Markant förbättring av Post-traumatiskt-stress-syndrom med Transcendental Meditation

Amerikanska veteraner från Vietnamkriget som hade svåra psykiska skador av krigsupplevelserna (sk Post-Traumatic Stress Disorder – PTSD) förbättrades markant enligt en studie i USA.

Deltagarna tilldelades slumpmässigt antingen TM eller psykoterapi. Man undersökte effekten på åtta faktorer: alkoholmissbruk, känslomässig avskärmning (numbness), insomningssvårigheter, ångest, stressymptom framkallade av chockupplevelser i kriget, familjeproblem, depression och arbetslöshet. Man fann en signifikant och markant förbättring i samtliga faktorer bland TM-utövarna. I psykoterapigruppen skedde däremot ingen förbättring, se diagrammet nedan.

TM PTSD Vietnam

Jämförelse mellan effekten av TM och psykoterapi vid PTSD efter 4 mån utövning

Kommentar: Det är välkänt inom psykoterapin att det är mycket svårt att påverka de djupa skador som svåra krigsupplevelser medför. Denna studie tyder på att TM tillför helt nya möjligheter att åstadkomma en positivt utveckling hos personer som erfarit kraftiga psykiska traumata. Detta står i överensstämmelse med resultaten av studien på pilotaspiranter och piloter vid svenska flygvapnet, se DMT-studien.

Pentagon har nyligen beslutat satsa 2,5 miljoner dollar på en studie av TM-s effekter vid PTSD på grund av att denna studie bekräftats av ytterligare två samt på grund av markanta förbättringar hos på annat sätt obotliga krisveteraner med PTSD, se Pentagon....

 

Storbritanniens regering helfinansierar TM-skola

Brittiska regeringen har beslutat helfinansiera TM-skolan i Skelmersdale (från lågstadium till gymnasium). Bland flera hundra sökande privatskolor valdes denna skola ut tillsammans med 6 andra som därigenom kan erbjuda kostnadsfri undervisning.

Bakom beslutet ligger en över tre år lång utredningsprocess rörande förhållandena och resultaten i de ansökande skolorna. Brittiska skolinspektionen, OFSTED skrev ett ovanligt positivt utlåtande om skolan. Nedan ett utdrag ur deras uttalande:

De brittiska undervisningsexperterna visade stort intresse för TM vid slutintervjun inför beslutet. Skolans rektor berättar att, i stället för en kritisk sista granskning blev intervjun i stället en utfrågning om hur man kunde uppnå så goda skolresultat – väsentligt över andra skolors trots att det inte är en elitskola. Dessutom har skolan vunnit betydligt fler priser på olika områden än andra skolor.

“Hemligheten” är att eleverna utövar Transcendental Meditation 10 minuter, två gånger dagligen i början och på slutet av skoldagen. Trots att man inte har några särskilda beteenderegler är förhållandet mellan eleverna positivt och likaså mellan elever och lärare vilket förvånat besökande skolinspektörer.

TM-skolans resultat är en bekräftelse i det praktiska livet av att de effekter som ett stort antal studier påvisat beträffande TM:s utveckling av intelligens, kreativitet och koherent (samordnad) hjärnfunktion inte bara är snygga “laboratorieresultat”, utan att TM har en utvecklande effekt av påtaglig praktiskt betydelse.

Se gärna videon om skolan som finns på dess hemsida: http://www.maharishischool.com/

Mycket snarlika resultat har en annan TM-skola i Fairfield USA uppnått, såväl beträffande studieresultat såsom framgångar i skoltävlingar på många skilda områden. Se http://www.maharishischooliowa.org/

Ledande psykiater imponerad av TM

Norman Rosenthal

“Om TM vore ett nytt läkemedel med dessa effekter vore det en “kioskvältare” (blockbuster).”

Detta sade professor Norman Rosenthal nyligen till “Daily Telegraph” vid en presskonferens med anledning av hans nya bok “Transcendence” som handlar om TM:s effekter. Rosenthal är en av USA:s främsta psykiatrer och har varit chefsforskare vid hälsovårdsministeriets forskningsinstitut, National Institutes of Health.

