“Starkaste studien hittills visar att meditation kan sänka risken för hjärtinfarkt och stroke”

 Detta är rubriken i en artikel i tidskriften TIME (se källa) som berättar om resultaten av en vetenskapligt rigorös långsiktig studie med slumpvis tilldelning i kontrollgrupp och försöksgrupp (prospective, randomized controls).

Samtliga 201 deltagare i studien hade objektivt fastställd kransartärsjukdom. Hälften fick lära sig Transcendental Meditation och hälften (kontrollgruppen) fick hälsoundervisning (kost och motion). Alla ombads fortsätta med den medicinska behandling de ordinerats av sina läkare för hjärtbesvären.

48% lägre risk för hjärtinfarkt, stroke och dödsfall bland TM-utövarna

Vid en analys av samtligas sjukhistoria omkring fem år senare fann man att TM-gruppen hade 48 procent lägre risk för hjärtinfarkt, stroke och död jämfört med kontrollgruppen. Meditatörerna rapporterade även mindre stress och ilska.

Time skriver: “Den stora ansträngning forskarna i Circulation studien gjorde för att göra undersökningen vetenskapligt rigorös borde stärka resultaten inför en del skeptiker. Forskarna korrigerade för inverkan av kroppsvikt, rökning och kost, vilka alla kan påverka frekvensen av hjärtinfarkt, stroke och tidiga dödsfall. Fastän deltagarna i båda grupperna motionerade mera och minskade alkoholanvändningen, skedde detta i samma omfattning i båda grupperna. Detta gör det osannolikt att dessa förändringar kan vara orsaken till skillnaden i hälsa.”

“Det är som att upptäcka en helt ny typ av medicinering.”

Dr. Robert Schneider, M.D., studiens huvudförfattare.

Källa: “Strongest Study Yet Shows Meditation Can Lower Risk of Heart Attack and Stroke”, TIME magazine (nov 2012)

Originalartikel: Stress reduction in the secondary prevention of cardiovascular disease. Circulation, cardiovascular quality and outcomes, (2013)

Kommentar

Veterligen har inget läkemedel eller behandlngsmetod eller kombination av åtgärder inom den konventionella medicinen kommit i närheten av en så stor riskreduktion.

 

Amerikansk hjärtläkarorganisation rekommenderar TM

Featured

American Heart Association (AHA) rekommenderar läkare att ordinera Transcendental Meditation (TM) för att sänka blodtrycket

Transcendental Meditation (TM) sänker bevisligen blodtrycket. TM är dessutom den enda meditatonsteknik  som har en vetenskapligt bevisad effekt i detta avseende.
Detta konstaterar American Heart Association, efter att ha granskat den vetenskapliga forskningen på alla slags meditations-, avstressnings- och avslappningstekniker.
Därför rekommenderar AHA läkare att överväga användning av TM för att förebygga och behandla högt blodtryck.
Syftet med rapporten är att informera läkare om vilka alternativa vägar det finns för att sänka blodtrycket, och vilka som forskningen har visat vara effektiva. Efter att ha gått igenom metaanalyser och de senaste kliniska studierna på olika typer av meditation, fastslår man i rapporten att Transcendental Meditation (TM) att det finns goda belägg för att TM sänker blodtrycket, medan det inte finns vetenskapliga bevis för att andra meditations-, avstressnings- eller avslappningstekniker har denna effekt. Därför finner AHA att man enbart kan rekommendera TM för detta ändamål.

Viktigt genombrott

Dr Robert Schneider

”Detta är ett viktigt genombrott vad gäller medicinsk praktik, då det är första gången som Transcendental Meditation rekommenderas av en nationell medicinsk organisation som ger riktlinjer till läkare, sjukvårdsinstanser, försäkringsbolag och policyskapare”, säger Dr Robert Schneider, chef för”Institute for Natural Medicine and Prevention” som varit huvudansvarig för flera studier på Transcendental Meditation och hjärtkärlsjukdomar.

”Denna typ av riktlinjer har efterfrågats av försäkringsbolagen i åratal” säger dr Schneider. Författarna till rapporten utvärderade tre kategorier av alternativa metoder: beteendeterapier såsom meditation, icke-invasiva procedurer (som avstressningstekniker etc), samt motionsföreskrifter.
Rapporten gjorde ingen genomgång av kostråd eller kosttillskott. ”En vanlig fråga från patienter är: Jag tycker inte om att ta medicin, så vad kan jag göra istället för att sänka mitt blodtryck?” berättar dr Robert Brook, ordförande för expertpanelen som står bakom rapporten. ”Vi ville bidra med en vägledning”, säger han. 

Kan förebygga behovet av blodtrycksmedicin

Kliniska studier har visat att lägre blodtryck genom användning av Transcendental Meditation är kopplat till avsevär lägre nivåer av dödlighet, hjärtinfarkt och stroke. ”Vi är mycket nöjda över att vår forskning, som visat att TM:s effektivt sänker blodtrycket, nu erkänns, och vi hoppas att denna samsyn resulterar i bredare klinisk användning”, sade C. Noel Bairey Merz, professor i medicin vid Cedars Sinai Medical Center, och forskningsledare för en klinisk studie på Transcendental Meditation och hjärt-kärlhälsa. Rapporten noterade också att Transcendental Meditation allmänt betraktas som säker och utan skadliga biverkningar.

