Ledande psykiater imponerad av TM

Norman Rosenthal

“Om TM vore ett nytt läkemedel med dessa effekter vore det en “kioskvältare” (blockbuster).”

Detta sade professor Norman Rosenthal nyligen till “Daily Telegraph” vid en presskonferens med anledning av hans nya bok “Transcendence” som handlar om TM:s effekter. Rosenthal är en av USA:s främsta psykiatrer och har varit chefsforskare vid hälsovårdsministeriets forskningsinstitut, National Institutes of Health.

I uttalandet hänvisade Rosenthal till forskningen om TM:s effekter på hjärtkärlsystemet inklusive en 5-årig studie på folk med hjärtkärlsjukdomar, finansierad av amerikanska hälsovårdsministeriet. Den fann att TM minskade hjärtattacker och stroke med 47%, vilket vida överstiger effekten av konventionella läkemedel (Schneider et al 2009, Circulation 120, s 461).

Även om Rosenthal främst sett anmärkningsvärda positiva läkningseffekter av TM hos sina patienter understryker han att TM är till gagn för alla som vill utvecklas som människa. Boken innehåller intervjuer med flera kända personligheter som understryker detta.

Se mer om Rosenthals bok, som blivit en New York Times – bestseller här. Boken har kommit ut på svenska, se “Transcendens” (Ad Libris 2012).

TV-läkaren Dr Oz om TM

USA:s mest populära TV-läkare, kärlkirurgen Mehmet Oz vid Columbia-universitetet, stödjer aktivt TM. Nedan uttalar han sig i ett TV-framträdande om en studie som fann att TM minskade kärlkomplikationer och kärlsjukdomsdödlighet med 50 %:

“Effekten av TM är överväldigande, otrolig. När man  kan minska dödligheten så mycket, inklusive minska icke-dödliga slaganfall och hjärtinfarkter  är det fråga om stor påverkan .”

I tidningen Huffington Post skrevs man om hans framträdande vid den gala som anordnades i december 2010 för att finansiera TM-kurser för krigsveteraner. Ett citat från talet:

“As a heart surgeon, I see the effects of stress on the heart. . . This meditation, we believe, can help a lot of people. It’s important to understand exactly how TM reduces stress and stress-related disorders.”

Källa: Blogg i tm.org 11 januari 2011

Video konferens om Post-traumatiskt stress-syndrom

Clint Eastwood leder aktion för att finansiera TM för krigsveteraner. En veteran från andra världskriget tog initiativet. Han berättar att i 30 efter kriget var han känslomässigt bedövad, fylld av ångest och ständigt deprimerad. Efter omkring 4 månader med TM lättade det hela och han blev helt återställd.

Samma sak berättar veteraner från Vietnam och Afghanistan på den presskonferens (länk här till sevärd video) som anordnades inför en gala i New York, som arrangerats av David Lynch Foundation. Flera kända TM-utövande personligheter deltog för att inspirera till donationer.  Forskning och konkreta fall har visat att TM är en ovanligt effektiv metod att komma tillrätta med denna svåra sjukdom. Mer om denna aktion och galan.

Korta notiser

I mån av tid kommer jag att skriva mer utförligt om dessa saker:

 1. Två TM-skolor prisbelönta för framgångsrik eliminering av våld, mobbning och oro. Belöningarna är en objektiv och oberoende bekräftelse på den drastiska förbättring som skedde i skolorna sedan man införde 10 min TM 2 ggr dagligen, inget annat. Ingen annan metod har haft tillnärmelsevis lika stora positiva effekter. Se dessa två YouTube videor: Skola blev lugn i Israel, Skola blev lugn i Kalifornien. Du finner fler videor om detta på Läkare för TM:s Youtube kanal.
 2. Ökad stresstolerans påvisat hos svenska stridsflygare. Flygvapnet har utvecklat ett känsligt och effektivt urvalstest för att upptäcka om man verkligen har förmåga att hålla huvudet kallt i svåra stress-situationer. Svag stresstolerans vållas av djupt sittande störningar. TM visade sig ha en effekt som motsvarar decennier av psykoterapi enligt flygvapnets expert på testet.
 3. 50% mindre kärlkomplikationer hos TM-utövare med kransartärsjukdom. I nio år efter det de lärt sig TM, följde man 100 personer som alla hade kransartärsjukdom. Frekvensen av hjärtinfarkt, stroke, och dödsfall var 50% lägre bland TM-utövarna än i kontrollgruppen. En annan studie fann att personer som hade högt blodtryck när de lärde sig TM, hade 23% lägre dödlighet under en 18 års-period jämfört med kontrollgrupp.
 4. Mobilisering av hjärnreserver. Diagrammet härintill visar att hjärnan reagerar på ett annat mer helhetsmässigt och effektivt sätt än normalt på yttre intryck. Man registrerade hjärnans reaktion på en elektrisk stöt mot ett finger. Normal aktiveras endast det område i hjärnan som registrerar impulsen. Vid TM reagerar även de områden som tolkar impulser. Detta visar att hjärnan börjar fungera på ett mer helhetsmässigt sätt genom TM.

Tre länder inför Transcendenal Meditation i skolorna

Mycket goda erfarenheter av TM i latinamerikanska skolor sedan närmare femton år har lett till att bl.a. Brasilien, Ecuador, Guatemala och Paraguay har beslutat införa TM i hela skolsystemet.

Närmare 200.000 skolelever utövar redan TM i Latinamerika och utredningar har bekräftat forskningsresultaten som påvisat förbättrade relationer mellan lärare och elever, bättre inlärningsförmåga, bättre koncentrationsförmåga samt ökad intelligens och kreativitet.