I uttalandet hänvisade Rosenthal till forskningen om TM:s effekter på hjärtkärlsystemet inklusive en 5-årig studie på folk med hjärtkärlsjukdomar, finansierad av amerikanska hälsovårdsministeriet. Den fann att TM minskade hjärtattacker och stroke med 47%, vilket vida överstiger effekten av konventionella läkemedel (Schneider et al 2009, Circulation 120, s 461).

Även om Rosenthal främst sett anmärkningsvärda positiva läkningseffekter av TM hos sina patienter understryker han att TM är till gagn för alla som vill utvecklas som människa. Boken innehåller intervjuer med flera kända personligheter som understryker detta.

Se mer om Rosenthals bok, som blivit en New York Times – bestseller här. Boken har kommit ut på svenska, se “Transcendens” (Ad Libris 2012).

TV-läkaren Dr Oz om TM

USA:s mest populära TV-läkare, kärlkirurgen Mehmet Oz vid Columbia-universitetet, stödjer aktivt TM. Nedan uttalar han sig i ett TV-framträdande om en studie som fann att TM minskade kärlkomplikationer och kärlsjukdomsdödlighet med 50 %:

“Effekten av TM är överväldigande, otrolig. När man  kan minska dödligheten så mycket, inklusive minska icke-dödliga slaganfall och hjärtinfarkter  är det fråga om stor påverkan .”

I tidningen Huffington Post skrevs man om hans framträdande vid den gala som anordnades i december 2010 för att finansiera TM-kurser för krigsveteraner. Ett citat från talet:

“As a heart surgeon, I see the effects of stress on the heart. . . This meditation, we believe, can help a lot of people. It’s important to understand exactly how TM reduces stress and stress-related disorders.”

Källa: Blogg i tm.org 11 januari 2011

Video konferens om Post-traumatiskt stress-syndrom

Clint Eastwood leder aktion för att finansiera TM för krigsveteraner. En veteran från andra världskriget tog initiativet. Han berättar att i 30 efter kriget var han känslomässigt bedövad, fylld av ångest och ständigt deprimerad. Efter omkring 4 månader med TM lättade det hela och han blev helt återställd.

Samma sak berättar veteraner från Vietnam och Afghanistan på den presskonferens (länk här till sevärd video) som anordnades inför en gala i New York, som arrangerats av David Lynch Foundation. Flera kända TM-utövande personligheter deltog för att inspirera till donationer.  Forskning och konkreta fall har visat att TM är en ovanligt effektiv metod att komma tillrätta med denna svåra sjukdom. Mer om denna aktion och galan.

Korta notiser

I mån av tid kommer jag att skriva mer utförligt om dessa saker:

  1. Två TM-skolor prisbelönta för framgångsrik eliminering av våld, mobbning och oro. Belöningarna är en objektiv och oberoende bekräftelse på den drastiska förbättring som skedde i skolorna sedan man införde 10 min TM 2 ggr dagligen, inget annat. Ingen annan metod har haft tillnärmelsevis lika stora positiva effekter. Se dessa två YouTube videor: Skola blev lugn i Israel, Skola blev lugn i Kalifornien. Du finner fler videor om detta på Läkare för TM:s Youtube kanal.
  2. Ökad stresstolerans påvisat hos svenska stridsflygare. Flygvapnet har utvecklat ett känsligt och effektivt urvalstest för att upptäcka om man verkligen har förmåga att hålla huvudet kallt i svåra stress-situationer. Svag stresstolerans vållas av djupt sittande störningar. TM visade sig ha en effekt som motsvarar decennier av psykoterapi enligt flygvapnets expert på testet.
  3. 50% mindre kärlkomplikationer hos TM-utövare med kransartärsjukdom. I nio år efter det de lärt sig TM, följde man 100 personer som alla hade kransartärsjukdom. Frekvensen av hjärtinfarkt, stroke, och dödsfall var 50% lägre bland TM-utövarna än i kontrollgruppen. En annan studie fann att personer som hade högt blodtryck när de lärde sig TM, hade 23% lägre dödlighet under en 18 års-period jämfört med kontrollgrupp.
  4. Mobilisering av hjärnreserver. Diagrammet härintill visar att hjärnan reagerar på ett annat mer helhetsmässigt och effektivt sätt än normalt på yttre intryck. Man registrerade hjärnans reaktion på en elektrisk stöt mot ett finger. Normal aktiveras endast det område i hjärnan som registrerar impulsen. Vid TM reagerar även de områden som tolkar impulser. Detta visar att hjärnan börjar fungera på ett mer helhetsmässigt sätt genom TM.