Kommentar av svensk läkare

”Det är erkänt svårt att behandla patienter till målblodtryck med bibehållen och förbättrad livskvalitet. Att kunna behandla med alternativa terapier som Transcendental Meditation som komplement är ett välkommet tillägg i allmänläkarens terapiarsenal, speciellt som denna teknik har en väldokumenterad bred stressreducerande effekt.” –

 

Kommentar av LTM

AHA:s genomgång begränsades till direkta effekter på blodtrycket. Även om själva sänkningen av blodtrycksvärdena i allmänhet var måttliga –  av liknande storleksordning som blodtrycksmediciner, är det väsentliga förmågan att förebygga komplikationer till högt blodtryck. Studier på TM tyder på att i det avseendet är tekniken avsevärt effektivare än blodtrycksmediciner, se “Starkaste studien hittills visar att meditation kan sänka risken för hjärtinfarkt och stroke“.

Högt blodtryck är en i hög grad stressrelaterad sjukdom. För att uppnå en bestående blodtryckssänkning fordras att den genomsnittsliga stressnivån sänks, vilket fordrar en ökning av stresstoleransen. Annan forskning har påvisat sådana effekter av TM.

Vi vill särskilt nämna en illustrativ studie som direkt påvisade en markant minskning av hjärnsignaler vållade av stress. I diagrammet nedan visas att hjärnan reagerade avsevärt mindre på kraftig stressor efter 5 månaders TM-utövning:

Samma hjärna före och efter 5 månaders TM-utövning. Minskningen av de orange områdena indikerar kraftigt minskad stressaktivering av hjärnan. Bilden visar datorgenererade snitt av hjärnan sett från sidan.

För mer om denna studie, se “Ökad stresstolerans enligt hjärnskanning “.

 

Ökad stresstolerans genom TM enligt hjärnscanning

Med hjälp av “magnetröntgen” (magnetoencefalografi) undersöktes effekten av TM på stress utlöst av kraftig smärta.

I forskningen deltog en ledande hjärnforskningsexpert, professor Zang Hee Cho, uppfinnaren av emissionstomografi (PET), som används för att undersöka vad som sker i hjärnan.

Professor Cho spekulerade i möjligheten att TM mätbart skulle kunna minska hjärnans reaktion på stress. Flera studier har nämligen rapporterat att TM-utövning skapar ett lugnare sätt att reagera på stressande intryck, tex flygvapnets DMT-forskning (se fotnot). I så fall, resonerade Cho, borde det visa sig i minskad aktivering av hjärnans stresscentra i en stress-situation.

För denna forskning rekommenderade Cho magnetresonanstomografi för att denna teknik var enklare än hans egen PET-scan-metod, men ger lika bra information i det aktuella fallet.

För att framkalla stressreaktionen, använde man smärta, eftersom omfattande stressforskning fastställt den är en effektiv “stressor”. Man framkallade mycket kraftig smärta genom att försökspersonerna fick doppa händerna i så hett vatten att det upplevdes som gränsande till outhärdligt.

Man fann att på 5 månader minskade stressreaktionen i hjärnan med 50% jämfört med kontroller. Se diagrammet nedan.

Samma hjärna före och efter 5 månaders TM-utövning. Minskningen av de orange områdena indikerar kraftigt minskad stressaktivering av hjärnan. Bilden visar datorgenererade snitt av hjärnan sett från sidan.”

 

Figuren: Diagrammet visar flera datorgenererade “snitt” av en och samma hjärna sedd från sidan. Ju mer av organge färg, desto mer aktiverad är motsvarande hjärnområde. Jämför bilderna parvis, tex snittet överst till vänster i den vänstra bilden motsvarar snittet överst till vänster på den högra bilden osv. I medeltal var stressaktiveringen av hjärnan 40-50% lägre efter 5 månaders TM-utövning.

Försökspersonerna tillfrågades både innan de lärt sig TM och vid det andra testet efter 5 månader hur intensiv de upplevt smärtan. Vid båda tillfällena var smärtan maximal i en 9-gradig skala. Så det var inte pga en minskad smärtkänslighet utan pga en ökad stresstolerans som hjärnan reagerade med mindre stress.

Referens

Orme-Johnson, D. W., Schneider, R. H., Son, Y. D., Nidich, S., Cho, Z-H. Neuroimaging of Meditation’s Effect on Brain Reactivity to Pain. NeuroReport, August 23, 2006.

Kommentar av LTM

Tidigare har det inte varit känt att det går att höja stresstoleransen vid smärta så markant hos människor i sedvanligt vaket medvetande. Detta resultat bekräftar andra observationer som ur vitt skilda utgångspunkter funnit att TM höjer stresstoleransen, se även “Minskad stressbenägenhet genom TM“.

Fotnot

Svenska flygvapnet fann att TM medför en kraftig föbättring av resulaten på DMT-testet som har samband med förmågan att hålla sig lugn i stressande situationer, se DMT.

Pentagon sponsrar TM-forskning på post-traumatiskt stress-syndrom

Pentagon

Pentagon (USA:s försvarministerium) har beslutat satsa 2,5 miljoner dollar på forskning rörande TM-s effekter på Post-Traumatiskt-Stress-Syndrom (PTSD). Orsaken är att ett svårt PTSD-skadade krigsveteraner förbättrats markant genom TM-utövning  (se t.ex. “Krigsveteran: Kroniskt stressyndrom i 30 år läkte med TM“) samt att detta har bekräftats i tre studier, varav två publicerats. Se Markant förbättring av Posttraumatiskt syndrom som redovisar en äldre studie.

Se även “Videor: David Lynch sponsrar TM för krigsveteraner”.

 

Markant förbättring av Post-traumatiskt-stress-syndrom med Transcendental Meditation

Amerikanska veteraner från Vietnamkriget som hade svåra psykiska skador av krigsupplevelserna (sk Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD) förbättrades markant enligt en studie i USA.