Vad som imponerat särskilt på regeringarna i dessa länder är de praktiska skolresultaten:

Elever i TM-skolor har genomgående i olika länder hamnat i topposition vid nationella kunskapstest. Man har vunnit tävlingar på olika områden alltifrån matematik och teknik till teater och poesi i ovanligt hög omfattning.

Maharishiskolan i Fairfield, USA, har vunnit den internationella tävlingen “Destination Imagination” fyra gånger, medan ingen annan skola vunnit mer än en gång. Dessutom är man den enda skolan vars lag varje år varit bland de tio finalisterna. Denna tävling kräver att man på ett intelligent och kreativt sätt skall kunna tillämpa sina skolkunskaper för att lösa praktiska uppgifter, vilket ju är det främsta ändamålet med skolundervisning.

Likaså har man imponerats av att två kaotiska skolor med mycket våld, mobbning och oro vunnit åtråvärda priser på grund av den markanta förändring till det bättre som inträffade när TM infördes. Den ena var nedläggningshotad för att man inte såg någon lösning.

Priserna är en objektiv bekräftelse på att uttalade förändringar skett. Ändå var den enda åtgärden att utöva TM 10 min två gånger dagligen i skolan. Inga beteenderegler och inga förändrade rutiner i övrigt.

Samma resultat har uppnåtts i andra problembelastade skolor. Detta är orsaken till att filmskaparen David Lynch ägnar mycken tid åt att möjliggöra för fler barn att lära sig TM. Se David Lynch Foundation.

KOMMENTAR

Resultaten i skolorna, i synnerhet den dramatiska reduktionen av våld och oro är påtagliga belägg för att de vetenskapligt påvisade stressreducerande effekterna av TM inte bara är “snygga forskningssiffror” utan en påtaglig realitet. Varje pedagog vet hur svårt det är att påverka våldet, mobbningen och rastlösheten bland många ungdomar. Resultaten i skolorna visar att TM tillför en i praktiken fungerande möjlighet att snabbt och effektivt reducera den stress som ligger bakom problemen.

USA-forskare: TM effektivt blodtryckssänkande

Visserligen sänker helt naturligt alla avspänningmetoder inklusive yoga blodtrycket tillfälligt i anslutning till utövningen. Men vad som är väsentligt ur hälsosynpunkt är om de medför en bestående blodtryckssänkning som varar hela dagen.

För att få ett tillförlitligt svar på frågan beslöt Professor James W. Anderson vid Kentucky University att gå igenom forskningen på TM och endast inbegripa studier med hög kvalitet, så kallade randomiserade prospektiva undersökningar. I dessa väljs försökspersonerna ut slumpmässigt och följs upp en längre tid. Endast fall med stressrelaterat blodtryck inbegreps i forskningen (stress är orsaken till högt blodtryck i över 90% av fallen).

När Anderson gått igenom dessa forskningsdata fann han det fanns klara belägg för att Transcendenal Meditation hade varaktig blodtryckssänkande effekt. Effekten var av samma storleksordning som blodtrykssänkande mediciner.

Källa: American Journal of Hypertension 21, 310-316, 2008

Kommentar

Eftersom blodtrycksstegringen i dessa fall var vållad av kronisk stress kan man dra slutsatsen att TM  varaktigt sänker stressnivån.  Detta bekräftas även av studier som påvisat väsentlig minskning av komplikationerna av högt blodtryck (hjärtinfarkt, hjärnblödning etc – återkommer om detta). För att åstadkomma detta räcker det inte med avspänning, såsom man uppnår genom avslappnings- och avstressningstekniker utan stresstoleransen måste höjas.

Flera olika forskningsrön visar att TM har en unik läkande inverkan på stressens grundorsak som ligger i djupa inre spänningar som skapar en benäghet att känna sig hotad i vardagliga situationer. Inte minst har forskning vid svenska flygvapnet bidragit till att bekräfta detta. Man använde en metod för att välja ut folk till pilotubildning som effektivt påvisade om man hade låg stresstolerans. Det visade sig att TM effektivt höjde stresstoleransen. Jag återkommer till detta i en kommande blogg.

Det är denna stressreducerande effekt som medfört att USA:s hälsovårdsministeriums “National Institute of Health” funnit tekniken så intressant at den sponsrat flera studier på TM-s effekter, sammanlagt med 25 miljoner dollar.

Se även “Studie på blodtryckssänkande verkan av TM“.

Krigsveteran: Kroniskt stressyndrom i 30 år läkte med TM

Jerry Yellin deltog som stridspilot i intensiva strider vid Stilla Havet under andra världskriget. Han hade många svåra krigsuppevelser. Han skriver:

“Mellan 1945 och 1975 var livet tomt för mig. Jag kunde inte finna någon tiffredsställelse, inget skäl att fortsätta leva, ingen anknytning till något som kändes meningsfullt eller hade något väred. Jag var deprimerad, olycklig och ensam fast jag var omgiven av en kärleksfull hustru och fyra barn. Denna känsla av att vara avskärmad, inga känslor, ratlöshet och en tom känsla av hopplöshet varade till 1975.

Då lärde jag mig meditera – en teknik som kallas Transcendenal Meditation (TM). Inom loppet av några få månader blev livet meningsfullt och nu, vid en ålder av 86.8 år kan jag säga att denna meditation har givit mig sinnesfrid och tillfredsställelse.”

Jerry Yellin har skrivit en bok om sina upplevelser och hur TM hjälpt honom.

Källa: WWII veteran writes book about overcoming PTSD through Transcendental Meditation, TM.org blog.

Kommentar av LTM

Ett fleartal krigsveteraner har blivit hjälpta på samma sätt av TM. Se till exempel denna video:

Den läkande effekten vid kroniskt posstraumatiskt stressyndrom har dokumenterats i en vetenskaplig studie på Vietnamveteraner. Man fann markanta förbättringar redan inom loppet av 4 månader, på samma sätt som Yellin (se referens sist). Följden är att amerikanska krigsveteranförvaltningen “Veterans administration” har betalat TM-kursen för behövande.

