Blodtryckssänkande verkan av TM

Studien gjordes under ledning av Dr Robert Schneider, som är ansvarig för det största forskningsprogrammet för förebyggande naturlig hälsovård som bekostats av den amerikanska staten. Han har till sin forskning på TM:s hälsoeffekter fått anslag på ca 17 miljoner dollar från US National Institutes of Health. Undersökningen är publicerad i den ansedda medicinska tidskriften ’Hypertension (1)’, utgiven av American Heart Association (AHA).

Studien tyder på att TM kan medföra väsentliga besparingar för samhället eftersom blodtrycksmedicinering är mycket kostsam på grund av det stora antalet blodtryckspatienter.

Effekten av samma storleksordning som blodtryckssänkande mediciners

Man fann att Transcendental Meditation sänker högt blodtryck lika mycket som konventionella blodtryckssänkande mediciner. Till skillnad från mediciner ger dock TM inga biverkningar, utan har istället en allmänt positiv effekt på hälsan och prestationsförmågan. Studien bekräftar tidigare forskning och visar också att TM är mer än dubbelt så effektivt som muskelavslappning och livsstilsrådgivning, två metoder som rekommenderas vid högt blodtryck. 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i västvärlden. De medför stora kostnader för samhället. Den primära riskfaktorn vid hjärtattack, slaganfall och många fall av njurskador är högt blodtryck. Genom blodtryckssänkande åtgärder kan man reducera dödlighet och sjuklighet, men konventionell behandling med blodtryckssänkande läkemedel medför risk för skadliga biverkningar, relativt höga kostnader och stort patientbortfall (ofta pga. biverkningar).

Enbart i USA räknar man med att ca 100.000 personer dör varje år pga. av biverkningar från moderna läkemedel. Därför rekommenderar medicinskt ansvariga i första hand behandlingsmetoder som inte bygger på medicinering. Forskning visar att av de alternativ som finns framstår TM som det mest kvalitativa och kostnadseffektiva för att förebygga och minska hjärt- och kärlsjukdomar.

Väsentlig skillnad mot vanlig avslappning

I studien ingick personer i åldrarna 55 till 85 år. Efter en omfattande testning blev de slumpmässigt indelade i tre grupper; en som praktiserade TM, en som använde muskelavslappning och en som fick ett program för diet, fysisk träning och livsstilsförändring. Efter tre månader hade TM-gruppen minskat sitt systoliska blodtryck med 11 punkter och det diastoliska med mer än 6 punkter. I jämförelse hade gruppen som använde muskelavslappning minskat sitt systoliska blodtryck med 5 punkter och det diastoliska med 3 punkter. I den tredje gruppen fanns inga förändringar.

American Medical News, utgiven av amerikanska läkarförbundet, konstaterade att den blodtryckssänkande effekten av TM konkurrerar med resultat som rapporterats vid försök med blodtryckssänkande mediciner.

Generellt bättre hälsa av TM

De allra flesta fall av högt blodtryck beror på stress. Sänkning av stressnivån är därför den ideala formen av blodtrycksbehandling. Att enbart sänka själva blodtrycket, vilket sedvanliga blodtrycksmediciner gör, eliminerar inte den förhöjning av stresshormoner i blodet, som är orsaken blodtrycksstegringen. Blodtryck är endast ett av flera skadliga effekter av dessa stresshormoner, varför det är otillräckligt, ur hälsosynpunkt, att enbart behandla själva blodtrycket.

Eftersom TM sänker själva stresshormonnivån är det inte förvånande att tekniken visat sig ha en gynnsam verkan på hälsan. I en omfattande studie publicerad i Psychosomatic Medicine (2) framkom att personer som använder TM i genomsnitt belastar sjukvården 56 % mindre än övriga medborgare. Siffrorna är ännu högre för specifika sjukdomsgrupper; 87 % för hjärt- och kärlsjukdomar, 87 % för nervsjukdomar och 73 % för näs-, hals- och lungsjukdomar.

En longitudinell studie utförd på pensionärer i Kanada påvisade resultat av samma storleksordning. Man fann 70 procent lägre sjukvårdsutnyttjande efter fem års TM-utövning jämfört med kontrollgruppen (3).

 

Slutsats

Det bästa sättet att behandla en sjukdom är att behandla dess orsak. Till skillnad från blodtrycksmediciner har TM denna effekt. Blodtrycksmediciner skyddar inte för andra skadliga effekter av stress vilket TM däremot gör. Detta torde vara en förklaring till den väsentligt bättre hälsonivån hos TM-utövare. TM är således ett värdefullt tillägg i blodtrycksbehandlingen.

I fall där blodtryckssjukdomen inte vållat bestående kärlförändringar kan det inträffa att TM på sikt leder till en normalisering av blodtrycket genom att eliminera dess grundorsak.

I fall där bestående kärlförändringar inträffat behövs blodtrycksmediciner för att motverka skadliga effekter av själva blodtrycket. Men även vid dessa fall är TM värdefullt genom att skydda mot andra skadliga effekter av stressen.

 

Referenser

1. Schneider, R, et al, Hypertension 28 (2): 223-237, 1996

2. Orme-Johnson DW, Psychosomatic Medicine 49:493-507, 1987.

3. Herron, R.E. Cavanaugh, K. “Can the Transcendental Meditation Program Reduce the Medical Expenditures of Older People? A Longitudinal Cost Reduction Study in Canada.” (In press at Journal of Social Behavior and Personality). 

Herron, R.E., Hillis, S.L. “Impact of the Transcendental Meditation Program on Medical Expenses.” Abstracts of the American Public Health Association 128th Annual Meeting and Exposition 2000; Nov. 12-16, p. 178.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>