Deltagarna tilldelades slumpmässigt antingen TM eller psykoterapi. Man undersökte effekten på åtta faktorer: alkoholmissbruk, känslomässig avskärmning (numbness), insomningssvårigheter, ångest, stressymptom framkallade av chockupplevelser i kriget, familjeproblem, depression och arbetslöshet. Man fann en signifikant och markant förbättring i samtliga faktorer bland TM-utövarna. I psykoterapigruppen skedde däremot ingen förbättring, se diagrammet nedan.

TM PTSD Vietnam

Jämförelse mellan effekten av TM och psykoterapi vid PTSD efter 4 mån utövning

Kommentar: Det är välkänt inom psykoterapin att det är mycket svårt att påverka de djupa skador som svåra krigsupplevelser medför. Denna studie tyder på att TM tillför helt nya möjligheter att åstadkomma en positivt utveckling hos personer som erfarit kraftiga psykiska traumata. Detta står i överensstämmelse med resultaten av studien på pilotaspiranter och piloter vid svenska flygvapnet, se DMT-studien.

Pentagon har nyligen beslutat satsa 2,5 miljoner dollar på en studie av TM-s effekter vid PTSD på grund av att denna studie bekräftats av ytterligare två samt på grund av markanta förbättringar hos på annat sätt obotliga krisveteraner med PTSD, se Pentagon....

 

USA-forskare: TM effektivt blodtryckssänkande

Visserligen sänker helt naturligt alla avspänningmetoder inklusive yoga blodtrycket tillfälligt i anslutning till utövningen. Men vad som är väsentligt ur hälsosynpunkt är om de medför en bestående blodtryckssänkning som varar hela dagen.

För att få ett tillförlitligt svar på frågan beslöt Professor James W. Anderson vid Kentucky University att gå igenom forskningen på TM och endast inbegripa studier med hög kvalitet, så kallade randomiserade prospektiva undersökningar. I dessa väljs försökspersonerna ut slumpmässigt och följs upp en längre tid. Endast fall med stressrelaterat blodtryck inbegreps i forskningen (stress är orsaken till högt blodtryck i över 90% av fallen).

När Anderson gått igenom dessa forskningsdata fann han det fanns klara belägg för att Transcendenal Meditation hade varaktig blodtryckssänkande effekt. Effekten var av samma storleksordning som blodtrykssänkande mediciner.

Källa: American Journal of Hypertension 21, 310-316, 2008

Kommentar

Eftersom blodtrycksstegringen i dessa fall var vållad av kronisk stress kan man dra slutsatsen att TM  varaktigt sänker stressnivån.  Detta bekräftas även av studier som påvisat väsentlig minskning av komplikationerna av högt blodtryck (hjärtinfarkt, hjärnblödning etc – återkommer om detta). För att åstadkomma detta räcker det inte med avspänning, såsom man uppnår genom avslappnings- och avstressningstekniker utan stresstoleransen måste höjas.

Flera olika forskningsrön visar att TM har en unik läkande inverkan på stressens grundorsak som ligger i djupa inre spänningar som skapar en benäghet att känna sig hotad i vardagliga situationer. Inte minst har forskning vid svenska flygvapnet bidragit till att bekräfta detta. Man använde en metod för att välja ut folk till pilotubildning som effektivt påvisade om man hade låg stresstolerans. Det visade sig att TM effektivt höjde stresstoleransen. Jag återkommer till detta i en kommande blogg.

Det är denna stressreducerande effekt som medfört att USA:s hälsovårdsministeriums “National Institute of Health” funnit tekniken så intressant at den sponsrat flera studier på TM-s effekter, sammanlagt med 25 miljoner dollar.

Se även “Studie på blodtryckssänkande verkan av TM“.

Transcendental Meditation – ett nytt sätt att utvecklas

Jaan Suurküla, leg läk.

Detta är en populariserad och förkortad version av artikeln:
 “Transcendental meditation – en ny utvecklingsdimension?”, 
som även innehåller vetenskapliga referenser.

Sammanfattning

Omfattande forskning visar att TM medför utvecklingsmöjligheter som hittills inte varit kända inom naturvetenskapen.

  • TM ger erfarenhet av medvetandets stillsammaste naturliga tillstånd, transcendentalt medvetande. Det kännetecknas av djup stillhet och vila samtidigt med klarvakenhet under vilken det föreligger en unik, höggradig samordning av hjärnfunktionen som särskiljer detta tillstånd från de andra tre naturliga medvetandetillstånden, vakenhet, dröm och sömn.
  • Transcendentalt medvetande inträffar inte genom manipulation av medvetandet (till skillnad från t.ex. hypnos o andra förändrade medvetandetillstånd), utan är ett helt naturligt medvetandetillstånd som i undantagsfall kan uppträda spontant hos en del människor. TM är en teknik som effektivt befrämjar regelbunden erfarandet av detta tillstånd.
  • Effektivare hjärnfunktion. Genom att man regelbundet erfar höggradig samordning i hjärnan ”tränas” den att fungera mer och mer ordnat och effektivt inte bara under meditationen utan även i aktivitet.
  • Genomgripande utveckling. Denna förbättring av hjärnfunktionen antas förklara varför TM medför en normalisering av djupa och på annat sätt svårpåverkbara personlighetsstörningar och inre spänningar inklusive sådana som har betydelse för stresskänslighet.
  • Lägre stressnivå och ökad stresstolerans. De positiva effekterna av TM på stress har dokumenterats i flera studier. Metaanalyser, där man jämfört olika mentala tekniker har visat att TM intar en särställning när det gäller stressreduktion.
  • Väsentligt förbättrad hälsa. Flera studier har påvisat en markant minskning av sjukligheten genom TM (50-70% jämfört med kontrollgrupper). Eftersom hjärnan reglerar kroppens alla funktioner är det inte förvånande att en ökad balans i hjärnan förbättrar hälsan. Den markanta stressreducerande effekten är också en viktig bidragande faktor, eftersom stress väsentligt ökar risken för sjukdom.
  • Självförverkligande. Utvecklingen stannar inte vid en normalisering av inre störningar utan fortsätter i tilltagande självförverkligande såsom det definierats av den moderna utvecklingspsykologin och vidare till högre medvetandetillstånd.