Kroniskt posttraumatiskt stressyndrom har ansetts vara ett obotligt tillstånd. Den snabba och genomgripande effekten av TM är unik och revolutionerar terapin på detta område.

Mer om detta

Referens

Brooks, J.S., & Scarano, T. Transcendental meditation in the treatment of post-vietnam adjustment. Journal of Counseling and Adjustment, 64, 212-215, 1985.

Transcendental Meditation – ett nytt sätt att utvecklas

Jaan Suurküla, leg läk.

Detta är en populariserad och förkortad version av artikeln:
 “Transcendental meditation – en ny utvecklingsdimension?”, 
som även innehåller vetenskapliga referenser.

Sammanfattning

Omfattande forskning visar att TM medför utvecklingsmöjligheter som hittills inte varit kända inom naturvetenskapen.

 • TM ger erfarenhet av medvetandets stillsammaste naturliga tillstånd, transcendentalt medvetande. Det kännetecknas av djup stillhet och vila samtidigt med klarvakenhet under vilken det föreligger en unik, höggradig samordning av hjärnfunktionen som särskiljer detta tillstånd från de andra tre naturliga medvetandetillstånden, vakenhet, dröm och sömn.
 • Transcendentalt medvetande inträffar inte genom manipulation av medvetandet (till skillnad från t.ex. hypnos o andra förändrade medvetandetillstånd), utan är ett helt naturligt medvetandetillstånd som i undantagsfall kan uppträda spontant hos en del människor. TM är en teknik som effektivt befrämjar regelbunden erfarandet av detta tillstånd.
 • Effektivare hjärnfunktion. Genom att man regelbundet erfar höggradig samordning i hjärnan ”tränas” den att fungera mer och mer ordnat och effektivt inte bara under meditationen utan även i aktivitet.
 • Genomgripande utveckling. Denna förbättring av hjärnfunktionen antas förklara varför TM medför en normalisering av djupa och på annat sätt svårpåverkbara personlighetsstörningar och inre spänningar inklusive sådana som har betydelse för stresskänslighet.
 • Lägre stressnivå och ökad stresstolerans. De positiva effekterna av TM på stress har dokumenterats i flera studier. Metaanalyser, där man jämfört olika mentala tekniker har visat att TM intar en särställning när det gäller stressreduktion.
 • Väsentligt förbättrad hälsa. Flera studier har påvisat en markant minskning av sjukligheten genom TM (50-70% jämfört med kontrollgrupper). Eftersom hjärnan reglerar kroppens alla funktioner är det inte förvånande att en ökad balans i hjärnan förbättrar hälsan. Den markanta stressreducerande effekten är också en viktig bidragande faktor, eftersom stress väsentligt ökar risken för sjukdom.
 • Självförverkligande. Utvecklingen stannar inte vid en normalisering av inre störningar utan fortsätter i tilltagande självförverkligande såsom det definierats av den moderna utvecklingspsykologin och vidare till högre medvetandetillstånd.

SLUTSATS

En allmän tillämpning av TM kan på goda grunder hävdas minska lidande, sjuklighet och stress och medföra väsentligt högre livskvalitet. Därmed skulle samhället besparas mångmiljardkostnader.

Effekterna är unika för TM

Såväl TM:s effekter, som tekniken i sig, skiljer sig på ett avgörande sätt från meditationstekniker, yoga och avslappningstekniker av olika slag.

TM är i själva verket inte meditation i ordets vanliga bemärkelse (att man mediterar över något) utan en teknik för att erfara total stillhet – transcendentalt medvetande. Till skillnad från sedvanliga former av ”meditation” föreligger det vid TM ingen avsiktlig kontroll av sinne eller kropp och inget avsiktligt tankeinnehåll, därför att sådana aktiviteter effektivt hindrar denna djupa stillhet att inträffa.

Det finns således ingen vetenskaplig grund för att anta att effekterna som påvisats vid TM gäller för andra mentala tekniker.

En mycket stor del av bevisen att ”meditation” har positiva effekter grundar sig på TM-forskning. Vi vill betona detta, eftersom tyvärr de flesta läkare inte är medvetna om skillnaden, och rekommenderar därför ”meditation” utan närmare specifikation, t.ex. för högt blodtryck, trots att endast TM visat sig vara verksamt. Samma felaktiga föreställning har en del företrädare för andra meditationstekniker, varför de hävdar att deras egen teknik har samma positiva effekter.

Inledning

När Maharishi Mahesh Yogi introducerade Transcendental Meditation (TM) för över 40 år sedan, var det en vanlig föreställning bland psykologer att det var en form av avslappningsteknik. Emellertid motsäger olika rön en sådan tolkning och tyder på att TM har andra och mycket mer genomgripande effekter än avslappning. Syftet med denna artikel är att redovisa sådana rön. Forskningen om TM omfattar över 500 vetenskapliga studier vid mer än 200 universitet och forskningsinstitut i ett trettiotal länder.

Unika drag hos hjärnvågorna

Under själva tekniken föreligger djup, avslappnad vila. Vanligtvis är djup, avslappnad vila parad med dåsighet eller ytlig sömn enligt EEG (=hjärnvågsanalys). EEG under TM visar däremot klarvakenhet trots den djupa vilan, utan några tecken på dåsighet eller sömn. TM-EEG skiljer sig likaså tydligt från vad som uppträder under avslappning, självhypnos och hypnos. Särskilt markant är detta i samband med transcenderingarna, perioderna av så kallat rent medvetande (djup stillhet utan tankar) under TM-utövningen.

