I Världsläkarorganisationen WMA:s skrift om global hälsvård rekommenderas TM

TM kan effektivt minska den globala sjukdomsbördan enligt artikeln. Man påpekar att FN:s världshälsoorganisation, WHO, på senare år konstaterat en global förskjutning från en dominans av infektionssjukdomar till stressjukdomar. Genom TM:s dokumenterat effektiva förmåga att minska stressrelaterade besvär skulle enligt artikeln en allmän tillämpning av TM vara ett effektivt sätt att förbättra hälsan i världen.

Källa: Skriften “Global Healthcare 2002″* utgiven av World Medical Association (WMA).

Sjukdomspanormat i världen domineras alltmer av stressjukdomar

De fem diagnoser som kommer att vålla mest sjukdomsfall i världen är enligt WHO hjärtsjukdomar, djup depression, trafikolycksfall, stroke och kronisk lungsjukdom. Enligt WHO har alla det gemensamt att stress är en viktig bidragande orsak.

Dr Grosswald påpekar att stress dessutom visat sig förvärra olika kroniska sjukdomar. Hon hänvisar till erfarenheterna i USA efter terrorattacken den 11 september. Läkarna fann att patienter med kroniska sjukdomar som länge varit stabila och under god kontroll försämrades påtagligt i samband med den ihållande rädsla och därmed stress som framkallades efter attacker.

Det finns en växande insikt i den moderna läkarvetenskapen om den starka kopplingen mellan sinne och kropp konstaterar Grosswald. Men medan den moderna medicinen endast inriktats på dämpning av mentala symptom utan att åtgärda den underliggande stressen finner Grosswald att TM visat sig vara ett effektivt sätt att minska stress, skapa en bättre fysiologisk balans och stärka immunsystemet.

TM HAR VÄLDOKUMENTERAD STRESSMINSKANDE OCH STRESSPREVENTIVA EFFEKTER

Dr Grosswald påpekar att hundratals vetenskapliga artiklar om TM:s effekter publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter med höga kvalitetskrav. Hon hänvisar särskilt till den omfattande forskningen på TM:s effekter hjärtkärlsjukdomar och påpekar att den fått över 170 miljoner kronor i forskningsanslag från National Institutes of Health (NIH), ett statligt organ motsvarande socialstyrelsen, som finansierar forskning av hög kvalitet som bedöms ha särskild betydelse för folkhälsan. Hon påpekar bland annat att en nyligen publicerad rapport visar att TM kan minska progressen av hjärt-kärlsjukdom, det vill säga vända sjukdomsförloppet (Castillo-Richmond et al, “Effects of stress reduction in hypertensive african americans” Stroke, 31: 568-573, 2000).

Efter att ha gjort en översikt av TM-forskningen avslutar artikeln med slutsatsen:

TM KAN FÖRBÄTTRA VÄRLDSHÄLSAN

“Genom att effektivt minska den kollektiva och individuella stressen, som är den underliggande orsaken till de sjukdomar som vållar flest sjukdomsfall i världen, och genom att förebygga dessa sjukdomar kan den globala vården, [med TM:s hjälp] uppnå sitt främsta syfte, att övergå från sjukdomsvård till hälsovård”.

*) “Global Healthcare” är den internationella läkarorganisationen WMA:s officiella skrift. Den distribueras till över 8 miljoner medlemmar över hela världen.


Information för läkare

En kurs på engelska för läkare “Stress and Cardiovascular Disease: Research and Applicability of the Transcendental Meditation Technique for Managing Cardiovascular Risk” finns nu tillgänglig. Denna kurs är godkänd som medicinsk vidareutbildning av Amerikanska Läkarförbundet (AMA) i det obligatoriska nationella vidareutbildningsprogrammet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>