Bättre hälsa

Lägre sjukvårdskostnader

Sammanfattning

Man fann en 70-procentig minskning av sjukvårdskostnaderna hos kanadensiska pensionärer efter fem års TM-utövning (rosa kurva) jämfört med kontrollgrupp. För att kontrollera om grupperna verkligen var likvärdiga gick man nio år bakåt i tiden (till år 1 nedan) och undersökte kostnaderna år för år. Det visade sig att TM-gruppen hade lite sämre hälsa under dessa nio år. Studien bygger på sjukkassestatistik (ref 1).

Kommentar

Detta resultat bekräftar en annan studie som fann över 50% lägre sjukvårdsutnyttjande bland 2500 TM-utövare i USA jämfört med kontroller (ref 2).

En viktig orsak till ohälsa hos äldre är komplikationer till kronisk stress. Dessa resultat står i samklang med rönen om sänkt stressnivå samt minskning av olika stressrelaterade besvär hos TM-utövare.

 

Referenser:

1. Robert Herron, Medical Expenses.

2. Orme-Johnson, D. Psychosomatic Medicine, 49, 493-507,1987

 

Comments are closed.