SLUTSATS

En allmän tillämpning av TM kan på goda grunder hävdas minska lidande, sjuklighet och stress och medföra väsentligt högre livskvalitet. Därmed skulle samhället besparas mångmiljardkostnader.

Effekterna är unika för TM

Såväl TM:s effekter, som tekniken i sig, skiljer sig på ett avgörande sätt från meditationstekniker, yoga och avslappningstekniker av olika slag.

TM är i själva verket inte meditation i ordets vanliga bemärkelse (att man mediterar över något) utan en teknik för att erfara total stillhet – transcendentalt medvetande. Till skillnad från sedvanliga former av ”meditation” föreligger det vid TM ingen avsiktlig kontroll av sinne eller kropp och inget avsiktligt tankeinnehåll, därför att sådana aktiviteter effektivt hindrar denna djupa stillhet att inträffa.

Det finns således ingen vetenskaplig grund för att anta att effekterna som påvisats vid TM gäller för andra mentala tekniker.

En mycket stor del av bevisen att ”meditation” har positiva effekter grundar sig på TM-forskning. Vi vill betona detta, eftersom tyvärr de flesta läkare inte är medvetna om skillnaden, och rekommenderar därför ”meditation” utan närmare specifikation, t.ex. för högt blodtryck, trots att endast TM visat sig vara verksamt. Samma felaktiga föreställning har en del företrädare för andra meditationstekniker, varför de hävdar att deras egen teknik har samma positiva effekter.

Inledning

När Maharishi Mahesh Yogi introducerade Transcendental Meditation (TM) för över 40 år sedan, var det en vanlig föreställning bland psykologer att det var en form av avslappningsteknik. Emellertid motsäger olika rön en sådan tolkning och tyder på att TM har andra och mycket mer genomgripande effekter än avslappning. Syftet med denna artikel är att redovisa sådana rön. Forskningen om TM omfattar över 500 vetenskapliga studier vid mer än 200 universitet och forskningsinstitut i ett trettiotal länder.

Unika drag hos hjärnvågorna

Under själva tekniken föreligger djup, avslappnad vila. Vanligtvis är djup, avslappnad vila parad med dåsighet eller ytlig sömn enligt EEG (=hjärnvågsanalys). EEG under TM visar däremot klarvakenhet trots den djupa vilan, utan några tecken på dåsighet eller sömn. TM-EEG skiljer sig likaså tydligt från vad som uppträder under avslappning, självhypnos och hypnos. Särskilt markant är detta i samband med transcenderingarna, perioderna av så kallat rent medvetande (djup stillhet utan tankar) under TM-utövningen.

Kommentar: Slutsatsen av dessa studier är att det s.k. transcendentala medvetandetillståndet är ett unikt tillstånd av djup vila som tidigare inte varit känt inom naturvetenskapen, parad med klarvakenhet, som skiljer sig från avslappning, hypnos m.fl. tidigare kända tekniker.

Unik utveckling av hjärnfunktionen

a) Koherensutveckling: TM-utövning medför att hjärnvågorna i olika hjärndelar ”går i takt” i betydligt högre omfattning än vanligtvis, så kallad EEG-koherens. Under själva tekniken har man funnit uttalad koherens hos EEG-vågorna, som tilltar ju längre man utövat tekniken. Hos mer avancerade utövare kvarstår denna koherens i allt större omfattning utanför meditationen. För ytterligare detaljer, se artikel om hjärnforskning. Koherensen har visat sig ha samband med olika mått på kvaliteten hos hjärnfunktionen, bl.a. intelligens och kreativitet. Det har även påvisats ett samband mellan koherens och psykisk balans.

b) Förändrade Sensory Evoked Potentials (SEP): TM utvecklar, enligt SEP forskning, ett helhetsmässigt sätt att bearbeta sinnesretningar som markant skiljer sig från det man finner hos dem som inte utövat TM-tekniken . Vid SEP-studier registrerar man hjärnans reaktioner på olika sinnesintryck, t.ex. smärtretningar. Vanligtvis orsakar en sinnesretning först en aktivering i det område av hjärnan som lokaliserar retningen (primärt sensoriskt område). Sedan sprids hjärnaktiviteten till s.k. sekundära associationscentra som tolkar retningen. Hos TM-utövare fann man att denna tvåstegsbearbetning av intrycken ersatts av ett enda steg där både det primära området och sekundära centra aktiveras samtidigt.

Kommentar: Enligt många års EEG-forskning avstannar utvecklingen mot mer samordnat EEG-mönster efter 20-årsåldern. Koherensutvecklingen genom TM kan tolkas så att det sker en nervfysiologisk “inpräglingsprocess”. Det “kopplingsschema” i hjärnan som ligger till grund för hög koherens, tycks inpräglas genom att det regelmässigt uppträder under TM (alla slags inprägling sker genom att impulser upprepat går samma väg i hjärnan).

