“Med tanke på den idag problematiska “stressepidemin” anser vi det angeläget att man använder effektiva och väl dokumenterade metoder för att förebygga och behandla stress. Forskningen tyder på att en generell tillämpning av Transcendental Meditation skulle bespara samhället betydande belopp i minskade kostnader inom sjukvård, socialvård, kriminalvård, m.m”. 

Transcendental Meditation i korthet

EFFEKTER

1. Effektiv stressreduktion

Ledande amerikanska hjärtspecialister rekommenderar Transcendental Meditation vid högt blodtryck.

American Heart Association (AHA) konstaterar att TM är den enda meditationstekniken med vetenskapligt bekräftad blodtryckssänkande verkan.

Detta överensstämmer med andra studier som påvisat en ökad stresstolerans och därmed en minskning av stressnivån genom TM. Därför har AHA föreslagit läkare i USA att rekommendera TM till sina patienter.

2. Förbättrad hjärnfunktion.

TM utvecklar en ökad samordning och balans i hjärnans funktion, något som normalt inte sker i vuxen ålder. Denna effekt är unik för TM av den vetenskapliga rapporteringen att döma. Detta resulterar i:

  • Ökad kreativitet, bättre intellektuell prestationsförmåga, bättre minne och klarare tänkande.
  • Fördjupad inre harmoni, ökad omtanke och medkänsla, ansvarskänsla mm – egenskaper som kännetecknar högre stadier av självförverkligande.

3. Ökat välbefinnande och bättre hälsa

  • TM medför minskad nervositet, oro och ångest. Även fall med Post-Traumatisk-Stress (PTSD) som medför svår ångest och oro, har förbättrats markant.
  • Förbättrad hälsa har dokumenterats i flera studier inklusive rapporter om 50-70 procents minskning av sjukvårdskostnader.

Artiklar om det ovannämnda finner du under “Talande resultat” och “Nyckelrön”, se länkarna i högermarginalen.

Över 600 vetenskapliga studier har utförts på TM, varav flera påvisat unika effekter såväl under TM som i aktivitet.

 FÖRDELAR MED TM:

  • TM-tekniken är lätt att praktisera och det räcker med bara 20 min 2 ggr dagligen för att uppnå goda hälsoeffekter enligt forskning på tusentals personer.
  • Tekniken leder automatiskt till erfarenhet av den djupa stillhet och harmoni som kännetecknar transcendentalt medvetande.
  • TM-tekniken går snabbt och lätt att lära sig.
  • Den är förenlig med alla livsstilar, livsåskådningar och trosuppfattningar och kan därför tillämpas av alla i samhället.
  • TM-tekniken skiljer sig i grunden från andra tekniker och meditationsformer.

LTM:s referensgrupp