Tre länder inför Transcendenal Meditation i skolorna

Mycket goda erfarenheter av TM i latinamerikanska skolor sedan närmare femton år har lett till att bl.a. Brasilien, Ecuador, Guatemala och Paraguay har beslutat införa TM i hela skolsystemet.

Närmare 200.000 skolelever utövar redan TM i Latinamerika och utredningar har bekräftat forskningsresultaten som påvisat förbättrade relationer mellan lärare och elever, bättre inlärningsförmåga, bättre koncentrationsförmåga samt ökad intelligens och kreativitet.

Vad som imponerat särskilt på regeringarna i dessa länder är de praktiska skolresultaten:

Elever i TM-skolor har genomgående i olika länder hamnat i topposition vid nationella kunskapstest. Man har vunnit tävlingar på olika områden alltifrån matematik och teknik till teater och poesi i ovanligt hög omfattning.

Maharishiskolan i Fairfield, USA, har vunnit den internationella tävlingen “Destination Imagination” fyra gånger, medan ingen annan skola vunnit mer än en gång. Dessutom är man den enda skolan vars lag varje år varit bland de tio finalisterna. Denna tävling kräver att man på ett intelligent och kreativt sätt skall kunna tillämpa sina skolkunskaper för att lösa praktiska uppgifter, vilket ju är det främsta ändamålet med skolundervisning.

Likaså har man imponerats av att två kaotiska skolor med mycket våld, mobbning och oro vunnit åtråvärda priser på grund av den markanta förändring till det bättre som inträffade när TM infördes. Den ena var nedläggningshotad för att man inte såg någon lösning.

Priserna är en objektiv bekräftelse på att uttalade förändringar skett. Ändå var den enda åtgärden att utöva TM 10 min två gånger dagligen i skolan. Inga beteenderegler och inga förändrade rutiner i övrigt.

Samma resultat har uppnåtts i andra problembelastade skolor. Detta är orsaken till att filmskaparen David Lynch ägnar mycken tid åt att möjliggöra för fler barn att lära sig TM. Se David Lynch Foundation.

KOMMENTAR

Resultaten i skolorna, i synnerhet den dramatiska reduktionen av våld och oro är påtagliga belägg för att de vetenskapligt påvisade stressreducerande effekterna av TM inte bara är “snygga forskningssiffror” utan en påtaglig realitet. Varje pedagog vet hur svårt det är att påverka våldet, mobbningen och rastlösheten bland många ungdomar. Resultaten i skolorna visar att TM tillför en i praktiken fungerande möjlighet att snabbt och effektivt reducera den stress som ligger bakom problemen.

USA-forskare: TM effektivt blodtryckssänkande

Visserligen sänker helt naturligt alla avspänningmetoder inklusive yoga blodtrycket tillfälligt i anslutning till utövningen. Men vad som är väsentligt ur hälsosynpunkt är om de medför en bestående blodtryckssänkning som varar hela dagen.

För att få ett tillförlitligt svar på frågan beslöt Professor James W. Anderson vid Kentucky University att gå igenom forskningen på TM och endast inbegripa studier med hög kvalitet, så kallade randomiserade prospektiva undersökningar. I dessa väljs försökspersonerna ut slumpmässigt och följs upp en längre tid. Endast fall med stressrelaterat blodtryck inbegreps i forskningen (stress är orsaken till högt blodtryck i över 90% av fallen).

När Anderson gått igenom dessa forskningsdata fann han det fanns klara belägg för att Transcendenal Meditation hade varaktig blodtryckssänkande effekt. Effekten var av samma storleksordning som blodtrykssänkande mediciner.

Källa: American Journal of Hypertension 21, 310-316, 2008

Kommentar

Eftersom blodtrycksstegringen i dessa fall var vållad av kronisk stress kan man dra slutsatsen att TM  varaktigt sänker stressnivån.  Detta bekräftas även av studier som påvisat väsentlig minskning av komplikationerna av högt blodtryck (hjärtinfarkt, hjärnblödning etc – återkommer om detta). För att åstadkomma detta räcker det inte med avspänning, såsom man uppnår genom avslappnings- och avstressningstekniker utan stresstoleransen måste höjas.