Det påvisade sambandet mellan intelligens respektive kreativitet och EEG-koherens tyder på att det mer ordnade hjärnvågsmönstret har att göra med högre kvalitet hos hjärnans funktion. Det helhetsmässiga sättet att bearbeta sinnesintryck, som SEP-forskning påvisat, har aldrig tidigare iakttagits trots att SEP-studier har utförts på ett stort antal personer sedan många år.

Intelligensutveckling hos vuxna

Studier med psykologiska intelligenstest har påvisat tillväxt av intelligens hos vuxna.

Kommentar: Detta resultat är synnerligen anmärkningsvärt eftersom intelligensen normalt inte utvecklas hos vuxna. Detta har intelligensforskningen konstaterat i ett stort antal studier under många år.

Slutsats

Dessa rön tyder på att regelmässig TM-utövning medför en ny, och tidigare inom naturvetenskapen okänd möjlighet till utveckling av ett mer samordnat, effektivt och helhetsmässigt funktionsmönster hos hjärnan. Denna uttrycker sig bland annat i tillväxt av intelligensen i en ålder då normalt dess utveckling avstannat.

__________________________________________

Minskad stressbenägenhet

En av de mest noggrant utforskade effekterna av TM är dess inverkan på stressnivån och stresskänsligheten. På grund av TM:s anmärkningsvärda effekter har en väsentlig del av denna forskning finansierats av amerikanska hälsovårdsministeriets National Institutes of Health med sammanlagt med 24 miljoner dollar. Vi skall nedan presentera flera olika kategorier av studier som alla påvisat en markant och unik inverkan av TM på stressbenägenheten.

Minskad stressbenägenhet 1: DMT-studie

En svensk TM studie har tillämpat en testmetod som visat sig vara överlägsen andra vid urval av elever till stridsflygarutbildning. Testet utvecklades på 1970-talet av Thomas Neumann vid Försvarets Forskningsanstalt samarbete med svenska flygvapnet och var en modifikation av professor Ulf Kraghs Defence Mechanism Test. Testet har visat sig vara överlägset andra metoder att välja ut lämpliga flygförare.

Enligt Neumann mäter testet förhandenvaron av djupa och ofta tidigt förvärvade psykiska störningar, som skapar osäkerhet och ångestbenägenhet hos individen (s.k. trait anxiety). För att undertrycka ångestskapande intryck uppstår försvarsmekanismer som kan medföra felbedömningar i stressade situationer. Störningarna sitter djupt “i själen” och har enligt mångårig erfarenhet från psykoterapi visat sig mycket svåra att påverka. Vid läkning försvinner dessa “mentala skygglappar”.

Erfarenheterna från DMT forskningen tyder på att dessa störningar är mycket vanliga. Endast en liten minoritet av befolkningen tycks vars så på djupet harmoniska och trygga att de inte har någon form av försvarsmekanismer. Denna otrygghet är den djupaste orsaken till stresskänslighet.

Flygvapnet utvärderade TM i samarbete med Militärpsykologiska Institutet med hjälp av DMT. I en preliminär studie på 5 piloter fann man att TM, enligt Thomas Neuman, på ett år åstadkom sådana förbättringar som man i bästa fall ser efter 20-30 år av psykoterapi. Man utförde sedan en kontrollerad studie som bekräftade samma resultat (se diagrammet nedan). Man fann i dessa två studier markanta förbättringar hos samtliga 13 personer sedan de utövat TM i 1 år.

Kommentar: I samtliga 13 fall skedde en läkning av djupa störningar som normal kräver mångårig psykoterapi. Sådana resultat har aldrig påvisats som en följd av avslappning, autosuggestion och diverse avstressningstekniker, vilka i bästa fall kan ge en tillfällig ångestreduktion men inte påverkar de underliggande djupt rotade störningarna. DMT-resultaten tyder på att TM-utövning påverkar de störningar som är själva grunden för stressbenägenhet. För ytterligare detaljer, se artikel om DMT-forskning

Minskad stressbenägenhet 2: Vietnamveteraner

Amerikanska veteraner från Vietnamkriget som pga. svåra psykiska skador av krigsupplevelserna var i ett kroniskt stressutbrändhetstillstånd (s.k. Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) deltog i en studie som likaså indikerar djupgående effekter på störningar som varit mycket svåra att påverka med andra metoder.

Man undersökte effekten på åtta faktorer: alkoholmissbruk, känslomässig avskärmning (numbness), insomningssvårigheter, ångest, stressymptom framkallade av chockupplevelser i kriget, familjeproblem, depression och arbetslöshet. Man fann en markant förbättring i samtliga faktorer bland TM-utövarna. I psykoterapigruppen skedde däremot ingen förbättring.

Kommentar: Det är välkänt inom psykoterapin att det är mycket svårt att påverka de djupa skador som svåra krigsupplevelser medför. Vietnamveteraner har varit praktiskt taget omöjliga att behandla framgångsrikt med andra metoder. Denna studie tyder på att TM tillför helt nya möjligheter att åstadkomma en positiv utveckling hos personer som erfarit kraftiga psykiska traumata. Detta står i överensstämmelse med resultaten av DMT-studien.

Som en följd av dessa erfarenheter bekostar amerikanska staten (Veterans Administration) numera psykiskt krigsskadades TM-utbildning, se “Veterans Administration pays for Transcendental Meditation® Technique”.