Kommentar: Slutsatsen av dessa studier är att det s.k. transcendentala medvetandetillståndet är ett unikt tillstånd av djup vila som tidigare inte varit känt inom naturvetenskapen, parad med klarvakenhet, som skiljer sig från avslappning, hypnos m.fl. tidigare kända tekniker.

Unik utveckling av hjärnfunktionen

a) Koherensutveckling: TM-utövning medför att hjärnvågorna i olika hjärndelar ”går i takt” i betydligt högre omfattning än vanligtvis, så kallad EEG-koherens. Under själva tekniken har man funnit uttalad koherens hos EEG-vågorna, som tilltar ju längre man utövat tekniken. Hos mer avancerade utövare kvarstår denna koherens i allt större omfattning utanför meditationen. För ytterligare detaljer, se artikel om hjärnforskning. Koherensen har visat sig ha samband med olika mått på kvaliteten hos hjärnfunktionen, bl.a. intelligens och kreativitet. Det har även påvisats ett samband mellan koherens och psykisk balans.

b) Förändrade Sensory Evoked Potentials (SEP): TM utvecklar, enligt SEP forskning, ett helhetsmässigt sätt att bearbeta sinnesretningar som markant skiljer sig från det man finner hos dem som inte utövat TM-tekniken . Vid SEP-studier registrerar man hjärnans reaktioner på olika sinnesintryck, t.ex. smärtretningar. Vanligtvis orsakar en sinnesretning först en aktivering i det område av hjärnan som lokaliserar retningen (primärt sensoriskt område). Sedan sprids hjärnaktiviteten till s.k. sekundära associationscentra som tolkar retningen. Hos TM-utövare fann man att denna tvåstegsbearbetning av intrycken ersatts av ett enda steg där både det primära området och sekundära centra aktiveras samtidigt.

Kommentar: Enligt många års EEG-forskning avstannar utvecklingen mot mer samordnat EEG-mönster efter 20-årsåldern. Koherensutvecklingen genom TM kan tolkas så att det sker en nervfysiologisk “inpräglingsprocess”. Det “kopplingsschema” i hjärnan som ligger till grund för hög koherens, tycks inpräglas genom att det regelmässigt uppträder under TM (alla slags inprägling sker genom att impulser upprepat går samma väg i hjärnan).

Det påvisade sambandet mellan intelligens respektive kreativitet och EEG-koherens tyder på att det mer ordnade hjärnvågsmönstret har att göra med högre kvalitet hos hjärnans funktion. Det helhetsmässiga sättet att bearbeta sinnesintryck, som SEP-forskning påvisat, har aldrig tidigare iakttagits trots att SEP-studier har utförts på ett stort antal personer sedan många år.

Intelligensutveckling hos vuxna

Studier med psykologiska intelligenstest har påvisat tillväxt av intelligens hos vuxna.

Kommentar: Detta resultat är synnerligen anmärkningsvärt eftersom intelligensen normalt inte utvecklas hos vuxna. Detta har intelligensforskningen konstaterat i ett stort antal studier under många år.

Slutsats

Dessa rön tyder på att regelmässig TM-utövning medför en ny, och tidigare inom naturvetenskapen okänd möjlighet till utveckling av ett mer samordnat, effektivt och helhetsmässigt funktionsmönster hos hjärnan. Denna uttrycker sig bland annat i tillväxt av intelligensen i en ålder då normalt dess utveckling avstannat.

__________________________________________

Minskad stressbenägenhet

En av de mest noggrant utforskade effekterna av TM är dess inverkan på stressnivån och stresskänsligheten. På grund av TM:s anmärkningsvärda effekter har en väsentlig del av denna forskning finansierats av amerikanska hälsovårdsministeriets National Institutes of Health med sammanlagt med 24 miljoner dollar. Vi skall nedan presentera flera olika kategorier av studier som alla påvisat en markant och unik inverkan av TM på stressbenägenheten.

Minskad stressbenägenhet 1: DMT-studie

En svensk TM studie har tillämpat en testmetod som visat sig vara överlägsen andra vid urval av elever till stridsflygarutbildning. Testet utvecklades på 1970-talet av Thomas Neumann vid Försvarets Forskningsanstalt samarbete med svenska flygvapnet och var en modifikation av professor Ulf Kraghs Defence Mechanism Test. Testet har visat sig vara överlägset andra metoder att välja ut lämpliga flygförare.

Enligt Neumann mäter testet förhandenvaron av djupa och ofta tidigt förvärvade psykiska störningar, som skapar osäkerhet och ångestbenägenhet hos individen (s.k. trait anxiety). För att undertrycka ångestskapande intryck uppstår försvarsmekanismer som kan medföra felbedömningar i stressade situationer. Störningarna sitter djupt “i själen” och har enligt mångårig erfarenhet från psykoterapi visat sig mycket svåra att påverka. Vid läkning försvinner dessa “mentala skygglappar”.

Erfarenheterna från DMT forskningen tyder på att dessa störningar är mycket vanliga. Endast en liten minoritet av befolkningen tycks vars så på djupet harmoniska och trygga att de inte har någon form av försvarsmekanismer. Denna otrygghet är den djupaste orsaken till stresskänslighet.

Flygvapnet utvärderade TM i samarbete med Militärpsykologiska Institutet med hjälp av DMT. I en preliminär studie på 5 piloter fann man att TM, enligt Thomas Neuman, på ett år åstadkom sådana förbättringar som man i bästa fall ser efter 20-30 år av psykoterapi. Man utförde sedan en kontrollerad studie som bekräftade samma resultat (se diagrammet nedan). Man fann i dessa två studier markanta förbättringar hos samtliga 13 personer sedan de utövat TM i 1 år.