Flera olika forskningsrön visar att TM har en unik läkande inverkan på stressens grundorsak som ligger i djupa inre spänningar som skapar en benäghet att känna sig hotad i vardagliga situationer. Inte minst har forskning vid svenska flygvapnet bidragit till att bekräfta detta. Man använde en metod för att välja ut folk till pilotubildning som effektivt påvisade om man hade låg stresstolerans. Det visade sig att TM effektivt höjde stresstoleransen. Jag återkommer till detta i en kommande blogg.

Det är denna stressreducerande effekt som medfört att USA:s hälsovårdsministeriums “National Institute of Health” funnit tekniken så intressant at den sponsrat flera studier på TM-s effekter, sammanlagt med 25 miljoner dollar.

Se även “Studie på blodtryckssänkande verkan av TM“.

Krigsveteran: Kroniskt stressyndrom i 30 år läkte med TM

Jerry Yellin deltog som stridspilot i intensiva strider vid Stilla Havet under andra världskriget. Han hade många svåra krigsuppevelser. Han skriver:

“Mellan 1945 och 1975 var livet tomt för mig. Jag kunde inte finna någon tiffredsställelse, inget skäl att fortsätta leva, ingen anknytning till något som kändes meningsfullt eller hade något väred. Jag var deprimerad, olycklig och ensam fast jag var omgiven av en kärleksfull hustru och fyra barn. Denna känsla av att vara avskärmad, inga känslor, ratlöshet och en tom känsla av hopplöshet varade till 1975.

Då lärde jag mig meditera – en teknik som kallas Transcendenal Meditation (TM). Inom loppet av några få månader blev livet meningsfullt och nu, vid en ålder av 86.8 år kan jag säga att denna meditation har givit mig sinnesfrid och tillfredsställelse.”

Jerry Yellin har skrivit en bok om sina upplevelser och hur TM hjälpt honom.

Källa: WWII veteran writes book about overcoming PTSD through Transcendental Meditation, TM.org blog.

Kommentar av LTM

Ett fleartal krigsveteraner har blivit hjälpta på samma sätt av TM. Se till exempel denna video:

Den läkande effekten vid kroniskt posstraumatiskt stressyndrom har dokumenterats i en vetenskaplig studie på Vietnamveteraner. Man fann markanta förbättringar redan inom loppet av 4 månader, på samma sätt som Yellin (se referens sist). Följden är att amerikanska krigsveteranförvaltningen “Veterans administration” har betalat TM-kursen för behövande.

Kroniskt posttraumatiskt stressyndrom har ansetts vara ett obotligt tillstånd. Den snabba och genomgripande effekten av TM är unik och revolutionerar terapin på detta område.

Mer om detta

Referens

Brooks, J.S., & Scarano, T. Transcendental meditation in the treatment of post-vietnam adjustment. Journal of Counseling and Adjustment, 64, 212-215, 1985.

Bättre hälsa

Lägre sjukvårdskostnader

Sammanfattning

Man fann en 70-procentig minskning av sjukvårdskostnaderna hos kanadensiska pensionärer efter fem års TM-utövning (rosa kurva) jämfört med kontrollgrupp. För att kontrollera om grupperna verkligen var likvärdiga gick man nio år bakåt i tiden (till år 1 nedan) och undersökte kostnaderna år för år. Det visade sig att TM-gruppen hade lite sämre hälsa under dessa nio år. Studien bygger på sjukkassestatistik (ref 1).

Kommentar

Detta resultat bekräftar en annan studie som fann över 50% lägre sjukvårdsutnyttjande bland 2500 TM-utövare i USA jämfört med kontroller (ref 2).

En viktig orsak till ohälsa hos äldre är komplikationer till kronisk stress. Dessa resultat står i samklang med rönen om sänkt stressnivå samt minskning av olika stressrelaterade besvär hos TM-utövare.

 

Referenser:

1. Robert Herron, Medical Expenses.

2. Orme-Johnson, D. Psychosomatic Medicine, 49, 493-507,1987