Minskad stressbenägenhet 3: Rehabilitering av kriminella

Ett tredje forskningsområde där markant förbättring iakttagits hos fall med djupa störningar, som varit svåra eller omöjliga att komma åt med konventionella metoder, är vid rehabilitering av grova brottslingar. Flera studier har gett samstämmiga positiva resultat. Ett par exempel:

1. I en studie följde man, i 5 år efter frigivningen, 241 manliga brottslingar som lärt sig TM på fängelset. Man jämförde återfallsfrekvensen med en likvärdig (matchad) kontrollgrupp av frigivna brottslingar som inte lärt sig TM. Man fann konsekvent en signifikant lägre återfallsfrekvens år för år under de fem åren. Efter 5 år hade 43 % av dem som inte lärt sig TM återfallit, men bara 25 % av dem som lärt sig TM.

2. I en annan studie, där man följde brottslingarna i 3,5 år efter frigivningen fann man en trettioprocentigt lägre återfallsfrekvens jämfört med fyra andra program (psykologiskt rådgivningsprogram, drogmissbruksprogram, och två olika personlighetsutvecklingsprogram).

3. I en tredje studie, utfördes på brottslingar som frigivits ur ett högsäkerhetsfängelse. Jämfört med en kontrollgrupp av frigivna från samma fängelse, var fortfarande efter 3 år, recidivfrekvensen omkring 50 % lägre bland dem som lärt sig TM.

Det bör påpekas att man i samtliga studier gav en helt vanlig TM kurs som endast är en praktisk utbildning i tekniken utan några ”pekpinnar” om hur man skall bete sig.

Kommentar: Det är inom kriminologin välkänt att grov brottslighet ofta är förknippat med djupa och grava personlighetsstörningar som hittills varit mycket svåra att påverka med terapi. Effekterna av TM på kriminalitet står i god överensstämmelse med resultaten av DMT-studien och veteranstudien och bekräftar, från ett tredje perspektiv, att TM har en effektiv normaliserande verkan på djupt rotade personlighetsstörningar som medför ökad stressbenägenhet.

Orsaken till de anmärkningsvärda effekterna torde vara att TM till skillnad från psykoterapi, verkar på en nervfysiologisk nivå.

I stället för att som i psykoterapi, inrikta sig på och medvetandegöra de traumatiska minnen som ligger till grund för ångest och djupa personlighetsstörningar, synes TM:s normaliserande effekt ha samband med en förbättring av hjärnfunktionen. Samtidigt som “kopplingsschemat” i nervsystemet omorganiseras i riktning mot växande integration och koherens, utvecklas personligheten mot ökande integration och frihet från spänningar och ångest.

Denna normalisering leder uppenbarligen till en upplösning av traumaorsakade ångestskapande associationsmönster. TM verkar inte genom konstlad manipulation av psyket utan genom regelmässig erfarenhet av ett naturligt, medvetandetillstånd innebärande djup fysiologisk vila och ett högkoherent EEG-mönster.

Detta torde förklara varför TM, trots sina kraftfulla effekter, saknar skadliga bieffekter. Enligt en utvärdering gjord av socialstyrelsen bedömdes förekomsten av akut psykiatriskt vårdbehov vara 150-200 ggr lägre än bland den övriga befolkningen, se “The safety of the Transcendental Meditation Technique (TM)”.

Minskad stressbenägenhet 4: Förbättring av ADHD

De senaste årens forskning tyder på att ADHD (koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet) är ett hjärnstresstillstånd. Symptomen på ADHD stämmer mycket nära överens med hjärnstress-symptom: koncentrationssvårigheter, rastlöshet, irritabilitet, emotionell instabilitet, ångest.

Dr Sarina Grosswald undersökte effekten av TM på ADHD hos skolbarn. Efter fyra månaders utövning, 10 minuter 2 ggr dagligen, hade integrationen av hjärnfunktionen förbättrats markant och stressnivån hade minskat med 50 % jämfört med kontrollgrupp.

Bilden nedan visar hur integrationen av hjärnans funktion ökat efter 4 mån med TM jämfört med kontrollgruppen. Cirklarna representerar huvudet uppifrån sett och strecken representerar graden av samordning (EEG-koherens) mellan olika hjärndelar. Ju fler och ju tjockare linjer, desto mer samordning. Theta, Alpha, etc. representerar olika hjärnvågfrekvenser, vilka motsvarar olika aspekter av hjärnfunktionen.

Diagrammet visar att koherensen ökade markant jämfört med kontrollgruppen.

Kommentar

EEG-koherens har samband med intelligens, kreativitet, inlärningsförmåga, sänkt ångest, mm. Diagrammet visar med andra ord att TM-gruppen redan efter 4 månader hade en avsevärt förbättrad hjärnfunktion.

Denna studie visar ur ännu ett perspektiv att TM snabbt och effektivt minskar stressbenägenheten. Ökad EEG-koherens är nämligen följd av sänkt hjärnstressnivå som medför ökad framhjärnedominans och därmed en förbättrad samordning av hjärnfunktionen.

Hjärnforskning bekräftar ökning av stresstoleransen

De ovan redovisade resultaten, som visar att TM medför minskad stressbenägenhet, har påtagligt kunnat bekräftas av nyligen utförd hjärnforskning på stress vållad av smärta.

Man har studerat hjärnans stressreaktion vid kraftig smärta (hand i hett vatten). Mätningar av hjärnans ämnesomsättning på 12 personer med hjälp av magnetresonanstomografi (”magnetröntgen”), visade att hjärnans stressreaktion vid kraftig smärta minskade med 40-50% efter fem månaders TM-utövning. Den subjektiva upplevelsen av smärta var vid båda tillfällena lika intensiv. Men trots att man kände smärtan lika starkt, reagerade man med mycket mindre stress. Se figuren nedan.