Kommentar: I samtliga 13 fall skedde en läkning av djupa störningar som normal kräver mångårig psykoterapi. Sådana resultat har aldrig påvisats som en följd av avslappning, autosuggestion och diverse avstressningstekniker, vilka i bästa fall kan ge en tillfällig ångestreduktion men inte påverkar de underliggande djupt rotade störningarna. DMT-resultaten tyder på att TM-utövning påverkar de störningar som är själva grunden för stressbenägenhet. För ytterligare detaljer, se artikel om DMT-forskning

Minskad stressbenägenhet 2: Vietnamveteraner

Amerikanska veteraner från Vietnamkriget som pga. svåra psykiska skador av krigsupplevelserna var i ett kroniskt stressutbrändhetstillstånd (s.k. Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) deltog i en studie som likaså indikerar djupgående effekter på störningar som varit mycket svåra att påverka med andra metoder.

Man undersökte effekten på åtta faktorer: alkoholmissbruk, känslomässig avskärmning (numbness), insomningssvårigheter, ångest, stressymptom framkallade av chockupplevelser i kriget, familjeproblem, depression och arbetslöshet. Man fann en markant förbättring i samtliga faktorer bland TM-utövarna. I psykoterapigruppen skedde däremot ingen förbättring.

Kommentar: Det är välkänt inom psykoterapin att det är mycket svårt att påverka de djupa skador som svåra krigsupplevelser medför. Vietnamveteraner har varit praktiskt taget omöjliga att behandla framgångsrikt med andra metoder. Denna studie tyder på att TM tillför helt nya möjligheter att åstadkomma en positiv utveckling hos personer som erfarit kraftiga psykiska traumata. Detta står i överensstämmelse med resultaten av DMT-studien.

Som en följd av dessa erfarenheter bekostar amerikanska staten (Veterans Administration) numera psykiskt krigsskadades TM-utbildning, se “Veterans Administration pays for Transcendental Meditation® Technique”.

Minskad stressbenägenhet 3: Rehabilitering av kriminella

Ett tredje forskningsområde där markant förbättring iakttagits hos fall med djupa störningar, som varit svåra eller omöjliga att komma åt med konventionella metoder, är vid rehabilitering av grova brottslingar. Flera studier har gett samstämmiga positiva resultat. Ett par exempel:

1. I en studie följde man, i 5 år efter frigivningen, 241 manliga brottslingar som lärt sig TM på fängelset. Man jämförde återfallsfrekvensen med en likvärdig (matchad) kontrollgrupp av frigivna brottslingar som inte lärt sig TM. Man fann konsekvent en signifikant lägre återfallsfrekvens år för år under de fem åren. Efter 5 år hade 43 % av dem som inte lärt sig TM återfallit, men bara 25 % av dem som lärt sig TM.

2. I en annan studie, där man följde brottslingarna i 3,5 år efter frigivningen fann man en trettioprocentigt lägre återfallsfrekvens jämfört med fyra andra program (psykologiskt rådgivningsprogram, drogmissbruksprogram, och två olika personlighetsutvecklingsprogram).

3. I en tredje studie, utfördes på brottslingar som frigivits ur ett högsäkerhetsfängelse. Jämfört med en kontrollgrupp av frigivna från samma fängelse, var fortfarande efter 3 år, recidivfrekvensen omkring 50 % lägre bland dem som lärt sig TM.

Det bör påpekas att man i samtliga studier gav en helt vanlig TM kurs som endast är en praktisk utbildning i tekniken utan några ”pekpinnar” om hur man skall bete sig.

Kommentar: Det är inom kriminologin välkänt att grov brottslighet ofta är förknippat med djupa och grava personlighetsstörningar som hittills varit mycket svåra att påverka med terapi. Effekterna av TM på kriminalitet står i god överensstämmelse med resultaten av DMT-studien och veteranstudien och bekräftar, från ett tredje perspektiv, att TM har en effektiv normaliserande verkan på djupt rotade personlighetsstörningar som medför ökad stressbenägenhet.

Orsaken till de anmärkningsvärda effekterna torde vara att TM till skillnad från psykoterapi, verkar på en nervfysiologisk nivå.

I stället för att som i psykoterapi, inrikta sig på och medvetandegöra de traumatiska minnen som ligger till grund för ångest och djupa personlighetsstörningar, synes TM:s normaliserande effekt ha samband med en förbättring av hjärnfunktionen. Samtidigt som “kopplingsschemat” i nervsystemet omorganiseras i riktning mot växande integration och koherens, utvecklas personligheten mot ökande integration och frihet från spänningar och ångest.

Denna normalisering leder uppenbarligen till en upplösning av traumaorsakade ångestskapande associationsmönster. TM verkar inte genom konstlad manipulation av psyket utan genom regelmässig erfarenhet av ett naturligt, medvetandetillstånd innebärande djup fysiologisk vila och ett högkoherent EEG-mönster.

Detta torde förklara varför TM, trots sina kraftfulla effekter, saknar skadliga bieffekter. Enligt en utvärdering gjord av socialstyrelsen bedömdes förekomsten av akut psykiatriskt vårdbehov vara 150-200 ggr lägre än bland den övriga befolkningen, se “The safety of the Transcendental Meditation Technique (TM)”.

Minskad stressbenägenhet 4: Förbättring av ADHD

De senaste årens forskning tyder på att ADHD (koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet) är ett hjärnstresstillstånd. Symptomen på ADHD stämmer mycket nära överens med hjärnstress-symptom: koncentrationssvårigheter, rastlöshet, irritabilitet, emotionell instabilitet, ångest.

Dr Sarina Grosswald undersökte effekten av TM på ADHD hos skolbarn. Efter fyra månaders utövning, 10 minuter 2 ggr dagligen, hade integrationen av hjärnfunktionen förbättrats markant och stressnivån hade minskat med 50 % jämfört med kontrollgrupp.

