 2013

American Heart Association (AHA), tung auktoritet när det gäller att utvärdera och rekommendera medicinsk praxis. Efter att ha gått igenom metaanalyser och de senaste kliniska studierna på olika typer av meditation, fastslår AHA att det finns goda belägg för att TM sänker blodtrycket, medan det inte finns vetenskapliga bevis för att andra meditations-, avstressnings- eller avslappningstekniker har denna effekt.

Markant minskning av sjukvårdsutnyttjandet

Stress är den direkta eller indirekta orsaken till en stor del av våra sjukdomar. Därför finns det anledning att förvänta sig att den markanta minskningen i stressbenägenhet också leder till minskad sjuklighet.

Två olika studier på utnyttjande av sjukförsäkring visar båda väsentligt minskat utnyttjande av öppenvård och sjukhusvård. I den ena, som var transversell, fann man att TM-utövare, jämfört med en stor kontrollpopulation, hade i genomsnitt omkring 50 % lägre utnyttjande av både öppen och sluten vård bland personer i åldersgruppen 19-39 år. Bland personer över 40 var sjukvårdsutnyttjandet omkring 70 % lägre.

I den andra studien jämförde man sjukvårdsutnyttjandet i 3 år innan man lärde sig TM med utnyttjandet under 5-7 år av TM-utövning. Sjukvårdskostnaderna minskade ackumulerat med 5-7% årligen vilket innebar att de efter 7 år var omkring 30-45% lägre än innan man lärt sig TM. En delstudie på pensionärer fann 70 % lägre sjukvårdsutnyttjande efter fem års TM-utövning jämfört med en matchad kontrollgrupp, se diagrammet nedan.

För ytterligare detaljer, se “Betydligt minskat sjukvårdsbehov hos pensionärer.”

Anmärkningsvärt goda effekter har även iakttagits hos personer som varit beroende av narkotika, alkohol eller nikotin. Till skillnad från konventionella program var effekten måttlig i början, men tilltog successivt ju längre man utövat tekniken. Slutresultatet har varit markant bättre än resultaten av konventionella behandlingsmetoder, se Effekten av Transcendental Meditation vid drogmissbruk.

Kommentar: Studierna tyder på att ju längre man utövat TM desto större blir motståndskraften mot sjukdom. Detta överensstämmer med andra studier som påvisat att den integrerande och stressreducerande effekten av TM tilltar ju längre tid man utövat tekniken regelbundet.

Utveckling av ökad psykofysiologisk integration

Olika studier har visat att TM inte bara medför elimination av störningar utan även hos psykiskt normala personer medför en markant positiv utveckling i riktning mot högre psykologiska utvecklingsnivåer. En aspekt av detta är utveckling mot högre integration av psyket, som bl.a. påvisats i ökat s.k. fältoberoende, vilket normalt inte sker efter tonåren. En andra aspekt är utveckling mot ökat självförverkligande, som innebär bl.a. stabil psykisk balans, altruistisk hållning med globalt ansvarstagande, hög etisk utvecklingsnivå, stor tolerans, öppenhet och vidsynthet, samt konstruktiv och dynamisk kreativitet. Sådan utveckling sker sällan spontant men har påvisats i samband med TM-utövning, se t.ex. ”Hjärnforskning på högre medvetandetillstånd”. En tredje aspekt av ökad psykofysiologisk integration är ökad stresstolerans som påvisats i olika TM-studier. För en översikt, se “Effekten av Transcendental Meditation på kronisk stress”

Kommentar: Dessa resultat bekräftar att TM medför en genomgripande utveckling av nervsystemet. Denna stannar inte vid att inre störningar och spänningar normaliseras, utan fortsätter mot högre mänskliga utvecklingsstadier. Både det transcendentala medvetandetillståndet och dess utvecklande verkan beskrevs utförligt i Veda-litteraturen som är över flera tusen år gammal. De högre utvecklingsstadierna kallades för högre medvetandetillstånd och överensstämmer med den moderna utvecklingspsykologins beskrivning av människans högre utvecklingsstadier. Emellertid beskrevs även högre nivåer av mänsklig utveckling än vad som är känt inom den moderna utvecklingspsykologin. TM-forskningen har påvisat sådana s.k. högre medvetandetillstånd hos TM-utövare.

SLUTSATS

De redovisade rönen tyder på att det, genom TM, finns möjligheter till en fysiologisk och psykologisk utveckling som är betydligt mer djupgripande och omfattande än vad hittills kända metoder kunnat medföra.

TM-programmet tillför en ny dimension inte bara till sjukvården utan även när det gäller att utvecklas mot högre stadier av självförverkligande.

En allmän tillämpning av TM kan på goda grunder förutsägas bespara samhället mångmiljardbelopp i minskade kostnader för sjukvård, kriminalitet och andra problem vållade av stress, mentala spänningar och obalans.

Resultaten beträffande TM är inte tillämpliga på andra tekniker. Vi inom Läkare för TM är bekymrade över att man ofta drar alla meditationstekniker över en kam. Detta saknar vetenskaplig grund. Begreppet ”meditation” är lika ospecifikt som begreppet ”medicin”. På grundval av TM:s dokumenterat goda blodtryckssänkande effekter rekommenderar många läkare och hälsorådgivare blodtryckspatienter att utöva någon ”meditation”, vilken som helst, för att sänka blodtrycket. Det är lika orimligt som att rekommendera patienter att ta en medicin, vilken som helst, för blodtrycket.Det föreligger stora grundläggande skillnader mellan TM och sedvanliga former av ”meditation” såväl beträffande metod som fysiologiska effekter. Samma gäller avslappningstekniker och diverse avstressningsmetoder.TM är i själva verket inte en meditationsteknik i ordets gängse bemärkelse utan en teknik för att erfara transcendentalt medvetande.Därför är slutsatserna ovan inte tillämpliga annat än på Transcendental Meditation.