Figuren visar ”snitt” av hjärnan sedd från sidan. Områden med hög hjärnretning har markerats med orange färg. Efter 5 månader (till höger) har retningen minskat mycket kraftigt.

Kommentar

Stressforskning har fastställt att smärta är en kraftig ”stressor”. Hjärnforskningen har visat att stress medför en allmän aktivering av hjärnan, såsom visas i den vänstra bilden. Hur starkt man stressas av smärta beror på hur lätt man reagerar med rädsla eller ångest. Detta beror i sin tur på grundtryggheten (EGT). Därför betyder en minskad stressreaktion vid smärta att grundtryggheten förbättrats.

Bilden till höger visar att TM redan efter 5 månader medförde påtaglig minskning av benägenheten att reagera med stress vid smärta och bekräftar därmed konkret de andra ovan redovisade forskningsrönen som visar att TM förvånansvärt snabbt minskar stressbenägenheten.

TM påverkar stressens grundorsak

De ovannämnda effekterna, minskade försvarsmekanismer, förbättring av posttraumatiskt stressyndrom, förbättring av kriminellt beteende, förbättring av ADHD och minskad stressreaktion vid smärta är alla ett uttryck för att individens grundtrygghet förbättras. Svag grundtrygghet är grundorsaken till stress, som i dagens samhälle är mycket vanlig. Därför kan man förvänta sig att högt blodtryck som är en kronisk stressjukdom, förbättras genom TM.

Markant förbättring av högt blodtryck

Effekten av TM vid högt blodtryck är väldokumenterad med flera högkvalitativa studier, varav flera har finansierats av amerikanska hälsovårdsministeriets National Institutes of Health, sammanlagt med 24 miljoner dollar. Orsaken till att man fann det värt att sponsra TM-forskningen var de anmärkningsvärda effekterna av TM. Minskningen av blodtrycket är i samma storleksordning som av blodtrycksmediciner. I nedanstående studie minskade det systoliska blodtrycket efter 4 månader i snitt med 11mm.

Det har inte bara skett en bestående sänkning av blodtrycket utan även en signifikant minskning av blodtryckets följdsjukdomar inklusive hjärtinfarkt och slaganfall. I en studie fann man 30 % minskning av hjärt-kärldödligheten hos TM-utövare vid15-års uppföljning av deltagarna i en blodtrycksstudie. Man jämförde med dödligheten hos den ursprungliga kontrollgruppen. Den totala dödligheten oavsett orsak var 23 % lägre. Se diagrammet nedan.

En noggrann genomgång av alla högkvalitativa studier på mentala teknikers inverkan på blodtrycket fann att TM stod i en särställning. Medan avslappning, andra meditationer, biofeedback och stresshantering endast hade en tillfällig effekt, medförde TM en signifikant bestående sänkning av blodtrycket. Genomgången gjordes av en oberoende forskare, James W. Anderson, professor i medicin vid Kentucky University. Med andra ord innebär detta att TM var den enda bland de undersökta mentala teknikerna som befunnits medföra en bestående stressreduktion.

Kommentar

Naturligtvis kan avslappningstekniker, biofeedback, yoga och diverse meditationer tillfälligt sänka blodtrycket i anslutning till utövningen, men för att ha en medicinskt betydelsefulla verkan måste blodtryckssänkningen vara varaktig, som fallet är med TM.

Orsaken till den vanliga formen av högt blodtryck (essentiell hypertoni) är en förhöjning av stresshormonnivån i blodet. Denna har kopplats till vissa anatomiskt synliga förändringar i vissa reglercentra i mellanhjärnan som man trott vara opåverkbara.

Denna forskning visar att TM medför en tidigare otänkbar djupgripande omställning i hjärnan som medför att stresshormonnivån permanent sjunker. Grundorsaken är den ökade grundtrygghet som TM utvecklar.

TILLÄGG APRIL 2013

American Heart Association (AHA), tung auktoritet när det gäller att utvärdera och rekommendera medicinsk praxis. Efter att ha gått igenom metaanalyser och de senaste kliniska studierna på olika typer av meditation, fastslår AHA att det finns goda belägg för att TM sänker blodtrycket, medan det inte finns vetenskapliga bevis för att andra meditations-, avstressnings- eller avslappningstekniker har denna effekt.

Markant minskning av sjukvårdsutnyttjandet

Stress är den direkta eller indirekta orsaken till en stor del av våra sjukdomar. Därför finns det anledning att förvänta sig att den markanta minskningen i stressbenägenhet också leder till minskad sjuklighet.

Två olika studier på utnyttjande av sjukförsäkring visar båda väsentligt minskat utnyttjande av öppenvård och sjukhusvård. I den ena, som var transversell, fann man att TM-utövare, jämfört med en stor kontrollpopulation, hade i genomsnitt omkring 50 % lägre utnyttjande av både öppen och sluten vård bland personer i åldersgruppen 19-39 år. Bland personer över 40 var sjukvårdsutnyttjandet omkring 70 % lägre.

I den andra studien jämförde man sjukvårdsutnyttjandet i 3 år innan man lärde sig TM med utnyttjandet under 5-7 år av TM-utövning. Sjukvårdskostnaderna minskade ackumulerat med 5-7% årligen vilket innebar att de efter 7 år var omkring 30-45% lägre än innan man lärt sig TM. En delstudie på pensionärer fann 70 % lägre sjukvårdsutnyttjande efter fem års TM-utövning jämfört med en matchad kontrollgrupp, se diagrammet nedan.