Bilden nedan visar hur integrationen av hjärnans funktion ökat efter 4 mån med TM jämfört med kontrollgruppen. Cirklarna representerar huvudet uppifrån sett och strecken representerar graden av samordning (EEG-koherens) mellan olika hjärndelar. Ju fler och ju tjockare linjer, desto mer samordning. Theta, Alpha, etc. representerar olika hjärnvågfrekvenser, vilka motsvarar olika aspekter av hjärnfunktionen.

Diagrammet visar att koherensen ökade markant jämfört med kontrollgruppen.

Kommentar

EEG-koherens har samband med intelligens, kreativitet, inlärningsförmåga, sänkt ångest, mm. Diagrammet visar med andra ord att TM-gruppen redan efter 4 månader hade en avsevärt förbättrad hjärnfunktion.

Denna studie visar ur ännu ett perspektiv att TM snabbt och effektivt minskar stressbenägenheten. Ökad EEG-koherens är nämligen följd av sänkt hjärnstressnivå som medför ökad framhjärnedominans och därmed en förbättrad samordning av hjärnfunktionen.

Hjärnforskning bekräftar ökning av stresstoleransen

De ovan redovisade resultaten, som visar att TM medför minskad stressbenägenhet, har påtagligt kunnat bekräftas av nyligen utförd hjärnforskning på stress vållad av smärta.

Man har studerat hjärnans stressreaktion vid kraftig smärta (hand i hett vatten). Mätningar av hjärnans ämnesomsättning på 12 personer med hjälp av magnetresonanstomografi (”magnetröntgen”), visade att hjärnans stressreaktion vid kraftig smärta minskade med 40-50% efter fem månaders TM-utövning. Den subjektiva upplevelsen av smärta var vid båda tillfällena lika intensiv. Men trots att man kände smärtan lika starkt, reagerade man med mycket mindre stress. Se figuren nedan.

Figuren visar ”snitt” av hjärnan sedd från sidan. Områden med hög hjärnretning har markerats med orange färg. Efter 5 månader (till höger) har retningen minskat mycket kraftigt.

Kommentar

Stressforskning har fastställt att smärta är en kraftig ”stressor”. Hjärnforskningen har visat att stress medför en allmän aktivering av hjärnan, såsom visas i den vänstra bilden. Hur starkt man stressas av smärta beror på hur lätt man reagerar med rädsla eller ångest. Detta beror i sin tur på grundtryggheten (EGT). Därför betyder en minskad stressreaktion vid smärta att grundtryggheten förbättrats.

Bilden till höger visar att TM redan efter 5 månader medförde påtaglig minskning av benägenheten att reagera med stress vid smärta och bekräftar därmed konkret de andra ovan redovisade forskningsrönen som visar att TM förvånansvärt snabbt minskar stressbenägenheten.

TM påverkar stressens grundorsak

De ovannämnda effekterna, minskade försvarsmekanismer, förbättring av posttraumatiskt stressyndrom, förbättring av kriminellt beteende, förbättring av ADHD och minskad stressreaktion vid smärta är alla ett uttryck för att individens grundtrygghet förbättras. Svag grundtrygghet är grundorsaken till stress, som i dagens samhälle är mycket vanlig. Därför kan man förvänta sig att högt blodtryck som är en kronisk stressjukdom, förbättras genom TM.

Markant förbättring av högt blodtryck

Effekten av TM vid högt blodtryck är väldokumenterad med flera högkvalitativa studier, varav flera har finansierats av amerikanska hälsovårdsministeriets National Institutes of Health, sammanlagt med 24 miljoner dollar. Orsaken till att man fann det värt att sponsra TM-forskningen var de anmärkningsvärda effekterna av TM. Minskningen av blodtrycket är i samma storleksordning som av blodtrycksmediciner. I nedanstående studie minskade det systoliska blodtrycket efter 4 månader i snitt med 11mm.

Det har inte bara skett en bestående sänkning av blodtrycket utan även en signifikant minskning av blodtryckets följdsjukdomar inklusive hjärtinfarkt och slaganfall. I en studie fann man 30 % minskning av hjärt-kärldödligheten hos TM-utövare vid15-års uppföljning av deltagarna i en blodtrycksstudie. Man jämförde med dödligheten hos den ursprungliga kontrollgruppen. Den totala dödligheten oavsett orsak var 23 % lägre. Se diagrammet nedan.

En noggrann genomgång av alla högkvalitativa studier på mentala teknikers inverkan på blodtrycket fann att TM stod i en särställning. Medan avslappning, andra meditationer, biofeedback och stresshantering endast hade en tillfällig effekt, medförde TM en signifikant bestående sänkning av blodtrycket. Genomgången gjordes av en oberoende forskare, James W. Anderson, professor i medicin vid Kentucky University. Med andra ord innebär detta att TM var den enda bland de undersökta mentala teknikerna som befunnits medföra en bestående stressreduktion.

Kommentar

Naturligtvis kan avslappningstekniker, biofeedback, yoga och diverse meditationer tillfälligt sänka blodtrycket i anslutning till utövningen, men för att ha en medicinskt betydelsefulla verkan måste blodtryckssänkningen vara varaktig, som fallet är med TM.

Orsaken till den vanliga formen av högt blodtryck (essentiell hypertoni) är en förhöjning av stresshormonnivån i blodet. Denna har kopplats till vissa anatomiskt synliga förändringar i vissa reglercentra i mellanhjärnan som man trott vara opåverkbara.

Denna forskning visar att TM medför en tidigare otänkbar djupgripande omställning i hjärnan som medför att stresshormonnivån permanent sjunker. Grundorsaken är den ökade grundtrygghet som TM utvecklar.