För ytterligare detaljer, se “Betydligt minskat sjukvårdsbehov hos pensionärer.”

Anmärkningsvärt goda effekter har även iakttagits hos personer som varit beroende av narkotika, alkohol eller nikotin. Till skillnad från konventionella program var effekten måttlig i början, men tilltog successivt ju längre man utövat tekniken. Slutresultatet har varit markant bättre än resultaten av konventionella behandlingsmetoder, se Effekten av Transcendental Meditation vid drogmissbruk.

Kommentar: Studierna tyder på att ju längre man utövat TM desto större blir motståndskraften mot sjukdom. Detta överensstämmer med andra studier som påvisat att den integrerande och stressreducerande effekten av TM tilltar ju längre tid man utövat tekniken regelbundet.

Utveckling av ökad psykofysiologisk integration

Olika studier har visat att TM inte bara medför elimination av störningar utan även hos psykiskt normala personer medför en markant positiv utveckling i riktning mot högre psykologiska utvecklingsnivåer. En aspekt av detta är utveckling mot högre integration av psyket, som bl.a. påvisats i ökat s.k. fältoberoende, vilket normalt inte sker efter tonåren. En andra aspekt är utveckling mot ökat självförverkligande, som innebär bl.a. stabil psykisk balans, altruistisk hållning med globalt ansvarstagande, hög etisk utvecklingsnivå, stor tolerans, öppenhet och vidsynthet, samt konstruktiv och dynamisk kreativitet. Sådan utveckling sker sällan spontant men har påvisats i samband med TM-utövning, se t.ex. ”Hjärnforskning på högre medvetandetillstånd”. En tredje aspekt av ökad psykofysiologisk integration är ökad stresstolerans som påvisats i olika TM-studier. För en översikt, se “Effekten av Transcendental Meditation på kronisk stress”

Kommentar: Dessa resultat bekräftar att TM medför en genomgripande utveckling av nervsystemet. Denna stannar inte vid att inre störningar och spänningar normaliseras, utan fortsätter mot högre mänskliga utvecklingsstadier. Både det transcendentala medvetandetillståndet och dess utvecklande verkan beskrevs utförligt i Veda-litteraturen som är över flera tusen år gammal. De högre utvecklingsstadierna kallades för högre medvetandetillstånd och överensstämmer med den moderna utvecklingspsykologins beskrivning av människans högre utvecklingsstadier. Emellertid beskrevs även högre nivåer av mänsklig utveckling än vad som är känt inom den moderna utvecklingspsykologin. TM-forskningen har påvisat sådana s.k. högre medvetandetillstånd hos TM-utövare.

SLUTSATS

De redovisade rönen tyder på att det, genom TM, finns möjligheter till en fysiologisk och psykologisk utveckling som är betydligt mer djupgripande och omfattande än vad hittills kända metoder kunnat medföra.

TM-programmet tillför en ny dimension inte bara till sjukvården utan även när det gäller att utvecklas mot högre stadier av självförverkligande.

En allmän tillämpning av TM kan på goda grunder förutsägas bespara samhället mångmiljardbelopp i minskade kostnader för sjukvård, kriminalitet och andra problem vållade av stress, mentala spänningar och obalans.

Resultaten beträffande TM är inte tillämpliga på andra tekniker. Vi inom Läkare för TM är bekymrade över att man ofta drar alla meditationstekniker över en kam. Detta saknar vetenskaplig grund. Begreppet ”meditation” är lika ospecifikt som begreppet ”medicin”. På grundval av TM:s dokumenterat goda blodtryckssänkande effekter rekommenderar många läkare och hälsorådgivare blodtryckspatienter att utöva någon ”meditation”, vilken som helst, för att sänka blodtrycket. Det är lika orimligt som att rekommendera patienter att ta en medicin, vilken som helst, för blodtrycket.Det föreligger stora grundläggande skillnader mellan TM och sedvanliga former av ”meditation” såväl beträffande metod som fysiologiska effekter. Samma gäller avslappningstekniker och diverse avstressningsmetoder.TM är i själva verket inte en meditationsteknik i ordets gängse bemärkelse utan en teknik för att erfara transcendentalt medvetande.Därför är slutsatserna ovan inte tillämpliga annat än på Transcendental Meditation.

 

Vilotillstånd – TM ger unik vila

Resultat: Ett mått på ämnesomsättningen erhölls genom mätning av syreförbrukningen hos 20 försökspersoner som utövade TM-tekniken. Undersökningen visar att syreförbrukningen minskade påtagligt. Den genomsnittliga minskningen var 17 % redan under de första tio minuterna av meditationsperioden. Vidare fann man att förhållandet mellan syre- och koldioxidhalterna i blodet i stort förblev konstant (1:a och 3:e ref). Minskningen av ämnesomsättningen under TM-tekniken var större och skedde framförallt snabbare än vad man funnit under djup sömn i andra undersökningar (2:a ref).Tolkning: Den snabba minskningen av ämnesomsättningen under TM-tekniken tyder på ett tillstånd av unikt djup vila. Minskningen åstadkoms inte genom manipulation av andningen eller med tvång återhållet syreintag, utan är en naturlig fysiologisk förändring till följd av ett minskat syrebehov hos cellerna.

Första referens: Wallace, Benson och Wilson, “A Wakeful Hypometabolic State”, American Journal of Physiology 221, sid 795-799.
Andra referens: Grollman, “Physiological Variations in the Cardiac Output of Man”, Am. J. of Physiology 95, sid 274-284.
Tredje referens: Wallace och Benson, “The Physiology of Meditation”, Scientific American 226, sid 84-90.