TILLÄGG APRIL 2013

American Heart Association (AHA), tung auktoritet när det gäller att utvärdera och rekommendera medicinsk praxis. Efter att ha gått igenom metaanalyser och de senaste kliniska studierna på olika typer av meditation, fastslår AHA att det finns goda belägg för att TM sänker blodtrycket, medan det inte finns vetenskapliga bevis för att andra meditations-, avstressnings- eller avslappningstekniker har denna effekt.

Markant minskning av sjukvårdsutnyttjandet

Stress är den direkta eller indirekta orsaken till en stor del av våra sjukdomar. Därför finns det anledning att förvänta sig att den markanta minskningen i stressbenägenhet också leder till minskad sjuklighet.

Två olika studier på utnyttjande av sjukförsäkring visar båda väsentligt minskat utnyttjande av öppenvård och sjukhusvård. I den ena, som var transversell, fann man att TM-utövare, jämfört med en stor kontrollpopulation, hade i genomsnitt omkring 50 % lägre utnyttjande av både öppen och sluten vård bland personer i åldersgruppen 19-39 år. Bland personer över 40 var sjukvårdsutnyttjandet omkring 70 % lägre.

I den andra studien jämförde man sjukvårdsutnyttjandet i 3 år innan man lärde sig TM med utnyttjandet under 5-7 år av TM-utövning. Sjukvårdskostnaderna minskade ackumulerat med 5-7% årligen vilket innebar att de efter 7 år var omkring 30-45% lägre än innan man lärt sig TM. En delstudie på pensionärer fann 70 % lägre sjukvårdsutnyttjande efter fem års TM-utövning jämfört med en matchad kontrollgrupp, se diagrammet nedan.

För ytterligare detaljer, se “Betydligt minskat sjukvårdsbehov hos pensionärer.”

Anmärkningsvärt goda effekter har även iakttagits hos personer som varit beroende av narkotika, alkohol eller nikotin. Till skillnad från konventionella program var effekten måttlig i början, men tilltog successivt ju längre man utövat tekniken. Slutresultatet har varit markant bättre än resultaten av konventionella behandlingsmetoder, se Effekten av Transcendental Meditation vid drogmissbruk.

Kommentar: Studierna tyder på att ju längre man utövat TM desto större blir motståndskraften mot sjukdom. Detta överensstämmer med andra studier som påvisat att den integrerande och stressreducerande effekten av TM tilltar ju längre tid man utövat tekniken regelbundet.

Utveckling av ökad psykofysiologisk integration

Olika studier har visat att TM inte bara medför elimination av störningar utan även hos psykiskt normala personer medför en markant positiv utveckling i riktning mot högre psykologiska utvecklingsnivåer. En aspekt av detta är utveckling mot högre integration av psyket, som bl.a. påvisats i ökat s.k. fältoberoende, vilket normalt inte sker efter tonåren. En andra aspekt är utveckling mot ökat självförverkligande, som innebär bl.a. stabil psykisk balans, altruistisk hållning med globalt ansvarstagande, hög etisk utvecklingsnivå, stor tolerans, öppenhet och vidsynthet, samt konstruktiv och dynamisk kreativitet. Sådan utveckling sker sällan spontant men har påvisats i samband med TM-utövning, se t.ex. ”Hjärnforskning på högre medvetandetillstånd”. En tredje aspekt av ökad psykofysiologisk integration är ökad stresstolerans som påvisats i olika TM-studier. För en översikt, se “Effekten av Transcendental Meditation på kronisk stress”

Kommentar: Dessa resultat bekräftar att TM medför en genomgripande utveckling av nervsystemet. Denna stannar inte vid att inre störningar och spänningar normaliseras, utan fortsätter mot högre mänskliga utvecklingsstadier. Både det transcendentala medvetandetillståndet och dess utvecklande verkan beskrevs utförligt i Veda-litteraturen som är över flera tusen år gammal. De högre utvecklingsstadierna kallades för högre medvetandetillstånd och överensstämmer med den moderna utvecklingspsykologins beskrivning av människans högre utvecklingsstadier. Emellertid beskrevs även högre nivåer av mänsklig utveckling än vad som är känt inom den moderna utvecklingspsykologin. TM-forskningen har påvisat sådana s.k. högre medvetandetillstånd hos TM-utövare.

SLUTSATS

De redovisade rönen tyder på att det, genom TM, finns möjligheter till en fysiologisk och psykologisk utveckling som är betydligt mer djupgripande och omfattande än vad hittills kända metoder kunnat medföra.

TM-programmet tillför en ny dimension inte bara till sjukvården utan även när det gäller att utvecklas mot högre stadier av självförverkligande.

En allmän tillämpning av TM kan på goda grunder förutsägas bespara samhället mångmiljardbelopp i minskade kostnader för sjukvård, kriminalitet och andra problem vållade av stress, mentala spänningar och obalans.

Resultaten beträffande TM är inte tillämpliga på andra tekniker. Vi inom Läkare för TM är bekymrade över att man ofta drar alla meditationstekniker över en kam. Detta saknar vetenskaplig grund. Begreppet ”meditation” är lika ospecifikt som begreppet ”medicin”. På grundval av TM:s dokumenterat goda blodtryckssänkande effekter rekommenderar många läkare och hälsorådgivare blodtryckspatienter att utöva någon ”meditation”, vilken som helst, för att sänka blodtrycket. Det är lika orimligt som att rekommendera patienter att ta en medicin, vilken som helst, för blodtrycket.Det föreligger stora grundläggande skillnader mellan TM och sedvanliga former av ”meditation” såväl beträffande metod som fysiologiska effekter. Samma gäller avslappningstekniker och diverse avstressningsmetoder.TM är i själva verket inte en meditationsteknik i ordets gängse bemärkelse utan en teknik för att erfara transcendentalt medvetande.Därför är slutsatserna ovan inte tillämpliga annat än på Transcendental Meditation.

 

I Världsläkarorganisationen WMA:s skrift om global hälsvård rekommenderas TM

TM kan effektivt minska den globala sjukdomsbördan enligt artikeln. Man påpekar att FN:s världshälsoorganisation, WHO, på senare år konstaterat en global förskjutning från en dominans av infektionssjukdomar till stressjukdomar. Genom TM:s dokumenterat effektiva förmåga att minska stressrelaterade besvär skulle enligt artikeln en allmän tillämpning av TM vara ett effektivt sätt att förbättra hälsan i världen.

Källa: Skriften “Global Healthcare 2002″* utgiven av World Medical Association (WMA).

Sjukdomspanormat i världen domineras alltmer av stressjukdomar

De fem diagnoser som kommer att vålla mest sjukdomsfall i världen är enligt WHO hjärtsjukdomar, djup depression, trafikolycksfall, stroke och kronisk lungsjukdom. Enligt WHO har alla det gemensamt att stress är en viktig bidragande orsak.

Dr Grosswald påpekar att stress dessutom visat sig förvärra olika kroniska sjukdomar. Hon hänvisar till erfarenheterna i USA efter terrorattacken den 11 september. Läkarna fann att patienter med kroniska sjukdomar som länge varit stabila och under god kontroll försämrades påtagligt i samband med den ihållande rädsla och därmed stress som framkallades efter attacker.

Det finns en växande insikt i den moderna läkarvetenskapen om den starka kopplingen mellan sinne och kropp konstaterar Grosswald. Men medan den moderna medicinen endast inriktats på dämpning av mentala symptom utan att åtgärda den underliggande stressen finner Grosswald att TM visat sig vara ett effektivt sätt att minska stress, skapa en bättre fysiologisk balans och stärka immunsystemet.

TM HAR VÄLDOKUMENTERAD STRESSMINSKANDE OCH STRESSPREVENTIVA EFFEKTER

Dr Grosswald påpekar att hundratals vetenskapliga artiklar om TM:s effekter publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter med höga kvalitetskrav. Hon hänvisar särskilt till den omfattande forskningen på TM:s effekter hjärtkärlsjukdomar och påpekar att den fått över 170 miljoner kronor i forskningsanslag från National Institutes of Health (NIH), ett statligt organ motsvarande socialstyrelsen, som finansierar forskning av hög kvalitet som bedöms ha särskild betydelse för folkhälsan. Hon påpekar bland annat att en nyligen publicerad rapport visar att TM kan minska progressen av hjärt-kärlsjukdom, det vill säga vända sjukdomsförloppet (Castillo-Richmond et al, “Effects of stress reduction in hypertensive african americans” Stroke, 31: 568-573, 2000).

Efter att ha gjort en översikt av TM-forskningen avslutar artikeln med slutsatsen:

TM KAN FÖRBÄTTRA VÄRLDSHÄLSAN

“Genom att effektivt minska den kollektiva och individuella stressen, som är den underliggande orsaken till de sjukdomar som vållar flest sjukdomsfall i världen, och genom att förebygga dessa sjukdomar kan den globala vården, [med TM:s hjälp] uppnå sitt främsta syfte, att övergå från sjukdomsvård till hälsovård”.

*) “Global Healthcare” är den internationella läkarorganisationen WMA:s officiella skrift. Den distribueras till över 8 miljoner medlemmar över hela världen.


Information för läkare

En kurs på engelska för läkare “Stress and Cardiovascular Disease: Research and Applicability of the Transcendental Meditation Technique for Managing Cardiovascular Risk” finns nu tillgänglig. Denna kurs är godkänd som medicinsk vidareutbildning av Amerikanska Läkarförbundet (AMA) i det obligatoriska nationella vidareutbildningsprogrammet.

TM sänker blodtrycket hos tonåringar

TM sänkte blodtrycket hos amerikanska tonåringar

Syftet med studien var att undersöka effekten av stressreduktion genom TM på blodtrycket hos tonåringar med förhöjt systoliskt blodtryck, som är ett förstadium till permanent blodtryckssjukdom.

Tonåringarnas ålder var i snitt 16 år och de fördelades slumpmässigt i två grupper varav den ena lärde sig TM och den andra fick hälsoundervisning.

Man mätte blodtrycket kontinuerligt i 24 timmar medan tonåringen levde som vanligt. Blodtrycket mättes före och efter 2 och 4 mån efter det man lärt sig TM. Såväl det systoliska som diastoliska blodtrycket sänktes signifkant i TM gruppen medan kontrollgruppen var väsentligen oförändrad.

Författarna konstaterade att TM har en gynnsam verkan på ungdomar som löper risk för högt blodtryck. Han påpekade även TM sänkte blodtrycket, hjärtfrekvensen och slagvolymen under framkallad stress i ett laboratorietest. Man konstaterade även att de TM-utövande elevernas skolfrånvaro minskade, de bröt mer sällan mot reglerna och de suspenderades mer sällan.

Referens

Vernon A Barnes, Frank A Treiber, Maribeth H Johnson.”Impact of transcendental meditation on ambulatory blood pressure in African-American adolescents” Am J Hypertens (2004) 17, 366–369

Kommentar av LTM:
Denna permanenta sänkning av blodtrycket återspeglar en bestående sänkning av den genomsnittliga stressnivån. Detta resultat bekräftar andra studier som påvisat en permanent blodtryckssänkning genom TM. Denna effekt är i grunden annorlunda än de tillfälliga effekter man ser vid till exempel avslappningstekniker. Den orsakas av en genomgripande psykisk utveckling i riktning mot ökad grundtrygghet och inre harmoni, vilket bland annat återspeglas i en ökad koherens hos hjärnvågorna.